To get the right perspective on life

Eternity

It can be both useful and enriching to occasionally retract and become absorbed by the greatness of the universe and one’s own smallness. To walk alone along a beach with the salty wind in the nostrils and listening to the sound of rolling waves and crying gulls or to gaze at a starry sky a cloudless night, untouched by light pollution, can give an intense sense of being an interconnected part of something which is much bigger than ourselves.

No matter how big and important we consider us to be privately or in our professional life, we are just a small thread in a much larger fabric. Humans have existed for about 200,000 years, which means that there have been 10,000 generations before us and if we as a species avoid destroying the earth we live on, we may be followed by another 10,000 generations, which by itself is only a tiny fraction of our planet’s life span.

We live in a world where the smallest small drop of water contains a multitude of lives that are more beautiful and complex than we can ever imagine. Being an interconnected part of the infinite universe does not only make us small, it also makes us important – not by ourselves, but by what we are a part of.

As human beings, with all the pain and concerns we constantly carry with us, there is an immense power in this knowledge. And the worries that in difficult times may seem overwhelming can then be reduced to their correct proportions.

And on the contrary, in moments of supremacy, when everything goes our way, the great surrounding around us should give us the right proportions also to our successes so that we can live our lives with greater humility.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Att få det rätta perspektivet på livet

Eternity

Det kan vara både nyttigt och berikande att då och då dra sig tillbaka och låta sig absorberas av universums storhet och ens egen litenhet. Att alldeles ensam gå längs en strand och höra vågorna slå och måsarna skrika eller att betrakta en stjärnhimmel en molnfri natt ostörd av de ljusföroreningar som i och kring våra storstäder så ofta stör detta intryck kan ge en intensiv känsla av att vara en sammanlänkad del av något som är mycket större än oss själva.

Oavsett hur stora och viktiga vi känner oss privat eller i vårt yrkesliv, så är vi enbart en liten obetydlig länk i ett mycket större sammanhang. Människan har funnits i ungefär 200 000 år, vilket innebär att det funnits 10 000 generationer människor före oss och om vi som art undviker att fördärva klotet vi lever på så kommer vi kanske att följas av ytterligare 10 000 generationer, vilket i sig enbart är en bråkdel av vår planets livslängd.

Vi lever också i en värld där minste lilla vattendroppe innehåller en mångfald av liv som är mer vacker och komplext än vad vi någonsin kan föreställa oss. Att vi är en sammanlänkad del av det enorma världsalltet gör oss inte enbart små det gör oss också betydelsefulla – inte i oss själva, men utifrån det vi är en del av.

Som människa med alla de vardagsbekymmer vi ständigt bär med oss så finns det en oerhörd kraft i denna vetskap. Och de bekymmer som i svåra stunder kan verka överväldigande kan då kanske reduceras ner till sina rätta proportioner. Tvärtom, så kan i stunder av övermod när allt går vår väg det stora miraklet runtomkring oss ge rätta proportioner också åt våra succéer så att vi därmed kan leva våra liv med större ödmjukhet.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

It’s the journey that gives the effort its worth

campfire2

Even if we like to believe that what we have achieved is the result of earlier set goals that we have consistently been struggling to achieve, life is often rather the result of a series of random events. At least that’s how it’s been for me.

Nevertheless, success in life can be facilitated if you know what you want to achieve and if you then formulate this as personal goals. When you then look at the goals, make them as vivid as you can in your inner mind.

Step in your imagination into the feeling of having already achieved them. How would you feel? How would it affect your life? What other aspects of your life will change?

This should be an effortless exercise – as you are already there! Such an inner sense of goal fulfillment will trigger the brain’s reward system and you will associate the goal with a strong sense of well-being.

But be careful not to fool your brain too much so that it is made to believe that you no longer have to fight to get there. With a strong ability to imagine and highly activated reward system, this may actually happen.

In your mind, therefore, you always need to alternate between the sweet feeling of having reached your goal in your imagination and the adventorous quest to get there.

In order for this to work optimally, you should not only fill the goal of joy and positive feelings but equally fill your journey with positive emotions.

Just as Odysseus let his dream of Ithaka guide him on his journeys, let your own goals dwell at the horizon but make sure to enjoy your way there.

You may be inspired by Karin Boye’s poem On the move (I rörelse):

The sated day, is never first.
The best day is a day of thirst.

With all the goals and meanings on our earth,
it’s still the journey that gives the effort its worth.

The best goal is a night-long rest,
with fire lit and broken bread the only fest.

In places where you only stay one night,
the sleep feels safe and dreams are bright.

Break up, break up! The sun wakes night with morning kiss.
Our great adventure is an endless bliss.

The translation is largely my own, but I got inspired to dare making my first attempt of translating poetry and some help by my fellow blogger, Katherine Shipp.

Thanks Katherine!

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Det är vägen som är mödan värd

campfire2

Även om vi i efterhand gärna vill tro att det vi uppnått är resultat av tidigt uppsatta mål som vi sedan ihärdigt kämpat för att uppnå, så är livet oftast mer ett resultat av en serie slumpmässiga händelser. Så har det i alla fall varit för mig.

Trots detta så kan framgång i livet underlättas om man vet vad man vill uppnå och för sig själv formulerar detta som personliga mål.

När du sedan betraktar de uppsatta målen, så gör dem gärna så levande du kan för ditt inre. Lev dig i din fantasi in i känslan av att ha uppnått dem. Hur kommer du att känna dig? Hur kommer det att påverka ditt liv? Vilka andra aspekter av ditt liv kommer att förändras?

Detta kan ske utan ansträngning – du är ju redan där. En sådan inre känsla av måluppfyllelse triggar i gång hjärnans belöningssystem och du kommer att associera målet med en stark känsla av välbefinnande.

Men var samtidigt försiktig så att du inte lurar din hjärna så bra att den förleds att tro att du inte längre behöver kämpa för att nå dit. Med en stark inlevelseförmåga och aktiverade belöningssystem så kan detta faktiskt hända.

I dina tankar behöver du därför hela tiden pendla mellan sötman av att ha nått målet och strävan att komma dit. För att detta ska fungera så bra som möjligt så bör du inte bara fylla målet med glädje och positiva känslor utan också färden dit.

Precis som Odysseus lät sin dröm om Ithaka styra honom på sina resor, låt dina egna mål stanna vid horisonten men se till att njuta av din väg där.

Låt målet hägra vid horisonten men se till att njuta av vägen dit. Ta gärna inspiration av Karin Boyes dikt On the move (I rörelse):

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd
men det är vägen som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

 

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

 

To find your higher purpose

Canterbury Cathedral

Passion is about the optimal self-realization – doing something because it’s the right thing for yourself. Thus, if the passion brings a sense of self-esteem and self-satisfaction, then the higher purpose is something beyond oneself. To follow your higher purpose comes with a duty – towards your company, your relatives, your country or your God.

This does not make the power of the higher purpose and the satisfaction of following it less – rather the opposite. Finding your higher purpose and then following it can give enormous inner satisfaction. The higher purpose is always based on one’s values ​​and thus enhances the internal ethical compass.

Both as a human and creative leader, it is important to fill your life with meaning, but also to strive to convey a higher purpose to your employees. This can both increase their inner motivation and reduce stress during periods of high workload. The importance of a higher purpose for motivation can be illustrated by the following story:

On a hot summer day, a wanderer comes by a large construction site. He passes a man who is masoning big stone blocks on what appears to be a wall. The man looks troubled and sad. The wanderer stops and asks how it goes. The mason replies that it’s mostly shit. “The work is heavy and badly paid. I’m tired and sweaty in the strong sunshine and my back aches. The building will take many years and it’s not even sure to be completed in my lifetime.

A bit further away stands another man who is also masoning large stone blocks, but this man looks happy and satisfied and is whistling while he is working. The wandere also goes up to this man and asks how everything is. “It’s great” answers the man. “Can you imagine, I’m building a cathedral! Certainly, the work is heavy and badly paid. I’m tired and sweaty and my back aches. I may not even be alive when it’s completed, but imagine here I am and building a cathedral. Better than that, it cannot be.

Your higher purpose is always linked to your own internal motivatio, and this gives you stamina to continue even when it becomes tough and difficult (as it always will be from time to time). The purpose is often higher and greater than yourself – you feel that you are useful and makes a difference and that you can be proud of what you accomplish.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Att hitta ditt högre syfte

Canterbury Cathedral

Passion handlar om det optimala självförverkligandet – att göra något för att det är det rätta för en själv. Om passionen således bär med sig drag av egennytta och självtillfredsställelse så är det högre syfte något som ligger utanför och bortom en själv. Att följa sitt högre syfte har drag av plikt – gentemot sitt företag, sin släkt, sitt land eller sin Gud.

Detta gör inte kraften i det högre syfte och den egna tillfredsställelsen att följa den mindre – snarare tvärtom. Att hitta sitt högre syfte och sedan följa det kan ge en enorm inre tillfredsställelse och ett harmoniskt lugn. Det högre syftet är alltid grundat i ens värderingar och det förstärker därmed den inre etiska kompassen.

Både som människa och kreativ ledare är det viktigt att fyller sitt liv med mening, men också att sträva efter att förmedla ett högre syfte till sina medarbetare. Detta kan både öka deras inre motivation och minska stressen i perioder av hög arbetsbelastning. Vikten av ett högre syfte för motivationen kan illustreras av följande historia:

En varm sommardag kommer en vandrare förbi en stor byggarbetsplats. Han passerar en man som håller på att mura upp stora stenblock till vad som ser ut att bli en vägg. Den murande mannen ser plågad och besvärad ut. Vandraren stannar till och frågar hur det går. Muraren svarar att det är mest skit. “Arbetet är tungt och dåligt betalt. Jag är trött och svettig i det starka solskenet och ryggen värker. Bygget kommer att ta många år och det är inte ens säkert att det blir färdigt under min livstid”.

En bit bort står en annan man som också står och murar upp stora stenblock, men den här mannen ser glad och nöjd ut och visslar medan han arbetar. Vandraren går fram också till den här mannen och frågar hur allt är. ”Toppen” svarar mannen. ”Kan du tänka dig, jag bygger en katedral! Visserligen är arbetet tungt och dåligt betalt. Jag är trött och svettig och ryggen värker. Jag kanske inte ens får uppleva att den blir färdig, men tänk dig här står jag och bygger en katedral. Bättre än så kan det inte bli.”

Ditt högre syfte är alltid kopplat till dina egna inre drivkrafter och dessa ger dig uthållighet att fortsätta även när det blir motigt (vilket det periodvis alltid blir). Syftet är ofta högre och större än dig själv – du känner att du gör nytta och skillnad och att du kan vara stolt över vad du åstadkommer.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

To live your life like a martial arts master

MartialArts

Life is a long series of small and big choices, from the minor ones like what we eat for dinner to the big life-changing cross-roads, like career path, choice of life partner and deciding where to settle. As humans, we are creatures of habit, and it is hard-coded in our genes to create patterns and repeat actions that have proven to previously work well. I have written in a previous blog post “Your habits: from narrow forest path to expressway” how our brains all the time work with patterns.

If we were constantly encountering the same situations, this might have been an optimal strategy in all situations. But this is not how life is. Instead, life constantly exposes us to new tests and new challenges. If we then have limited our actions to a single way of responding, we would be like a boxer who only knows how to do left jabs and constantly attacks in exactly the same predictable way. It goes without saying that he would be very easy to defeat.

It’s the same way in real life. Instead of being the boxer with limited abilities, we should instead strive to become masters of martial arts, a fighter with flexibility and versatility. He or she has become proficient in a variety of tactics and strategies, although some remain favourites that eventually develop into perfection.

But it’s not enough to master the different techniques, it’s just as important to be flexible. What separates the champion from the amateur is the ability to constantly see the situation just as it takes place in the present and choose the best way to act in that specific situation. Sometimes this may be offensive to move forward, but sometimes it may be better to duck for the hits and take a step backward and wait for the right moment to strike.

This is not easy. To see the real-world situation requires us to take ourselves outside of our prejudices, and watching the world with a non-judgmental curiosity without any preconceived view, that is to be mindful.

It also requires being empathetic with the ability to understand how people around us think and react. This of course applies to the persons closest around us. An open, perceiving and present attitude, strengthens the ties to the people who matter most to us, but the ability to observe and understand is of equal importance regarding our opponents. The good diplomat knows that the most important thing in a negotiation is to understand not only what the opponent wants to achieve, but also his  values ​​and what drives him.

Being flexible in life is not an ability we are naturally born with, but a conscious life-choice and something that needs to be trained and integrated into our lives, the same way as the karate master must continue to practice every day to keep on top.

We need to train our conscious awareness – to see without judging. But we must also constantly challenge our habits, choose new ways to drive home from work, read books by new authors and on new topics, travel to get new experiences and be curious and listen instead of talking when we meet new people.

Life is a great adventure that constantly offers a stream of new opportunities that constantly pass by us. Flexibility means noting these opportunities and catching them on the fly, seeing the new roads and have the courage to climb the mountain in front of us instead of turning around. Take a chance and see what’s happening. If the outcome does not suit you, then choose another direction. But this way of living does not mean to always choose the new road. That would not have been particularly flexible.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska