Tankar om lycka från en pilgrimsvandring

pilgrimwalk

För några dagar sedan skrev jag här på bloggen om 12 strategier för att öka lyckan. Av en slump (eller inte) kom detta tema tillbaka i dag under en  “pilgrimsvandring” anordnad av Färentuna kyrka. Vi var sex personer, i olika åldrar, som under tre timmar vandrade i Eldgarnsö naturreservat och samtalade kring vad lycka egentligen är och vad som gör oss lyckliga.

Den vackra naturen och de klara höstfärgerna gjorde säkert sitt till, men en gemensam upplevelse var att närvaro i naturen för oss var en starkt bidragande “lyckofaktor”. Men vad är då lycka?  Vi kom fram till att lycka inte är en ständigt berusande känsla utan mer en stillsam förnöjsamhet med livet i stunden, eller som en av vandrarna så fint uttryckte det “att ha kommit till en punkt i livet där man kan säga att om allt skulle ta slut här och nu så är jag ändå nöjd”.

Lycka är inte pengar eller materiella ting, utan förmågan att hitta och uppskatta de små tingen i tillvaron, något som ofta blir lättare med åren och ökad livserfarenhet. Detta kräver närvaro, oavsett om det är närvaro i naturen, närvaro i våra relationer eller närvaro med ett djur.

Vi lever tyvärr i en konsumtions- och prestationsvärld där måttstocken ofta är andras berättelser på sociala medier. Vi översköljs av bilder på fester, skrattande människor, vackert stylade hem och till synes perfekta förhållanden, utan att få motbilderna i form av vardagsstress, odiskade tallrikar och kanske gräl, ensamhet och sjukdom. Det kan då verka som att alla andra lever så mycket lyckligare liv än vi själva.

Om lycka då uppfattas som ett tvång och att vi måste vara lyckliga, så tror jag aldrig att vi når dit. Lyckan är inte en strävan utan en förmåga att bara kunna vara, och en förmåga att uppskatta och vara tacksam för vad vi har här och nu. Det måste då också vara OK att inte känna sig lycklig, men, som det föreslogs, “en liten knuff i rätt riktning” av en god vän är inte fel.

Att leva ett liv helt fritt från sorger och bekymmer är vare sig möjligt eller kanske ens något eftersträvansvärt. Lycka är inte avsaknad av svåra händelser utan i stället förmågan att hitta tillvarons glädjeämnen både när allt är bra och mitt i de livskriser som drabbar oss alla.

Lyckliga stunder kan finnas också i det djupaste mörker, och kontrasterna kan då göra ögonblicken av lycka mer intensiva. Jag såg detta själv på nära håll då jag för många år sedan arbetade en tid på en barncanceravdelning. Barnen där var imponerande i sin styrka och vishet och många av dem var fantastiska förebilder i konsten att fullt ut njuta av de korta stunderna av lek och glädje mitt i all sjukdom, smärta och ibland även död.

Lycka kan vara kopplat till mål i ens liv som ger mening – en vilja att uppnå något viktigt. Men detta mål (och resan dit) måste då ge ett inre och större värde bortom pengar, status, titlar och prestige. En fåfäng tro att dessa yttre symboler ska ge lycka kommer bara att leda till besvikelse.

För egen del var det en stor befrielse då jag för något år sedan upptäckte att jag nått så långt jag ville i karriären och därmed kunde släppa tankarna på att hela tiden gå vidare. Jag har ett meningsfullt arbete där jag kan göra nytta för andra och givande intressen vid sidan om (inklusive den här bloggen). Jag känner en djup tacksamhet för detta liksom en tacksamhet för mina relationer och för min förmåga att kunna njuta av naturen och där känna mig som en del i något större än mig själv.

Allt detta har gett mig ett inre lugn som är lycka för mig. Jag behöver fortfarande bli bättre på att prioritera det som är viktigt (på jobbet och privat) och lättare kunna säga nej utan att känna dåligt samvete, men i stort är ändå balansen där.

Till sist en liten glimt av en annan lycka i nuet mitt under vandringen. Vi fick en magisk stund när vi matade några kor med nedfallna äpplen. Deras råmanden när de åt av äpplena var ett klart uttryck av lycka!

cows

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Reflections on happiness during a pilgrimage

pilgrimwalk

A few days ago, I wrote on the blog about 12 strategies to increase happiness. By chance (or not), this theme came back today during a “pilgrimage walk” organised by the Färentuna church. We were six people, of different ages, who for three hours walked in Eldgarnsö Nature Reserve and talked about what happiness really is and what makes us happy.

The beautiful scenery and the crisp autumn colours certainly heldped, but a common experience was that presence in nature for us was a strong contributing “luck factor”. But what then is happiness? We realised that happiness is not a constant intoxicating feeling, but more of a calm sense compassion with life in the moment, or as one of the participants so well expressed it “to come to a point in life where one could say that if everything was to end here and now I would still be satisfied”.

Happiness is not about money or posessions, but the ability to find and appreciate the little things in our existence, something that often becomes easier with age and more life experience. This requires presence, whether it is a presence in nature, presence in our relationships or presence with an animal.

Unfortunately, we are living in a world of consumption and performance, where the measuring stick too often is the stories other people are sharing on social media. We are drowned in pictures of parties, laughing people, beautifully styled homes and seemingly perfect relationships, without getting the counter-images of everyday stress, unwashed plates and perhaps grief, loneliness and illness. It may then seem that everyone else lives so much happier life than we do.

If happiness is perceived as something compulsary and that we “must” be happy, I never think we will get there. Happiness is not a striving but an ability to be, present and an ability to appreciate and be grateful for what we do have, here and now. It must also be OK to not feel happy, but, as suggested, “a little push in the right direction of a good friend” may not be a bad thing.

Living a life completely free from pain and sorrows is neither possible nor perhaps even desirable. Happiness is not the absence of difficult life events, but instead the ability to find the pleasures and see the beauty of things both when times are good and in the midst of one of the life crises that inevitably will affect us all.

Happy moments can also be found in the deepest darkness, and the contrasts can then make the moments of happiness even more intense. I experienced this myself, when I many years ago was working in a child cancer ward. The children there were amasing in their strength and wisdom and many of them were admirable role models in the art of fully enjoying the short moments of play and joy, in the midst of all the sickness, pain and sometimes even death.

Happiness can be linked to goals in one’s life that have a deeper meaning – a desire to achieve something important. But this goal (and the journey there) must then provide an inner and greater value beyond money, status, titles and prestige. A vain belief that these external symbols will give happiness will only lead to disappointment.

For my own part, it was a great relief when I discovered some years ago that I had reached as far as I wanted in my career and could thus let go of the striving to move upward. I have meaningful work where I can make a positive change to others and rewarding interests outside work (including this blog). I feel a deeply grateful for this as well as a gratitude for my relationships, for my ability to enjoy nature and an inner sense to be connected to something bigger than myself.

All of this has given me an inner calm, which is happiness to me. I still need to become better at prioritising what’s important (at work and privately) and be more comfortable in saying no without having a bad conscience, but overall there is still a good balance.

Finally, a little glimpse of another happiness in the present moment during the walk. We had a magical moment when we fed some cows with fallen apples. Their mooings while eating the apples was a clear expression of happiness!

cows

If you want to achieve something – decide that you are already there

On_the_top

Doubting your ability is often the greatest obstacle to achieving your goals. If you have already ruled out your chances, you will never realize your dreams. When you really want to accomplish something, you should instead decide in your mind that you are already there.

If you want to invent something, the first step is to consider yourself as inventor. If you want to compose music, consider yourself a composer. If you want to write a book see yourself as an author. If you want to create art, take the role of an artist.

If you do not really submerge yourself in that feeling, you will remain a temporary guest in the new reality and not really be at home. If, on the other hand, when you struggle with your first painting, you naturally consider yourself an artist, you will also become one, even if it does not guarantee you to become a new Picasso or Chagall.

Once you decide how you want something to be and paints this future reality in your mind, you have already taken several steps towards realising your goal. Not least, visualization helps to remove your unconscious mental blockages that may otherwise obstruct the way between you and your goal.

In her book Creative visualization, Shakti Gawain has described four steps how to efficiently use visualisations to achieve different life goals.

  1. Start by defining your goal, which may be anything – a new job, finding love, a good health, a trip. The goal should be positively formulated. Being slim is a better goal than less fat.
  2. Create a clear picture or idea of ​​how you have already achieved your goal. The clearer and sharper the better. If the goal is a new job, then you’ll see yourself in the new job. Imagine the feeling of going in there in the morning. See the workplace in front of you, talk to the new colleagues.
  3. Focus on your mental image often, but do it without effort. There should be no striving or frustration in the visualisation. You’re already there.
  4. Fill your image with lots of positive energy. Get rid of any doubt that this is your new reality – or something even better than the image you painted up.

By visualising your goals and making it real, you will more easily see the roads leading there and the sacrifices you may need to make on the journey will feel easier and more natural – for in your mind you have already overcome the obstacles.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

Om du vill uppnå något – bestäm dig för att du redan är där

On_the_top

Tvivel på din förmåga är ofta det största hindret för att uppnå dina mål. Om du redan på förhand dömt ut dina chanser så kommer du aldrig att förverkliga dina drömmar. När du verkligen vill uppnå något så bestäm dig i stället för att du redan är där

Om du vill uppfinna något, så är första steget på vägen att betrakta dig själv som uppfinnare. Om du vill komponera musik så betrakta dig själv som kompositör. Om du vill skriva en bok se dig själv som en författare. Om du vill skapa konst så tag dig an rollen som konstnär.

Om du inte lever dig in i den känslan, så kommer du att förbli en tillfällig gäst i den nya verkligheten och inte riktigt höra hemma. Om du däremot redan när du kämpar med din första tavla självklart betraktar dig själv som en konstnär så kommer du också att bli en, även om det inte garanterar dig att bli en ny Picasso eller Chagall.

När du bestämt dig för hur du vill att något ska bli och målar upp denna kommande verklighet för ditt inre så har du redan tagit flera steg mot att förverkliga ditt mål. Inte minst hjälper visualiseringen till att plocka bort dina omedvetna mentala blockeringar och låsningar som annars ligger hindrande i vägen mellan dig och ditt mål.

Shakti Gawain har i sin bok Creative visualization beskrivit fyra steg för effektiv användning av visualisering för att uppnå olika livsmål.

  1. Börja med att definiera ditt mål, som kan vara vad som helst – ett nytt jobb, att hitta kärleken, en god hälsa, en resa. Målet ska vara positivt formulerat. Vara smal är ett bättre mål än mindre tjock.
  2. Skapa en klar bild eller idé av hur du redan uppnått ditt mål. Ju klarare och tydligare desto bättre. Om målet är ett nytt jobb, så ska du se dig själv i det nya jobbet. Föreställa dig känslan av att gå in där på morgonen. Se arbetsplatsen framför dig, prata med de nya kollegorna.
  3. Fokusera ofta på din mentala bild, men gör det utan ansträngning. Det ska inte finnas någon strävan eller frustration i visualiseringen. Du är ju redan där.
  4. Fyll din bild med mängder av positiv energi. Gör dig av med alla tvivel på att detta är din nya verklighet – eller något som är ännu bättre än bilden du målat upp.

Genom att ha visualiserat ditt mål och gjort det verkligt så kommer du att lättare kunna se vägarna ditt och de uppoffringar som du kanske behöver göra på vägen kommer att kännas lättare och mer naturliga – för i ditt inre är det klart att du redan har övervunnit hindren.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Mindfulness and Meditation

sea_heart

Is mindfulness the same as meditation? Is mindfulness a type of meditation? What is the difference between mindfulness and meditation? Questions like these are always present in my programs for beginners. So I thought it would be interesting to write a post explaining what mindfulness and meditation are, and what the relation between these two […]

via Mindfulness and Meditation — 4C Mindfulness

Newton’s Tree – The Apple Tree that Sparked an Epiphany

Apple trees have long been a part of human history, as one of the first cultivated trees, but a tree of the ‘Flower of Kent’ variety inspired one of the biggest scientific discoveries in centuries. The so called ‘gravity tree’ is located on the grounds of Woolsthorpe Manor, the birthplace of Sir Isaac Newton.

via Newton’s Tree – The Apple Tree that Sparked an Epiphany — The Treeographer