Can you solve these outside-the-box riddles?

Here is another set of riddles that are designed to test your ability to think differently.

Ouside the box

 1. What can be seen once in a minute, twice in a moment and never in a thousand years?
 2. Which tire doesn’t move when the car turns right?
 3. What is not alive, but still has 5 fingers?
 4. Which word is written incorrectly in the dictionary?
 5. People buy me to eat, but never eat me. What am I?
 6. Feed me, and it will give me life, but give me water, and I will die. What am I?
 7. What gets wet when drying?
 8. I’m always somewhere between the ground and the sky, always far in the distance, always moving further away if one attempts to come closer. What am I?
 9. What travels around the world, but always staying in the same corner?
 10. I exist only when there is light, but direct light kills me what am I?

Scroll down for the answer.

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

Answers:

 1. The letter M.
 2. The spare tire.
 3. A glove.
 4. The word ‘incorrectly’.
 5. A plate.
 6. A fire.
 7. A towel.
 8. The horizon.
 9. A stamp.
 10. A shadow

Test yourself with some other outside-the-box challenges

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

 

 

Kan du lösa dessa utanför-lådan-gåtor?

Här är ytterligare några gåtor som testar din förmåga att tänka annorlunda.

Ouside the box

 1. Vad kan ses en gång i minuten, två gånger i timmen och aldrig under tusen år?
 2. Vilket hjul rör sig inte när bilen svänger åt höger?
 3. Vad är det som inte lever men ändå har 5 fingrar?
 4. Vilket ord stavas felaktigt I ordlistan?
 5. Människor köper mig för att äta, men äter aldrig mig. Vad är jag.
 6. Mata mig och det ger mig liv, men ge mig vatten då dör jag. Vad är jag?
 7. Vad blir våt när den torkar?
 8. Jag är alltid någonstans mellan marken och himlen, alltid långt borta i fjärran och alltid rör mig längre bort när någon försöker komma närmare. Vad är jag?
 9. Vad är det som färdas runt jorden, men ändå hela tiden är i samma hörna?
 10. Jag förekommer endast om det finns ljus, men direkt ljus dödar mig. Vad är jag?

Bläddra ner för svar.

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

 

scroll_down_small

Svar:

 1. Bokstaven M.
 2. Reservhjulet.
 3. En handske.
 4. Ordet ’felaktigt’.
 5. En tallrik.
 6. En eld.
 7. En handduk.
 8. Horisonten.
 9. Ett frimärke.
 10. En skugga.

Testa din kreativa problemlösningsförmåga med fler utanför-lådan-problem

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

 

 

Socrates and the Buddha as inspirations how to live our lives today

Ideas from two intellectual and spiritual giants could serve as a daily inspiration almost 2,500 years later.

Socrates and Buddha

One of the many joys of working in an international environment is the opportunities for discussions with colleagues and friends from all over the world on diverse issues as culture, history, food, politics, philosophy or just the best way of spending a day in a city other than your own.

I especially treasure the discussions with Greek friends, which after a while often tend to gravitate to how profoundly the thinking of ancient Greek philosophers has influenced our modern views. As a practicing Buddhist, I find it intriguing to see the parallels between the Hellenistic and Buddhist thinking, and how the great philosophies of the “axial age” (the centuries around 500 BCE) still are living and guiding people’s thinking across the globe.

Continue reading “Socrates and the Buddha as inspirations how to live our lives today”

Sokrates och Buddha som inspiration till hur vi lever våra liv i dag

Idéer från två intellektuella och andliga giganter kan ännu efter nästan 2500 år tjäna som en daglig inspiration för mänskligheten.

Socrates and Buddha

En av de många glädjeämnena med att arbeta i en internationell miljö är möjligheterna till diskussioner med kollegor och vänner från hela världen kring olika frågor som kultur, historia, mat, politik, filosofi eller helt enkelt det bästa sättet att tillbringa en dag i en stad annat än ens egen.

Jag uppskattar särskilt diskussionerna med grekiska vänner, vilka efter ett tag ofta tenderar att gravitera till hur djupt de antika grekiska filosofernas tankar och idéer har påverkat även vårt moderna sätt att tänka. Som utövande buddhist tycker jag att det är särskilt spännande att se parallellerna mellan det hellenistiska och det buddhistiska tänkandet, och hur de stora filosofierna från “axialtiden” (århundradena omkring 500 f.v.t.) fortfarande lever och vägleder människors tänkande över hela världen.

Continue reading “Sokrates och Buddha som inspiration till hur vi lever våra liv i dag”

Breaking free from old thought patterns

With the brain in autopilot mode, we can perform many everyday tasks without any conscious effort. But as for anything else in the world, we pay a price for this ability to filter out the impulses that reach us.

Break_through
“Break through from your mold” by Zenos Frudakis, Philadelphia, Pennsylvania, USA

With the autopilot turned on and the filters at the max mode, we simultaneously deprive ourselves from many experiences that both could enrich our daily lives and increase our creativity. Instead, this void is filled up by an endless monkey noise of thoughts that control us as much as we control them. Sometimes this may be good for creativity, but as often it is unwelcome thoughts focussing on problems and negative things.

Continue reading “Breaking free from old thought patterns”

Bryta sig fri från gamla tankemönster

Med hjärnan i autopilotläge kan vi utföra många vardagliga handlingar utan medveten ansträngning. Men som för allting annat här i världen så betalar vi ett pris för denna förmåga att skala bort impulser som når oss.

Break_through
“Break through from your mold” av Zenos Frudakis, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Med autopiloten påkopplad och filtren på max-läge så berövar vi oss samtidigt många sinnesintryck som både hade kunnat berika vår vardag och öka vår kreativitet. I stället fylls detta tomrum upp av ett ändlöst brus av tankar som styr oss lika mycket som vi styr dem. Ibland kan detta vara bra för kreativiteten, men lika ofta är det ovälkomna tankar som fokuserar på problem och negativa saker.

Continue reading “Bryta sig fri från gamla tankemönster”