Phoenixlistan: Hur CIA angriper problemlösning

CIA
Central Intelligence Agency

Phoenixlistan är en berömd checklista för att belysa problem ur många olika synvinklar. Ursprunget lär vara ett verktyg som den amerikanska underrättelseorganisationen CIA använt vid utbildningen av sina agenter. Checklistan omfattar både problemet och planen för att lösa problemet.

Problemet

 • Varför är det nödvändigt att lösa problemet?
 • Vilka fördelar får du genom att lösa problemet?
 • Vilka är de okända faktorerna?
 • Vad är det du ännu inte förstår?
 • Vilken information har du?
 • Vad är inte problemet?
 • Är informationen du har tillräcklig? Otillräcklig? Överflödig? Motsägelsefull?
 • Kan du beskriva problemet i ett diagram?
 • Var går gränsen för problemet?
 • Kan du skilja ut de olika delarna av problemet? Kan du skriva ner dem? Vilka är relationerna mellan de olika delarna av problemet? Vad är gemensamt för de olika problemdelarna?
 • Har du stött på det här problemet tidigare?
 • Har du sett det här problemet i en något annorlunda form? Känner du till ett relaterat problem?
 • Försök att tänka på ett bekant problem med samma eller liknande okända faktorer.
 • Anta att du hittar ett problem som liknar ditt och som redan har lösts. Kan du använda det? Kan du använda samma metod?
 • Kan du omformulera ditt problem? Hur många olika sätt kan du omformulera det på? Mer generellt? Mer specifikt? Kan reglerna ändras?
 • Vilka är de bästa, sämsta och mest troliga utfall du kan tänka dig?

Planen

 • Kan du lösa hela problemet? En del av problemet?
 • Vad skulle du vilja att lösningen blir? Kan du föreställa det?
 • Hur mycket av det okända kan du påverka?
 • Kan du härleda något användbart från den information du har?
 • Har du använt all tillgänglig information?
 • Har du tagit hänsyn till alla väsentliga faktorer i problemet?
 • Kan du urskilja stegen i problemlösningsprocessen? Kan du bestämma riktigheten av varje steg?
 • Vilka kreativa tekniker kan du använda för att generera idéer? Hur många olika tekniker?
 • Kan du föreställa dig resultatet? Hur många olika typer av resultat kan föreställa dig?
 • Hur många olika sätt kan du försöka lösa problemet på?
 • Vad har andra gjort?
 • Kan du intuitivt se lösningen? Kan du kontrollera resultatet?
 • Vad bör göras? Hur ska det göras?
 • Var, när och av vem ska det göras?
 • Vad behöver du göra just nu?
 • Vem kommer att vara ansvarig för vad?
 • Kan du använda det här problemet att lösa några andra problem?
 • Vad är det unika kvaliteterna som gör detta problem till vad det är och inget annat?
 • Vilka milstolpar kan bäst markera dina framsteg?
 • Hur vet du när du är framgångsrik?

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Illustration: iStock.com/Ruskpp

Author: Karl Ekdahl

International public health leader and creativity blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: