About me

Karlunited-kingdom-flag-1-   Hi, I’m Karl. This blog is my own journey into new worlds, where I tie together things that interest and engage me. I write as much to develop myself as to share my ideas and thoughts with others.

When I started blogging in the summer of 2017, the idea was to focus on creativity – both personal creativity and reflections on creative leadership (hence the name of the blog). The background was a long-standing fascination for our human ability to get ideas, link concepts and get our thoughts to playfully jump like calves let out on spring gracing.

As a medical doctor and researcher, I have had many opportunities to think about the creative process in research and, not least, the environments that promote creativity and the emergence of useful ideas. The latter is also an issue I have often returned to during many years in various leadership positions. How can we with better insights into how we function as biological and social beings, better understand ourselves, the setting we exist in, and optimise our creative abilities.

During the journey, my writing has, however, gotten a life of its own, and more and more of my reflections have focused on different aspects of personal development, often with a spiritual dimension. This gradual shift has taken place in parallel to my own exploration of Buddhism.

 

svensk_flagga   Hej, jag heter Karl. Den här bloggen är min egen resa in i nya världar, där jag knyter samman sådant som intresserar och engagerar mig. Jag skriver lika mycket för att utveckla mig själv som för att dela med mig av mina idéer och tankar till andra.

När jag startade bloggen sommaren 2017 var tanken att fokusera på kreativitet – både den personliga kreativiteten och tankar kring kreativt ledarskap (därav namnet på bloggen). Bakgrunden var en mångårig fascination för vår mänskliga förmåga att kläcka idéer, koppla ihop begrepp och få tankarna att hoppa som ystra kalvar på vårbete.

Som läkare och forskare har jag dessutom haft många tillfällen att fundera kring den kreativa processen i forskningssammanhang och inte minst vilka miljöer som befrämjar kreativitet och uppkomsten av nya idéer. Det senare är också en fråga jag ofta återkommit till under många år i olka ledarskapspositioner. Hur kan vi med större insikt om hur vi fungerar som biologiska och sociala varelser bättre förstå oss själva, vår omvärld och utveckla våra kreativa förmågor.

Under resans gång har skrivandet dock fått ett eget liv, och allt mer av mina reflektioner har kommit att rör sig kring olika aspekter av personlig utveckling, ofta med en andlig dimension. Denna glidning har skett parallellt med mitt eget utforskande av Buddhismen.

%d bloggers like this: