Det traditionella och det kreativa ledarskapet

Ledarskap 800x500Den traditionella organisationen är ledd av en traditionell ledare. Det traditionella ledarskapet är fokuserat på förbättring, effektivisering, standardisering och att skära ner på kostnader. Detta kräver chefer som är målfokuserade, viljestarka, resultatinriktade, och kan peka med hela handen.

Chefen ska ha en bred erfarenhet som han (chefen är oftast en man) kan bygga sina beslut på. Den traditionelle chefen bygger en hierarkisk organisation och fokuserar på att få ledningsgruppen att fungera väl, dra åt samma håll och se till att besluten blir implementerade. Han rekryterar de bästa medarbetarna han kan hitta utifrån de sökandes kvalifikationer, meriter och tidigare erfarenheter. Han premierar också effektivitet och uppnådda resultat. Medarbetarnas idéer tas gärna om hand så länge de inte framstår som felaktiga eller orealistiska – i sådana fall är det chefens uppgift att ingripa. Den traditionelle chefen har också ett brett kontaktnät av likasinnade där han kan hitta kraft, inspiration och impulser till förändringar.

De allra flesta chefer betonar vikten av kreativitet och uttrycker gärna sitt personliga stöd för ett kreativt klimat inom sin organisation och en villighet att ta hand om de kreativa idéerna från medarbetarna. Dock när det verkligen kommer till kritan så händer det ofta att stödet stannar vid ord om samma chef inte först känner sig övertygad om att idén kommer att bära frukt och bli lönsam. Och i den bedömningen använder han ofta sina egna erfarenheter och referensramar. Som vi sett i tidigare blogginlägg så blir erfarenheter mycket snabbt mönster i hjärnan som är väldigt svåra att bryta. Det säger sig självt att detta inte utgör den bästa grogrunden för ett djärvt nytänkande och sant kreativt klimat på arbetsplatsen.

Det traditionella ledarskapet är alltså bra på att driva fram effektiviseringar och rationaliseringar, men det räcker inte för att driva fram innovation och nytänkande. För att bli framgångsrik i en konkurrensutsatt tillvaro krävs det därför att det traditionella ledarskapets kvaliteter kompletteras med ett kreativt ledarskap. I motsats till den traditionelle ledaren, så leder den kreative ledaren genom inspiration utifrån en klar vision om vart man är på väg. Hen (en ny generation av kreativa ledare innefattar också många kvinnor) ifrågasätter existerande regler, processer och affärsmodeller och försöker hitta nya sätt att angripa morgondagens problem. Den kreative ledaren lägger ner mer tid på strategi än på operationella frågor som delegeras så långt det går. Personalpolitiken fokuserar på att fånga upp och stärka de anställdas innovativa potential. Nya medarbetare rekryteras inte enbart utifrån tidigare meriter utan lika mycket utifrån potential och kreativitet. Nya idéer, risktagande och en trygg och lekfull stämning uppmuntras och idéer tas emot från hela organisationen, oavsett vem som kläckt dem. Avvikande åsikter uppmuntras så länge de gäller sak och inte person. Teknologin finns där för att kunna göra saker annorlunda.

Ett genuint kreativt ledarskap är inte främst att styra och visa vägen utan att våga (verkligen våga) släppa fram de kreativa medarbetarna och de kreativa idéerna, d.v.s. att skapa förutsättningar för ett gott inre arbetsliv hos medarbetarna. Grunden är en riktning byggd på en stark vision, men när denna väl är definierad och väl kommunicerad går mycket av ledarskapet ut på att skapa förutsättningar för de kreativa processerna men också att våga släppa taget och ge sig ut på okända vatten.

Det kreativa ledarskapet har fyra viktiga huvuduppgifter:

  1. Att möta morgondagens utmaningar
  2. Att ta hand om personalen och ge dem inre näring
  3. Att skapa ett kreativt arbetsklimat
  4. Att skapa kreativa miljöer

Detta ledarskap är inte enbart kreativt utan även kreativitetsfrämjande, och är basen för en organisation som kombinerar ledarens egen förmåga och kapacitet att vara kreativ, ledarens förmåga att främja kreativiteten hos personalen och medarbetarnas förmåga, vilja och kapacitet att uttrycka sin kreativa kapacitet.

Ju mer kreativitet som krävs av organisationen, t.ex. om man verkar inom reklam, design, spelutveckling, produktinnovation och tjänsteutveckling desto viktigare är det att driva dessa uppgifter fullt ut med mod och konsekvens. Om man arbetar inom segment som kräver mindre vardagskreativitet, t.ex. bokföring eller offentlig förvaltning så är utrymmet att ut svängarna kanske inte fullt lika stora, men också inom dessa områden behövs ett ständigt ifrågasättande av nuvarande metoder och processer. Mod, kreativitet och arbetsglädje behövs på alla arbetsplatser.

Det kreativa ledarskapet utesluter dock inte kvaliteterna i det traditionella ledarskapet. På samma sätt som ett företag behöver utveckla sin kärnverksamhet för att bli bättre, billigare och effektivare samtidigt som det satsar på innovation, så behöver ledarskapet ta hand om både produktion och innovation. Snarare ska de två ledarmodellerna ses som komplementära till varandra, ett ledarskapets yin och yang, men där det kreativa ledarskapet tillåts dominera överallt där det är möjligt utifrån organisationens storlek och struktur och verksamhetens mål.

This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s