Tune down your filters and increase your conscious awareness

meditationThe filter functions in your brain protect you from information overload, but they may also put barriers between you and your surroundings with all its diversity, complexity and beauty. Conscious awareness and mindfulness will help you toning down these filters, and thus helping you becoming more aware and creative.

In the previous blog post I wrote about the self-organising patterns in our brains that are the basis of all our habits. But there is a different dimension of our autopilot than our habitual patterns and that’s the effective filters in you brain that prevent more than 99% of all incoming sensory information from reaching your consciousness. This filter function, which is called cognitive inhibition, is managed by the so-called Reticular Activation System (RAS) far down in the brain stem in the medulla oblongata.

Without these filters, we would be totally paralysed by all the impulses and signals that every second would drown us. Imagine if we had consciously registered all our body positions, every muscular movement, the smallest visual impression, all the little sounds around us, all colours, shapes, smells tastes at every single moment. We can imagine how overwhelming and chaotic the world would have been and we would be completely exhausted after a very short while.

The filters are also so cleverly designed that they let through such information that requires our attention, either because we need the information for something we are doing, something new is happening or because the information is important to us in some other way.

If we are sitting reading a book in a park, we can become completely focused on what we are reading. We are absorbed by the text in front of us and then everything else is filtered out. We do not hear the children screaming and we are not aware of the birds flying around us. But should we be sitting indoors reading and a bird suddenly flew into the room, it would immediately catch our attention. Something new has happened. The impression must be interpreted and our conscious mind would need to decide whether some action is needed. The book and its contents would at that moment be completely filtered out.

The filters are thus vital to us, but at the same time they can put barriers between us and the reality around us, and if we are constantly absorbed in our own thoughts without noticing all the diversity, complexity and beauty we have around us, we would limit ourselves, and reducing our creative abilities.

To put yourself in a state of conscious, accepting and non-judgmental presence is often called mindfulness. Mindfulness, which is one of the ten creative abilities, can be inward-looking through different meditation exercises, focusing on inner feelings, thoughts and sensations of the present. Such meditation exercises, developed over the centuries mainly in Buddhist tradition, have reached a wider western audience over the past 50 years. But mindfulness can also look outward where the focus is on fully experiencing and without judgement ​​accepting the impressions from the external surroundings as they exist right now.

Mindfulness means that we open our minds and stay in the present, but it also means a state of non-judgement and non-analysis of what we know, see and experience – a full acceptance of the impressions we take. in A conscious presence is an ability we need to train through meditation and other exercises. Some people are borne with an ability to easily reach such conditions by conscious awareness, while others need more training. But everyone can get there and the increased attention improves both the contact with our inner selves and with others, increases our creative ability and gives us a richer and happier life.


Tip: Mindfulness meditation is often practiced in a calm environment with crossed legs and eyes closed. Sitting in a comfortable but dignified position with straight back, you put your entire focus on your breathing. Feel and experience every breath, how the air passes the nostrils, fills the lungs and presses down the abdomen in the inhalation and then the same way in reverse order during exhalation. When a thought flies through your head, you’ll note that it’s there but without judging or analysing it, then releasing it and leaving it unresolved. The same way you will do with the different sensations from your body. They are there but lack meaning in the present. Start with 10 minutes each day, then expand the time to what feels good for you. Initially, you will find it difficult or impossible to keep the wandering thoughts away, but the more regularly you practice this meditation, the easier it will go and you will become one with your breathing. Observe the gap between thoughts when you do not think of anything. Try to rest in this void, no matter how short it is. The more you practice your meditation, the longer these moments of total emptiness of your mind will be, and in these voids, some may experience a sense of affection, love, and being one with the universe. But even without these spiritual experiences, by regularly practicing this meditation you can eventually learn to turn off the noise of unwanted thoughts also outside the meditations, allowing you to be more present in the now.

There are many other types of meditation that you can use with equally beneficial effect and you can also move on and systematically explore or practice the spiritual dimensions of meditation linked to specific beliefs such as Zen Buddhism.


svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

Dina vanor – från skogsstig till motorväg

Stig-motorvägHar du någonsin funderat på dina vanor och allt som du gör automatiskt med ryggmärgen eller autopiloten påslagen utan att ens vara medveten om det? Vi är som människor biologiskt konstruerade för att spara energi genom att automatisera alla processer som vi dagligen utför rutinmässigt. På det sättet behöver vi inte använda värdefulla tankeresurser på hur vi rör oss eller hur vi genomför alla de hundratals vardagliga rutiner vi har. Inför ett nytt problem så börjar alltid hjärnan med att gå igenom likartade erfarenheter och hur vi hanterat dessa tidigare. Att angripa ett nytt problem på samma sätt som vi tidigare löst liknande problem är ofta en vettig strategi, men samtidigt förhindrar vanans makt oss från att hitta nya lösningar och att utforska nya områden som kan göra våra liv rikare och mer meningsfulla.

Hjärnan är konstruerad för att vårt tänkande ska bli så effektivt som möjligt genom att automatisera alla de processer som inte behöver hanteras av vårt medvetna tankearbete. Våra tankar, minnen och vanor befästs och förstärks alltså genom upprepad aktivering av vissa neurala nätverk som efterhand blir allt mer omfattande och effektiva. Detta sker i ett självorganiserande system som hela tiden förstärker våra tidigare beteenden. Varje gång ett specifikt neuralt nätverk aktiveras så blir signalerna i just det nätverket snabbare och starkare både genom att fler nervceller engageras och att varje enskild nervcell utvecklar fler kontakter med omgivande nervceller – engångshändelsen utvecklas till en vana. Sådana självförstärkande system är grunden för allt lärande (t.ex. att jonglera eller att lära sig ett nytt språk) och alla våra vanor. Om den första tanken är en svårgenomtränglig skogsstig så blir snart den återkommande signalen som en sexfilig motorväg.

Det lilla barnet som håller på att lära sig att gå eller det lite äldre barnet som håller på att lära sig cykla behöver lägga hela sin fokuserade uppmärksamhet på uppgiften. Men efter ett tag så går det helt automatiskt och snart utan någon medveten tanke alls – autopiloten är påkopplad. Du kan lätt se det här fenomenet också hos dig själv. Dessa färdigheter har då hamnat som mönster i ett implicit minne i våra undermedvetna associationsområden, som fungerar utan vare sig volymsbegränsningar eller svårigheter att plocka fram dem.

Om du är som de allra flesta människor så har du fasta morgonritualer. Du klär på dig, tvättar dig, äter frukost, borstar tänderna på samma sätt varje morgon (åtminstone de dagar du ska till jobbet). När du klär på dig tar du sannolikt alltid på dig skorna i samma ordning (höger eller vänster först). Antagligen så varierar inte din frukost särskilt mycket från dag till dag. Och om du knäpper händerna så är det alltid samma tumme som hamnar överst (testa att byta så märker du hur konstigt det känns).

Med hjärnan i autopilotläge kan vi alltså utföra många vardagliga handlingar utan medveten ansträngning. Men som för allting annat här i världen så betalar vi också ett pris för denna förmåga att skala bort impulser som når oss. När vi går genom världen med autopiloten påkopplad och filtren på max-läge så berövar vi oss samtidigt många sinnesintryck som både hade kunnat berika vår vardag och öka vår kreativitet. I stället fylls detta tomrum upp av ett ändlöst brus av tankar som styr oss lika mycket som vi styr dem. Ibland kan detta vara bra för kreativiteten, men lika ofta är det ovälkomna tankar som fokuserar på problem och negativa saker.


Tips: Ett bra sätt att berika ditt liv är att medvetandegöra dina inrutade vanor, och sedan försöka göra tvärtom. Inte för att det sätt du gör dem på är fel, utan för att få nya upplevelser och berika ditt liv. Variera din frukost, ta en ny väg hem från jobbet, variera din garderob, prova en ny lunchrestaurang, byt till en annan tidning, köp hem en kokbok och arbeta dig igenom recepten, hitta nya promenadvägar, bada i stället för att duscha, lyssna på nya radiokanaler… Genom att konsekvent försöka utmana dina vanor får du både nya impulser och så småningom en livsstil där du har lättare att se nya möjligheter.


This blog post in English

Your habits: from narrow forrest path to expressway

Stig-motorvägHave you ever thought about your habits and everything that you do automatically with your autopilot turned on without even being aware of it? We, as humans are biologically hard-wired to save energy by automating all processes we routinely perform daily. In this way, we do not need to use valuable thought power on how we are moving or how we implement all the hundreds of everyday routines we have. In front of a new problem, the brain always begins to review similar experiences and how we handle them earlier. Attacking a new problem in the same way that we previously solved similar problems is often a sensible strategy, but at the same time, the power of habit prevents us from finding new solutions and exploring new ways that can make our lives richer and more meaningful.

The brain is designed to make our thinking as effective as possible by automating all the processes that need not be managed by our conscious mind. Our thoughts, memories and habits are consolidated and reinforced by the repeated activation of some of the billions of neural networks in our brains that are gradually becoming increasingly comprehensive and effective. This happens in a self-organising system that constantly reinforces our past behaviors. Each time a specific neural network is activated, the signals on that network become faster and stronger both by increasing the number of nerve cells and for each individual nerve cell to develop more contacts with surrounding nerve cells – one-off event develops into a habit. Such self-reinforcing systems are the basis for all learning (eg juggling or learning a new language) and all our habits. If the first thought is an impenetrable forest path, then the recurring signal will soon make them into a six-lane expressway.

The little child who is learning to walk or the little older child who is learning to ride her bicycle needs to put all the focused attention to the task. But after a while, it goes completely automatically and soon without any conscious thought at all – the autopilot is switched on. You can easily see this phenomenon also by yourself. These skills have then became patterns in an implicit memory in your brain’s sunbconscious association areas, which work without volume restrictions or difficulties to pick them up whenever needed.

If you are like the vast majority of people then you have regular morning rituals. You get dressed, wash, eat breakfast, and brush your teeth the same way every morning (at least the days you go to work). When you dress, you are likely to always put on the shoes in the same order (right or left first). Probably, your breakfast does not vary much from day to day. And when you clasp your hands, it’s always the same thumb that ends up on top (try to change and you notice how awkward it feels).

With the brain in autopilot mode, we can perform many everyday actions without conscious effort. But as for everything else in the world, we also pay a price for this ability. As we go through life with the autopilot turned on and the filters to our consciousness at maximal mode, we simultaneously deprive us from many experiences that could otherwise enrich our daily lives and increase our creativity. Instead, this void is filled up with an endless noise of thoughts that control us as much as we control them. Sometimes this may be good for creativity, but as often unwelcome thoughts focus on problems and negative things or pure banalities.


Tip: A great way to enrich your life is to make conscious your entrenched habits, and then try to do the opposite. Not because the way you do them is wrong, but to get new experiences and enrich your life. Vary your breakfast, take a new way home from work, vary your wardrobe, try a new lunch restaurant, change a newspaper, buy a cookbook and work through the recipes, find new walkways, take a bath instead of a shower, listen to a new radio channel… By consistently trying to challenge your habits you get both new impulses and eventually a way of life where you have easier to see new opportunities.


Det här blogginlägget på svenska

De tio kreativa förmågorna

Illusion of the MindI början av mitt eget kreativa utforskande återkom jag ständigt till frågan vad det egentligen är att vara kreativ. Går det att definiera en viss kreativ förmåga? Det finns ju så många kreativa personer – uppfinnare, musiker, konstnärer – så det borde ju gå att borra sig ner till en gemensam nämnare, den magiska silverkulan, en förmåga som är gemensam för alla kreativa människor. Men ju mer jag själv lärde mig om kreativitetens olika aspekter, desto mer insåg jag att detta var ett stickspår. Det finns inte en enda kreativ förmåga utan en hel rad av dem, och det är när flera av dessa samspelar och förstärker varandra som vi verkligen kan utnyttja vår fulla kreativa potential. Efter mycket funderande kom jag fram till hur jag själv såg på dessa förmågor och vilka de var. Det finns säkert många som inte håller med om just den här listan, men för mig har den varit nyttig för att sedan kunna gå vidare och utveckla dem.

 1. Nyfikenhet
 2. Fantasi och föreställningsförmåga
 3. Lekfullhet
 4. Associationsförmåga
 5. Medveten närvaro (mindfulness)
 6. Mod
 7. Uthållighet
 8. Förmåga att komma i flow
 9. Förmåga att utnyttja sina känslor
 10. Logiskt tänkande och problemlösningsförmåga

Dessa är förmågor inte egenskaper. En egenskap är vi född med, men förmågor kan vi träna upp. Se dem som olika muskelgrupper som med rätt träning kan växa och utvecklas. Lika lite som man blir en bra idrottsman genom att titta på Tv-sporten blir man mer kreativ genom att läsa böcker och blogg-inlägg utan förmågorna behöver tränas upp och mest träning behövs för de förmågor som inte faller sig naturliga för oss. Det finns mängder av sätt att träna upp dessa förmågor och jag kommer att återkomma till en del av dem i framtida blogg-inlägg.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

The ten creative abilities

Illusion of the MindAt the beginning of my own creative exploration, I constantly returned to the question what it really is to be creative. Is it possible to define a certain creative ability? There are so many highly creative people – inventors, musicians, artists – so it should be possible to drill down to a common denominator, the magic silver bullet, a creative ability common to all creative human beings. But the more I learned about the different aspects of creativity, the more I realised that this was a side-track. There is not a single creative ability but a whole row of them, and it’s only when several of these interact and reinforce each other as we really can utilise our full creative potential. After a lot of thought, I realised how I saw these abilities and which they were. There are certainly many who would not agree with this particular list, but it has been helpful to me to move on and ponder how to develop them.

 1. Curiosity
 2. Visualisation and imagination
 3. Playfulness
 4. Ability to associate
 5. Mindfulness
 6. Courage
 7. Persistence
 8. Ability to get into flow
 9. Ability to utilise your feelings
 10. Logical thinking and problem solving

It is important to note that these are abilities not traits. We are born with a trait, but we can train our abilities. See them as different muscle groups that with the right training can grow and develop. Watching the sports on TV will not make you into a good athlete, likewise you will not be more creative by reading books and blog posts. Also these skills need to be exercised and most training is needed for the abilities that do not come natural to us. There are lots of ways to exercise these abilities and I will return to some of them in future blog posts.

Detta blogginlägg på svenska

Varför den här bloggen?

De senaste åren har kreativitet – vad det är, hur det uppstår och hur den kan odlas – varit ett av mina stora intressen. Jag som nu startar den här bloggen är läkare, chef, pappa, forskare, kommunikatör, amatörfotograf, storslukare av böcker och möjligen mer nyfiken än de flesta. Efter den traditionella krisen mitt livet, som så många av oss drabbas av, så ledde ett inre sökande efter de fundamentala svaren på våra stora livsfrågor, en ny relation och nya bekantskaper mig in på ett nytt intressespår, nämligen hur vår hjärna formar oss till dem vi är och vilken fantastisk 1-liters kreativitetsmaskin vi ständigt bär med oss – med dess enorma potential men också begränsningar som vi ofta inte är medvetna om.

Genom att plöja mängder av böcker och forskningsartiklar borrade jag mig successivt allt längre ner i vad resultaten av vad modern hjärnforskning och beteendevetenskap kan lära oss om vår kreativitet – inte bara en allmän förståelse utan också hur vi kan utveckla denna fantastiska gåva. Något hundratal böcker och artiklar senare tror jag att jag har tillräckligt på fötterna för att våga dela med mig av mina egna slutsatser och tolkningar, samt en hel del praktiska tips hur vi kan öka kreativiteten i våra liv. Förhoppningsvis kommer det hela att så småningom bli mitt eget bidrag i form av en bok (eller kanske flera), men tills dess kommer det att bli spridda funderingar på den här bloggen i stället.

This blog post in English

Why this blog?

During my last years, creativity – what it is, how it emerges, and how it could be nurtutred – has been one of my great interests. I, who now starts this blog is a medical doctor, a manager/leader, a father, a researcher, a communicator, an amateur photographer, an avid book reader och possibly more curious than most. After my traditional mid-life crisis, which comes upon so many of us, a new inner search for the fundamental answers to the eternal life questions, a new relationship and new acquaintances led me into a new interest path, that is how our brains shape us to who we are, and what a fantastic 1-litre creativity machine we are all carrying with us, with its enormous potential, but also hard-coded limitations that we are not always aware of.

By ploughing through numerous books and research articles, I successively drilled myself deeper and deeper into what the results of modern neuro and behavioural sciences could teach us about our creativity – not only a general understanding, but also practical guidance how we could further deveop thi wonderful gift. Some hundreds of books and articles later, and also personal explorations, I believe I have enough on my feet to share some insights, interpretation and practical advise on how we could increase the creativity in life. Hopefully, this will eventually lead to the publishing of my own book (or more), but meanwhile I will be writing some thoughts on this blog. I hope you will enjoy.

Detta blogginlägg på svenska