Stretch the boundaries of your creativity

nature-3033979

Often, creativity is associated with something dysfunctional – a problem needs to be solved, something that works badly could be improved. Rarely, we devote our creative ability to something that works well: “If it ain’t broken, don’t fix it!

Continue reading “Stretch the boundaries of your creativity”

Tänj gränserna för din kreativitet

nature-3033979

Ofta associerar man kreativitet med något dysfunktionellt – ett problem behöver lösas, något som fungerar dåligt kan kanske förbättras. Mer sällan ägnar vi vår kreativa förmåga åt något som fungerar bra: ”If it ain’t broken, don’t fix it!

Continue reading “Tänj gränserna för din kreativitet”

The Phoenix list: How the CIA approaches problem solving

CIA
Central Intelligence Agency

The Phoenix list is a famous checklist to highlight problems from many different angles. The origin is a tool used by the US intelligence organisation CIA for the training of its agents. The checklist includes both the problem and the plan to solve it.

Continue reading “The Phoenix list: How the CIA approaches problem solving”

Phoenixlistan: Hur CIA angriper problemlösning

CIA
Central Intelligence Agency

Phoenixlistan är en berömd checklista för att belysa problem ur många olika synvinklar. Ursprunget lär vara ett verktyg som den amerikanska underrättelseorganisationen CIA använt vid utbildningen av sina agenter. Checklistan omfattar både problemet och planen för att lösa problemet.

Continue reading “Phoenixlistan: Hur CIA angriper problemlösning”

Create order in the mess

order

Being well-organized does not need to be in contrast to being creative. On the contrary, most great artists know the place of smallest thing they need for their creative work and the coolest and wildest rock musician may have his sound studio in meticulous order. Keeping track of your things, and not having to spend 10 minutes every morning to find your car keys also frees up a lot of time for other more useful activities, including creative work.

Continue reading “Create order in the mess”

Skapa ordning i röran

order

Att vara välorganiserad behöver inte stå i motsats till att vara kreativ. Tvärtom så har många stora konstnärer full koll på allt de behöver i sin ateljé, och de stökigaste rockmusiker kan ha sin studio i minutiös ordning.  Att ha koll på sina prylar och inte behöva ägna en kvart varje morgon åt att hitta sina bilnycklar friar också upp mycket tid till andra vettigare aktiviteter, inklusive kreativt skapande.

Continue reading “Skapa ordning i röran”

The amazing ability of self-awarenss

self-awareness

One of the most important abilities that distinguishes us from most animals is our ability of self-awareness. We can, if we so wish, with our imagination place us outside ourselves, and observe ourselves with (partly) independent eyes. Doing this with a combination of self-criticism and self-compassion is a good exercise that can help us grow as human beings.

Continue reading “The amazing ability of self-awarenss”