Boost your creativity through yoga

Group of people are doing yoga indoors

Many non-practisers, may think of yoga, as a kind of light gymnastics for agile women, alternatively, a leg-bending practice of Indian yogis dressed in loincloths, somehow related to fakirs resting on beds of nails. While yoga could be both of that, it is also much more.

Essentially yoga is a spiritual philosophy and way of living, combined with practices encompassing postures with stretching (asanas), controlled breathing exercises (pranayama), meditation and contemplation (gyana yoga). These exercises are highly beneficial for improving stress management, self-control, associative thinking and the creative insight.

Like other kinds of meditation and mindfulness practices, regular yoga exercises gradually increase the ability to wilfully turn off the chattering monkey mind of constant thoughts. During a normal day as much as 6,000 thoughts pass our brains, and while many of those are mundane and repetitive, a disturbingly large proportion may be related to stressful thoughts of events in the past and worries about the future. Such thoughts tend to become engrained in our brain patterns, causing vicious circles of unhealthy physical and emotional stress.

The asanas provide a way to tune into the body with an absolute focus on the present moment, where the stressful thoughts on the past and the future have no place. When the maelstrom of thoughts is calmed down, you can be living instead of thinking about living, and being fully in the presence brings out the creativity and intuition of the right brain hemisphere. The analytical piecemeal thinking of the left brain gives way for a holistic experience, where the filters to the associative parts of the brain are tuned down, and otherwise subconscious associations can reach the conscious mind as creative insights.

The pranayama exercises (prana is the universal life force and ayama means regulating or prolonging) can, through the influence of the parasympathetic nervous system, reduce stress and anxiety, lower the blood pressure, increase the body’s levels of mental energy and put ourselves in a state of deep relaxation.

Interestingly, EEG studies have also shown that when breathing through one of the two nostrils, the opposite side of the brain is stimulated. Alternate nostril breathing, also known as Nadi Shodhana in the yogic tradition, thus allows you to stimulate both brain halves while letting yourself in a state of calm relaxation.

This blog post was inspired by: Ravi S. Kudesia. Innovators love yoga and you should too. Leader to Leader. May 2010.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Photo: iStock.com/_chupacabra_

Boostra din kreativitet med yoga

Group of people are doing yoga indoors

Många icke-utövare, kanske tänker på yoga, som en slags lätt-gymnastik för smidiga kvinnor, alternativt, en benböjande övning av indiska yogier klädda i höftskynken, som på något sätt är relaterade till fakirer på spikmattor. Medan yoga kan vara både och, är det också mycket mer.

I grunden är yoga en filosofi och ett sätt att leva, kombinerat med övningar som omfattar positioner med stretchningsmoment (asanas), kontrollerade andningsövningar (pranayama), meditation och kontemplation (gyana yoga). Dessa övningar är mycket bra för att förbättra ens stresshantering, självkontroll, associativa tänkande och förmåga att få kreativa insikter.

Liksom andra former av meditation och mindfulness så ökar regelbunden yogaträning gradvis förmågan att aktivt stänga av den babblande strömmen av ständiga tankar. Under en normal dag passerar 6000 tankar våra hjärnor, och även om många av dem är vardagliga och repetitiva, så kan en oroande stor andel vara stressande tankar om händelser i det förflutna och bekymmer om framtiden. Sådana tankar blir lätt ingraverade i våra hjärnmönster, vilket orsakar onda cirklar av ohälsosam fysisk och emotionell stress.

Asanas ger möjlighet att tona in i kroppen med ett absolut fokus på det pågående ögonblicket, där stressiga tankar om sådant som har hänt och framtiden inte har någon plats. När tankarnas malström har lugnat sig, kan du börja leva i stället för att tänka på att leva. Att vara fullt närvarande ger stimulerar högerhjärnans kreativitet och intuition. Det analytiska tvärgående tänkandet i den vänstra hjärnhalvan ger plats åt en helhetsupplevelse, där filtren till de associativa delarna av hjärnan är nedtonade och annars undermedvetna associationer kan nå det medvetna sinnet i form av kreativa insikter.

Pranayama-övningarna (prana är den universella livskraften och ayama betyder att reglera eller förlänga) kan genom påverkan på det parasympatiska nervsystemet minska stress och ångest, sänka blodtrycket, öka kroppens nivåer av mental energi och försätta oss i ett tillstånd av djup avslappning.

Intressant nog så har EEG-studier också visat att när vi andas genom den ena av våra två näsborrar så stimuleras samtidigt den motsatta hjärnanhalvan. Växlande näsborreandning, även känd som Nadi Shodhana i yogitraditionen, gör att du kan stimulera båda hjärnhalvorna medan du låter dig vara lugnt avslappnad.

Detta blogginlägg inspirerades av: Ravi S. Kudesia. Innovators love yoga and you should too. Leader to Leader. May

united-kingdom-flag-1-  This blog post in Englih

Foto: iStock.com/_chupacabra_

Creative innovations don’t come easily

jogging-2343558

There is a deceptive notion that some persons are innately creative, and with a brilliant mind they come up with ground breaking innovative ideas out of nowhere. This deception has come from stories about the great geniuses whose ideas were instantaneous. Maybe the best example is the story of how the observation of a falling apple sparked Isaac Newton’s new concepts of physics.

Nothing could be more wrong. Although the numerous life-changing innovations we have all around us, all have been born from creative sparks in someone’s mind, they have never appeared as a ready idea. Instead there is a long way from the first idea or notion of how something could be to the end-product, and often it is not even the person with the original idea who is later the one bringing the final product to the market.

The truth is that the first idea often is crude, vague and illusive. It’s there as a rough concept but has yet no real shape and form. To refine this first idea into something truly meaningful is a long and sometimes painful journey full of trials and errors, and often the end-result is far away from the original idea.

From this, one can draw two important conclusions. The first is that there are seldom any quick wins. George de Mestral spent 14 years, from the first idea to the functioning Velcro® product. If you have an idea and want to see it through you will need to prepare for a long and often arduous journey.

The second learning experience, and maybe the most important, is that one should never discard an idea, just because it is rough and immature. The belief that all innovations stem from sudden mature ideas, is the root cause of many missed opportunities. If you have an idea that may change how people act or think, don’t discard it just because it yet does not have any sharp contours. Instead embrace it and treat it as a young child that will need your love, nurturing and attention to grow into his full potential. If you expect your ideas to be perfect, then you will never be satisfied with any of them

Furthermore, the ideas for great innovations don’t come as a single moment of epiphany. Instead they are the result of many small ideas, some bearing fruits and others not, that often come over many years of hard work. See it as a marathon rather than a sprint. This is regardless of the field you are working in; arts, music, inventions.

For some of these ideas the time may not yet be ripe, so it is a good idea to store all of them in an idea bank for future use. What looks useless right now, may be the missing piece a year from now, alternatively serving as inspiration for another more advanced idea.

Photo: Pixabay/composita

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Kreativa innovationer kommer inte av sig själva

jogging-2343558

Det finns en bedräglig uppfattning att vissa personer är medfött kreativa och med ett briljant sinne kan komma upp med banbrytande innovativa idéer från ingenstans. Denna missuppfattning har uppkommit från berättelser om de stora genierna, vars idéer varit omedelbara. Kanske är det bästa exemplet historien om hur ett fallande äpple plötsligt gav Isaac Newtons idén till den nya mekanistiska fysiken.

Ingenting kan vara mer fel. Även om de många livsförändrade innovationerna vi har runt omkring oss, alla har blivit födda från kreativa gnistor i någons sinne, så har de aldrig dykt upp som en färdig idé. I stället ligger det långt avstånd från den första idén eller tanken på hur något kan vara till slutprodukten, och ofta är det inte ens personen med den ursprungliga idén som senare är den som tar slutprodukten till marknaden.

Sanningen är att den första idén ofta är rå, vag och undflyende. Det finns där som ett grovt koncept men har ännu ingen riktig konsistens och form. Att förfina den här första idén till något verkligen meningsfullt är en lång och ibland smärtsam resa full av olika försök och misstag, och ofta är slutresultatet långt ifrån den ursprungliga idén.

Från det här kan man dra två viktiga slutsatser. Det första är att det sällan finns några snabba vinster. George de Mestral lade ner 14 år av hårt arbete, från den första idén till ett fungerande kardborreband. Om du har en idé och vill se den genomförd måste du alltså förbereda dig på en lång och ofta ansträngande resa.

Den andra, och kanske viktigaste, lärdomen är att man aldrig bör förkasta en idé, bara för att den är grov och omogen. Tron på att alla innovationer härrör från plötsliga färdiga idéer är grunden till många missade möjligheter. Om du har en idé som kan ändra hur människor agerar eller tänker, så kassera den inte bara för att den ännu inte har några skarpa konturer. Istället omfamna den och behandla den som ett litet barn som behöver din kärlek, omvårdnad och uppmärksamhet för att växa till sin fulla potential. Om du förväntar dig att dina idéer är perfekta från början, kommer du aldrig att bli nöjd med någon av dem.

Dessutom kommer idéerna till stora innovationer inte som ett enda ögonblick av uppenbarelse. Istället är de resultatet av många små idéer, varav några bär frukt och andra inte, som ofta kommer under många år av hårt arbete. Se det som ett maraton snarare än ett kortdistanslopp. Detta är oavsett vilket fält du arbetar med; konst, musik, uppfinningar.

För en del av dina idéer är kanske tiden inte mogen, så det är en bra idé att lagra dem alla i en idébank för framtida bruk. Idén som är oanvändbar just nu kan vara den saknade pusselbiten om ett år, alternativt kan den tjäna som inspiration för en annan mer avancerad idé.

Photo: Pixabay/composita

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

What is Zen?

zen-2040340

A Zen student asked his Master “What is Zen?

The Zen Master replied, “Zen is eating when you eat, working when you work and resting when you rest”.

The student was puzzled and said, “But this sounds so easy”.

Yes”, said the Master, “yet so few people manage to do it”.

 

Illustration: Pixabay.com – NeuPaddy

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Vad är Zen?

zen-2040340

En Zen-student frågade sin mästare “Vad är Zen?

Zenmästaren svarade: “Zen är att äta när du äter, arbeta när du arbetar och vila när du vilar“.

Studenten blev förbryllad och sa, “Men det låter så lätt“.

Ja“, sade mästaren, “ändå lyckas så få människor att göra det“.

 

Illustration: Pixabay.com – NeuPaddy

united-kingdom-flag-1-    This blog post in English

Five ways how to beef up your super brain

Strong brain

When I was a young medical student in the mid-1980s, I was taught that the brain was a rather fixed structure, and throughout life we would every year loose a large number of neurons that could not be regenerated. As many other “medical truths”, this has also proven to be wrong.

You are born with some 100 billion neurons, and although you are losing 85,000 every day, your brain is also constantly growing new neurons, so at the age of 70, you will still have the same number as in your 20s.

Not only does the brain regenerate, it is also constantly rebuilding and refining itself to meet the new demands it encounters, in a fantastic process called brain plasticity. This happens in a similar fashion as how the muscles grow and develop in response to physical exercise. The more you train your brain, the more it grows and develops, and this happens both during mental challenges and physical exercise.

So how do you best train your brain? The below tips will help you miles on the way to have a beefed-up super brain:

  1. Be curious! Open up your mind to the endless possibilities to learn and experience new things. Read books, go to the theatre, travel, talk to people – especially those with different interests and backgrounds than yourself.
  2. Be mindful! See yourself as a vigilant explorer of what takes place around and within yourself. Pay attention to your feelings, body motions and your sensory inputs. Practice regular meditation to increase your understanding of the real you. When you are doing things out of habit, question yourself, whether things could be done differently. If you are struggling with your weight, be mindful why you are opening the fridge. Maybe your inner needs are not related to hunger. Pick up the phone and call a friend, instead of picking up a soda or a bar of chocolate if you are feeling lonely. This way your brain will create new feedback loops and react in new ways when the cravings for sweets set in.
  1. Do sports involving specific bodily movements and reactive patterns! Playing tennis or doing yoga, not only increases you physical, but also mental abilities. The mere thoughts of carrying out a specific movement will help you do that also in real life, as the same parts of your brain are involved. If you want to improve your golf swing, keep imagining every single aspect of the perfect swing in your mind over and over again. One can even engage new parts of the brain and grow new neurons to take over lost functions after a stroke, just by focussed thinking of the movements.
  2. Challenge your brain with mental exercises! Solving crossword puzzles, playing chess or writing poetry will keep your brain sharp high up in the ages, and decrease the risk of developing dementia.
  3. Identify the true values of life! Try to see through the myths of what brings happiness to life. It’s not about money and things, but about relations with other people, and a spiritual well-being. A happy life will give you a happy brain.

This blog post was inspired by Deepak Chopra & Rudolph E Tanzi (2013). Super brain – unleash the explosive power of your brain. Rider & Co.

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Illustration: iStock.com/julos