Hemligheten med den kreativa arbetsplatsen

creative_workplace

Vad skapar en kreativ arbetsplats? Du vet den där som surrar av aktivitet, där medarbetarna bollar idéer med varandra och rummen är fulla av energi. De senaste årens arbetsplatsforskning kan ge svaret.

En person som har lagt ner mycket tid på att undersöka denna fråga är Teresa Amabile, professor i psykologi vid Harvard Business School. Tillsammans med sin partner Steven Kramer har hon studerat drivkrafterna hos 238 personer med avancerade arbetsuppgifter i sju olika amerikanska företag utifrån mer än 12 000 dagboksnoteringar.

De detaljerade resultaten som är publicerade i deras bok, The progress principle: Using small wins to ignite joy, engagement, and creativity at work (vilket förresten är en av de bästa managementböcker jag har läst), ger en unik insikt i vad som driver och motiverar oss i arbetslivet och vad som skapar glädje, engagemang och kreativitet på jobbet. Resultaten är både uppseendeväckande och lärorika.

Amabile och Kramer utgår inte såsom flertalet andra forskare från yttre observerbara faktorer utan från vad de kallar människors inre arbetsliv, d.v.s. hur de enskilda medarbetarna reagerar på och skapar inre sammanhang av sådant som händer på arbetsplatsen utifrån sina egna högst personliga tankar kring vad som händer omkring dem (organisationen, cheferna, teamet, arbetsuppgifterna), vilka känslor (positiva eller negativa, starka eller svaga) som väcks inom dem och vad som driver dem, d.v.s. hur inre och yttre motivation avgör vad de gör, hur de gör det, när de gör det, och t.o.m. om de gör det.

Dessa tre viktiga faktorer interagerar varje dag inom varje medarbetare utifrån vad som händer på arbetsplatsen och de påverkar direkt individens känsla av värde, trivsel och arbetsprestation.

Trots att dessa tre faktorer är så viktiga verkar de ofta i det fördolda både från arbetskamraterna och inte minst för cheferna, men kraften i dem är uppenbar från dagboksanteckningarna.

Även om det inre arbetslivet till viss del modifieras både av personlighet och av vad som händer i individens privatliv så är händelser på jobbet helt avgörande för det inre arbetslivet och såväl den normalt positiva som den normalt negativa personen påverkas i mycket hög grad av vad som varje dag händer runt omkring dem på jobbet.

När tankar och känslor är positiva och individen känner en stark inre motivation så ökar deras prestationer uttryckt som var och en av dimensionerna kreativitet (komma upp med nya idéer), produktivitet (få jobbet gjort med hög kvalitet och i tid), engagemang (kämpa på trots svårigheter och göra det som krävs för att leverera) och kamratskap (hjälpa sina arbetskamrater och bidra till ett välfungerande team där man stöttar varandra).

Andra studier har visat att det finns en stark koppling mellan glädje och kreativitet. Dagboksstudierna bekräftar detta. De dagar då medarbetare är på gott humör är sannolikheten 50 % större att de får en kreativ idé än dagar när de är på dåligt humör, en effekt som sitter i även de påföljande dagarna i en slags inkubationseffekt.

Kreativiteten visar sig också vara större hos medarbetare som har positiva tankar om arbetsuppgifterna, arbetskamraterna, cheferna och arbetssituationen i stort. Inte minst ökar kreativiteten när medarbetarna ser att cheferna uppskattar och tar deras idéer på allvar. Intervjuerna visar att andra faktorer av betydelse för medarbetarnas kreativitet är tillräckligt med tid och resurser.

Studier av andra forskare har också visat att det är den inre motivationen (inte den yttre) som är kreativitetens starkaste drivkraft. Det ska kännas stimulerande och meningsfullt att komma med nya idéer.

När vi nu sett hur viktigt det inre arbetslivet är för kreativitet, produktivitet, engagemang och kamratskap så uppstår genast frågan vad det är som stärker detta inre arbetsliv, d.v.s. får oss att bli glada, tänka gott om vår arbetssituation och bli inre motiverade.

Även här ger intervjuerna spännande svar. Ganska otippat så visade det sig att den i särklass viktigaste faktorn var de många små framstegen, känslan av att man kan påverka sin arbetssituation, att man ser ett resultat av sina ansträngningar och att saker går åt rätt håll (därav titeln på deras bok). Att uppleva framgång ger arbetsglädje, stolthet och engagemang och ökar den inre motivationen.

Två ytterligare faktorer kunde identifieras, men var inte lika dominerande. Den ena av dessa var yttre stöd åt projektet, vilket kan inkludera att ha klara mål för arbetet, att få hjälp från andra, att ha tillräckligt med resurser, tillräckligt med tid, frihet att få utforma arbetet efter eget huvud och en konstruktiv hantering av problem på arbetsplatsen.

Den tredje faktorn var inre näring, d.v.s. alla faktorer som riktas direkt mot personen i fråga såsom, respekt, uppmuntran, trygghet, omtanke och andra former av socialt eller emotionellt stöd.

Människan är i grunden ett flockdjur och oavsett vår position, våra arbetsuppgifter eller vår personlighet så behöver vi anknyta till de människor vi har runt omkring oss. Vi vill alla känna oss uppskattade och vi är också villiga att anstränga oss lite extra för människor som betyder något för oss.

Amabile och Kramer fann att denna inre näring har fyra olika aspekter som var och en direkt påverkar vårt inre arbetsliv; respekt, tillit, känslomässigt stöd och teamkänsla. Som chefer och ledare kan vi genom våra handlingar påverka dessa aspekter både i positiv och negativ riktning.

När tankar känslor och motivation samverkar positivt så förstärks det inre arbetslivet vilket leder till högre kreativitet, ökad trivsel, bättre stämning och större engagemang.

Men omvänt kan man lätt få motsatta effekter när framgångarna uteblir, det yttre stödet är otillräckligt och medarbetarna inte får tillräckligt med inre näring. Detta får då direkt resultat i form av dålig stämning, bristande motivation, mindre kreativitet och lägre produktivitet. Om man fastnat i sådana onda cirklar kan resultatet lätt förstöra en tidigare bra arbetsplats och t.o.m. helt knäcka ett tidigare framgångsrikt företag.

Tyvärr är negativa omständigheter betydligt mer effektiva i att påverka det inre arbetslivet i negativ riktning än de positiva omständigheterna i att förstärka det, vilket gör att man som chef inte kan slappna av i arbetet med att stärka de goda och bryta de onda cirklarna relaterade till det inre arbetslivet.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: