Det traditionella och det kreativa ledarskapet

Ledarskap 800x500Den traditionella organisationen är ledd av en traditionell ledare. Det traditionella ledarskapet är fokuserat på förbättring, effektivisering, standardisering och att skära ner på kostnader. Detta kräver chefer som är målfokuserade, viljestarka, resultatinriktade, och kan peka med hela handen. Chefen ska ha en bred erfarenhet som han (chefen är oftast en man) kan bygga sina beslut på. Den traditionelle chefen bygger en hierarkisk organisation och fokuserar på att få ledningsgruppen att fungera väl, dra åt samma håll och se till att besluten blir implementerade. Han rekryterar de bästa medarbetarna han kan hitta utifrån de sökandes kvalifikationer, meriter och tidigare erfarenheter. Han premierar också effektivitet och uppnådda resultat. Medarbetarnas idéer tas gärna om hand så länge de inte framstår som felaktiga eller orealistiska – i sådana fall är det chefens uppgift att ingripa. Den traditionelle chefen har också ett brett kontaktnät av likasinnade där han kan hitta kraft, inspiration och impulser till förändringar.

De allra flesta chefer betonar vikten av kreativitet och uttrycker gärna sitt personliga stöd för ett kreativt klimat inom sin organisation och en villighet att ta hand om de kreativa idéerna från medarbetarna. Dock när det verkligen kommer till kritan så händer det ofta att stödet stannar vid ord om samma chef inte först känner sig övertygad om att idén kommer att bära frukt och bli lönsam. Och i den bedömningen använder han ofta sina egna erfarenheter och referensramar. Som vi sett i tidigare blogginlägg så blir erfarenheter mycket snabbt mönster i hjärnan som är väldigt svåra att bryta. Det säger sig självt att detta inte utgör den bästa grogrunden för ett djärvt nytänkande och sant kreativt klimat på arbetsplatsen.

Det traditionella ledarskapet är alltså bra på att driva fram effektiviseringar och rationaliseringar, men det räcker inte för att driva fram innovation och nytänkande. För att bli framgångsrik i en konkurrensutsatt tillvaro krävs det därför att det traditionella ledarskapets kvaliteter kompletteras med ett kreativt ledarskap. I motsats till den traditionelle ledaren, så leder den kreative ledaren genom inspiration utifrån en klar vision om vart man är på väg. Hen (en ny generation av kreativa ledare innefattar också många kvinnor) ifrågasätter existerande regler, processer och affärsmodeller och försöker hitta nya sätt att angripa morgondagens problem. Den kreative ledaren lägger ner mer tid på strategi än på operationella frågor som delegeras så långt det går. Personalpolitiken fokuserar på att fånga upp och stärka de anställdas innovativa potential. Nya medarbetare rekryteras inte enbart utifrån tidigare meriter utan lika mycket utifrån potential och kreativitet. Nya idéer, risktagande och en trygg och lekfull stämning uppmuntras och idéer tas emot från hela organisationen, oavsett vem som kläckt dem. Avvikande åsikter uppmuntras så länge de gäller sak och inte person. Teknologin finns där för att kunna göra saker annorlunda.

Ett genuint kreativt ledarskap är inte främst att styra och visa vägen utan att våga (verkligen våga) släppa fram de kreativa medarbetarna och de kreativa idéerna, d.v.s. att skapa förutsättningar för ett gott inre arbetsliv hos medarbetarna. Grunden är en riktning byggd på en stark vision, men när denna väl är definierad och väl kommunicerad går mycket av ledarskapet ut på att skapa förutsättningar för de kreativa processerna men också att våga släppa taget och ge sig ut på okända vatten.

Det kreativa ledarskapet har fyra viktiga huvuduppgifter:

  1. Att möta morgondagens utmaningar
  2. Att ta hand om personalen och ge dem inre näring
  3. Att skapa ett kreativt arbetsklimat
  4. Att skapa kreativa miljöer

Detta ledarskap är inte enbart kreativt utan även kreativitetsfrämjande, och är basen för en organisation som kombinerar ledarens egen förmåga och kapacitet att vara kreativ, ledarens förmåga att främja kreativiteten hos personalen och medarbetarnas förmåga, vilja och kapacitet att uttrycka sin kreativa kapacitet.

Ju mer kreativitet som krävs av organisationen, t.ex. om man verkar inom reklam, design, spelutveckling, produktinnovation och tjänsteutveckling desto viktigare är det att driva dessa uppgifter fullt ut med mod och konsekvens. Om man arbetar inom segment som kräver mindre vardagskreativitet, t.ex. bokföring eller offentlig förvaltning så är utrymmet att ut svängarna kanske inte fullt lika stora, men också inom dessa områden behövs ett ständigt ifrågasättande av nuvarande metoder och processer. Mod, kreativitet och arbetsglädje behövs på alla arbetsplatser.

Det kreativa ledarskapet utesluter dock inte kvaliteterna i det traditionella ledarskapet. På samma sätt som ett företag behöver utveckla sin kärnverksamhet för att bli bättre, billigare och effektivare samtidigt som det satsar på innovation, så behöver ledarskapet ta hand om både produktion och innovation. Snarare ska de två ledarmodellerna ses som komplementära till varandra, ett ledarskapets yin och yang, men där det kreativa ledarskapet tillåts dominera överallt där det är möjligt utifrån organisationens storlek och struktur och verksamhetens mål.

This blog post in English

The traditional vs. the creative leadership

Ledarskap 800x500The traditional organisation is led by a traditional leader. The traditional leadership is focused on improving, streamlining, standardising and cutting costs. This requires managers who are goal-oriented, strong-willed, results-oriented, and can show the direction with the whole hand. The leader should have a broad experience, on which he (the leader is usually a man) can make his decisions. The traditional leader builds a hierarchical organisation and focuses on getting the management team to work well together, pulling in the same direction and ensuring that the decisions are implemented. He recruits the best employees he can find based on the applicants’ qualifications, merits and past experiences. He also values efficiency and achieved results. The ideas of the employee ideas are happily embraced, as long as they do not appear to be inaccurate or unrealistic – in such cases, the manager’s task is to intervene. The traditional leader also has a wide contact network of like-minded peers where he can find strenght, inspiration and impetus for change.

The vast majority of managers emphasise the importance of creativity and express their personal support for a creative climate within their organisation and a willingness to take care of the creative ideas of their employees. However, when it comes to the harsh reality, it often happens that the support does not go beyond words if the same manager is not first convinced that the idea will bear fruit and be profitable. And in that assessment, he often uses his own experiences and reference frameworks. As I wrote in a previous blog post, experience very quickly becomes patterns in the brain that are very difficult to break. It goes without saying that this does not represent the best basis for a bold new thinking and true creative climate in the workplace.

To be successful in a competitive environment, it is therefore necessary that the qualities of traditional leadership be complemented by a creative leadership. In contrast to the traditional leader, the creative leader leads through inspiration based on a sharp vision of where to go. He or she (a new generation of creative leaders also includes many women) challenges existing rules, processes and business models, and tries to find innovative ways to address tomorrow’s problems. The creative leader spends more time on strategy than on operational issues delegated as far as possible. Personnel policy focuses on capturing and strengthening the employees’ innovative potential. New employees are not recruited solely based on past merits, but equally based on potential and creativity. New ideas, risk-taking and a safe and playful mood are encouraged and ideas received from the entire organisation, no matter who came up with them. Divergent opinions are encouraged as long as they concern things and not people. The technology is there to be able to do things differently.

A genuinely creative leadership is not primarily to direct and show the way, but to dare (really dare) to bring out the creative employees and the creative ideas, that is to create the conditions for a good internal work life for the employees. The foundation is a direction based on a strong vision, but once it is well defined and well communicated, much of the leadership is dedicated to creating the conditions for the creative processes, but also daring to let go and embarking on uncharted waters.

Creative leadership has four key key tasks:

  1. To meet tomorrow’s challenges
  2. Take care of the staff and nurture them
  3. To support a creative working climate
  4. To support a creative physical and social environment

This leadership is not only creative but also creativity-promoting, and is the foundation of an organisation that combines the leader’s own ability and capacity to be creative, and his/her ability to promote the creativity of the staff and the employees’ ability, willingness and capacity to express their creative capabilities.

The more creativity required by the organisation, such as in advertising, design, game development, product innovation and service development, the more important it is to fully drive in this direction with courage and consistency. If you work in areas that require less everyday creativity, such as accounting or public administration, the room for creative manoeuvres may not be as big, but also in these areas there is a constant need to challenge current methods and processes. Courage, creativity and job satisfaction are needed in all workplaces.

The creative leadership does, however, not rule out the qualities of traditional leadership. Just as a an organisation needs to develop its core business to become better, cheaper and more efficient while at the same time focusing on innovation, the leadership needs to take care of both production and innovation. The two leadership models should rather be seen as complementary to each other, a leadership yin and yang, but where creative leadership is allowed to dominate wherever possible depending on the size and structure of the organization and the business objectives.

Komplexitet och motsägelser hos den höggradigt kreativa individen

Josephine BakerPsykologiprofessorn och kreativitetsforskaren Mihály Csikszentmihályi har studerat närmare hundra höggradigt kreativa individer, som varit banbrytande inom sina områden, för att försöka förstå vad det är som gör att de lyckas komma upp med och genomföra så många nya och revolutionära idéer. Det han kom fram till var att den gemensamma faktorn inte är en viss specifik egenskap eller en viss personlighet utan en rad motsatta eller motstridiga personlighetsdrag som hos de flesta människor är separerade men som kan kombineras och rymmas inom en och samma kreativa individ. Denna komplexitet och dessa motsatser är ofta nödvändiga för kreativ framgång eftersom de olika faserna av den kreativa processen kräver helt olika egenskaper och förmågor. I sin bok ”Creativity: The work and lives of 91 eminent people” ger Csikszentmihályi en rad exempel på motsägelser inom dessa höggradigt kreativa individerna.

De höggradigt kreativa personerna kan uppbåda stora mått av fysisk energi. I de skapande perioderna kan de arbeta fokuserat under långa dagar och med lite sömn. Men mellan dessa skapande perioder har de ofta intervall då de slappnar av och tar igen sig för att ladda batterierna. Uthålligheten under de aktiva perioderna verkar komma inifrån genom koncentration och viljestyrka snarare än att de har starkare fysik än andra. Många av dem upplever det här böljande flödet mellan aktivitet och vila som väsentligt för deras skapargärning. Den fysiska energin yttrar sig också ofta som sexuell energi som periodvis kan komma till kraftfulla uttryck omväxlande av mer asketiska perioder då skapandet kommer i första rummet.

Kreativa personer kan samtidigt vara både smarta och naiva. I delar av den kreativa processen, särskilt i förberedelsefasen och verifieringsfasen krävs det ett konvergent och analytiskt tänkande som är starkt kopplat till de förmågor som vi mäter med intelligenstest. Däremot är sambandet mellan intelligens och divergent tänkande mycket svagt. Man kan alltså vara höggradigt intelligent utan att vara särskilt kreativ och omvänt ha förmåga att komma fram till många nya idéer trots att man har förhållandevis lägre intelligens. När det gäller tänkandet har de kreativa individerna förmågan att kombinera divergent och konvergent tänkande. Det divergenta tänkandet behövs för att komma upp med de banbrytande idéerna medan det konvergenta tänkandet behövs för att förverkliga dem. Intressant nog så har en del individer som betraktas som höggradigt kreativa endast ett fåtal omvälvande idéer under sin livstid. Resten av tiden går åt till att utveckla och finputsa dem. Men samtidigt har många höggradigt kreativa individer, t.ex. Mozart, också barnsliga och omogna drag.

Kreativa människor förenar lekfullhet med ansvar och disciplin. Lekfullheten och det öppna sinnet är nödvändigt i den initiala delen av den kreativa processen, när tankarna ska studsa runt i huvudet och de tokiga och galna idéerna flöda. Lekfullheten gör också att bojorna kan sprängas och de normala mentala hindren som sätts av konventionen kan övervinnas. Men därefter kommer långa perioder av fokusering och hårt arbete som kräver ett stort mått av inbundenhet, uthållighet och envishet. Det krävs också disciplin och hårt arbete för att lära sig sin domän. Konstnären behöver kunna behärska sina uttrycksmedel. Musikern behöver behärska både sitt instrument och ha notkunskap. Forskaren behöver ha koll på alla resultaten inom sitt forskningsfält och fullt ut behärska instrumenten i sitt laboratorium.

Höggradigt kreativa individer pendlar mellan fantasifullhet och en förmåga att inse realiteter. Med sin fantasi kan de se nya möjligheter och föreställa sig en framtid som ingen annan ser. I fantasin kan de också föreställa sig hur de hoppar över hinder som andra hade funnit oöverstigliga och därför gett upp projektet. Inte sällan bemöts de med skepsis och misstro, men i slutändan när idén är utvecklad och accepterad visar det sig att det var innovatörerna och nyskaparna som bäst kunde förutse möjligheterna i den framtida verkligheten. De har med andra ord med sin fantasi skapat en ny realitet. På resan dit behövs kanske också många tuffa avstämningar med verkligheten. Fungerar idén i praktiken? Kan den omsättas i en ny produkt? Går det att göra den tillräckligt billig och resurssnål?

Medan de flesta människor antingen är introverta (inåtvända) eller extroverta (utåtriktade) som fasta karaktärsdrag som sällan ändras, så har många kreativa personer båda dessa egenskaper inom sig samtidigt. I sitt skapande kan de vända sig helt inåt och vara både omedvetna om och ointresserade av sin omgivning och ibland också sitt eget utseende. Samtidigt kan de i andra perioder vara kraftfullt utåtriktade i sitt engagemang och försvar av sina idéer. Många stora scenpersonligheter kan vara kraftigt utåtagerande på scenen, medan de i sitt privatliv är inbundna och fåordiga.

Många kreativa personer förenar ödmjukhet med stolthet. De är väl medvetna om de stora insatser som deras föregångare inom fältet gjort och de är tacksamma över möjligheten att bygga vidare på deras idéer och kunskaper. Men samtidigt uppfylls de starkt av känslan av sitt eget värde och insikten att de åstadkommit mer än de flesta i sin omgivning. De är också mer fokuserade på framtiden och vad de själva kan åstadkomma än att se bakåt för att beundra andra.

De flesta kreativa personer är både passionerade för sin sak och för sitt arbete. De är villiga att övervinna många hinder och det starka intresset gör att de är beredda till stora uppoffringar både professionellt och i privatlivet. Passionen kan också behövas när de bemöts av skepsis och oförstående från sin omgivning. Samtidigt behöver de vara djupt självkritiska och de första att objektivt se bristerna i vad de håller på att skapa. Denna objektiva självkritik kan sedan användas för att förbättra idén eller verket.

Kreativa personer kan samtidigt vara konservativa och rebeller. De måste först gå in i en tradition och lära sig att förstå, respektera och behärska sitt område innan de med sin kreativitet och sina egna idéer kan bryta sig loss och bana ny mark. Detta gäller såväl konstnärer som vetenskapsmän. Picasso lärde sig först att behärska de då traditionella konstformerna innan han blev banbrytande i den helt nya kubistiska traditionen. Einstein tog redan under tonåren till sig och kom att behärska den traditionella Newtonska fysiken innan han 1905 kunde ta steget vidare och utveckla den speciella relativitetsteorin. Trots respekten för det traditionella kunnandet så präglas den kreativa individen ofta av ett starkt ifrågasättande och en djup misstro till auktoriteter. Rådande kunskaper och insikter respekteras utifrån en inre övertygelse av dess värde och inte för att någon annan säger att så är det. Kreativa individer är därför inte alltid uppskattade av sin omgivning.

Känslomässigt är det inte ovanligt att höggradigt kreativa personer pendlar mellan upprymd glädje och smärtsamt lidande. Harmoni och glädje är en bra grogrund för lekfullhet och kreativitet. Det kreativa skapandet ger också upphov till positiva känslor och självtillfredsställelse. Samtidigt så har ofta den kreativa individen en låg smärttröskel och kan drabbas hårt av motgångar att förverkliga sin idé. Divergent tänkande uppskattas sällan av omgivningen. Förmågan att se möjligheterna gör det extra svårt att acceptera det mediokra. Att vara nyskapande är också att utsätta sig för risker. Att bli hånad eller missförstådd för något man skapat och är passionerad för kan vara djupt smärtsamt. Ibland kan det negativa dock användas i skapandeprocessen. Många stora konstnärer har använt sin brustna kärlek, besvikelse eller melankoli som inspiration i ett storartat skapande. Frida Kahlo, den mexikanska konstnärinnan som kanske är mest berömd för sina färgstarka självporträtt, fick bestående skador och svåra smärtor efter en trafikolycka i tonåren. Sviterna efter olyckan gjorde att hon under perioder av sitt liv var ensam och isolerad med hela sin uppmärksamhet riktad mot sig själv, vilket var en förutsättning för hennes stora konst.

De kreativa individerna tenderar också att bryta de stereotypa könsrollerna. Kreativa och talangfulla kvinnor tenderar att vara mer dominanta än sina medsystrar, medan de kreativa männen ofta är mer känsliga och mindre aggressiva än andra män. Denna androgyna tendens hos kreativa individer av båda könen gör att det har lättare än andra att utnyttja hela repertoaren av manlighet och kvinnlighet, vilket ger dem en klar fördel när det kommer till de skapande processerna.

Dessa komplexiteter och motsägelser i den höggradigt kreativa individen manifesterar själva essensen i kreativiteten, vilken är att omfamna och välkomna dualism, förändringar, paradoxer, motsägelser och osäkerhet. De lyckas navigera och i en föränderlig värld genom att odla och utveckla sina motsägelsefulla egenskaper och resultatet blir inte bara summan utan produkten av dessa egenskaper. En sant kreativ person behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt utan att desperat behöva famla efter stabilitet, fakta och förnuft. Vi kan inte skapa med endast yin eller endast yang. De två måste finnas jämsides i harmoni.


Ett illustrativt exempel på en sådan ytterligt kreativ men våldsamt komplex person är den ikoniska jazzsångerskan Josephine Baker som på 1920 talet i Paris dansade endast iförd en bananklänning i La Revue Nègre. Baker var sångerska och dansare, emotionellt labil och med en glupande sexuell aptit, men också fransk spion under andra världskriget, engagerad i medborgarrättsrörelsen och adoptivmamma till 12 ”regnbågsbarn” från hela världen. Hennes adoptivson Jean-Claude Baker skrev i sin biografi över henneJag älskade henne, jag hatade henne och ville desperat försöka förstå henne”. 


united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Complexity and contradictions of the highly creative individual

Josephine BakerThe psychology professor and creativity researcher Mihály Csikszentmihályi has studied nearly a hundred highly creative individuals, who were groundbreaking in their fields, to try to understand what it is that makes them manage to come up with and implement so many new and revolutionary ideas. What he came up with was that the common factor is not a certain specific property or a specific personality, but a series of opposing or conflicting personality traits which in most people are separated, but can be combined and accommodated within a single creative individual. This complexity and these opposites are often necessary for creative success because the different phases of the creative process require completely different qualities and abilities. In his book “Creativity: The Work and lives of 91 eminent people“, Csikszentmihályi describes a series of contradictions within these highly creative individuals.

The highly creative people can raise large amounts of physical energy. During the creative periods, they can work focused for long days and with a little sleep. But between these creative periods, they often have intervals when they relax and recharge their batteries. The endurance during the active periods seems to come from within through concentration and willpower rather than having stronger physics than others. Many of them experience this rolling flow between activity and rest as essential for their creativity. Physical energy also often expresses itself as sexual energy, which can periodically come to powerful expressions alternating with more ascetic periods when creation comes first.

At the same time creative people can be both smart and naive. Part of the creative process, especially during the preparation and verification phase, requires a convergent and analytical thinking that is strongly linked to the abilities we measure with intelligence tests. On the other hand, the connection between intelligence and divergent thinking is very weak. You can therefore be highly intelligent without being particularly creative and vice versa able to come up with many new ideas even though you have a relatively lower intelligence. In terms of thinking, the creative individuals have the ability to combine divergent and convergent thinking. The divergent thinking is needed to come up with the groundbreaking ideas while the convergent thinking is needed to realize them. Interestingly, some individuals who are considered highly creative have only a few revolutionary ideas throughout their lifetime. The rest of the time goes hand in hand to develop and fine-tune them. But at the same time, many highly creative individuals, such as Mozart, also had a childish and immature side.

Creative people combine playfulness with responsibility and discipline. Playfulness and the open mind are necessary in the initial part of the creative process, when the thoughts are bouncing around in the head and the crazy and odd ideas are flowing. Playfulness also causes the chains to break and the normal mental barriers, imposed by convention, can be overcome. But then there are long periods of focus and hard work that require a large measure of introversion, stamina and persistence. It also requires discipline and hard work to learn their domain. The artist needs to be able to master his expressions. The musician needs to master both his instrument and be able to read notes. The researcher needs to keep track of all the results within his research field and fully master the instruments in his laboratory.

Highly creative individuals swing between imagination and an ability to realise the realities. With their imagination they can see new possibilities and imagine a future that no one else sees. In their imagination they can also visualise how they skip obstacles that others had found insurmountable and therefore gave up the project. They rarely deal with skepticism and distrust, but in the end when the idea is developed and accepted, it appears that it was the innovators and their innovations that could best anticipate the possibilities of future reality. In other words, they have created a new reality with their imagination. On your creative journey there may also be a lot of tough reconciliation with reality. Does the idea work in practice? Can it be transformed into a new product? Could it be made cheap enough and resource efficient?

While most people are either introverted or extroverted as solid traits of character that rarely change, many creative people have both of these qualities at the same time. In their creation they can turn completely inward and be both unconscious and uninterested by their surroundings and sometimes also their own appearance. At the same time, in other periods, they may be forcefully outward in their commitment and defense of their ideas. Many great stage personages can be extremely outgoing on stage, while in their privacy they are bound and few.

Many creative people unite humility with pride. They are well aware of the great work of their predecessors in the field and they are grateful for the ability to build on their ideas and knowledge. But at the same time they are strongly filled by a sense of their own self-worth and an insight that they have achieved more than most in their environment. They are also more focused on the future and what they themselves can accomplish than looking back to admire others.

Most creative people are both passionate for their cause and for their work. They are willing to overcome many obstacles and their strong focus causes them to be prepared for major sacrifices both professionally and privately. The passion can also be needed when they are faced with skepticism and lack of understanding from their surroundings. At the same time, they need to be deeply self-critical and the first to objectively see the shortcomings in what they are creating. This objective self-criticism can then be used to improve the idea or work.

Creative people can at the same time be conservative and rebels. They must first embark in a tradition and learn to understand, respect and master their area before breaking their ground and creativity with their own ideas. This applies to both artists and scientists. Picasso first learned to master the traditional art forms before he became groundbreaking in the brand new cubist tradition. Already in his teens, Einstein mastered the traditional Newtonian physics before he could take the step forward and in 1905 develop the special theory of relativity. Despite respect for traditional knowledge, the creative individual is often characterised by a strong questioning and profound mistrust of authority. Current knowledge and insights are respected on the basis of an inner conviction of its value and not because someone else says that’s the case. Creative individuals are therefore not always appreciated by their surroundings.

Emotionally, it is not uncommon for highly creative people to commute between excited happiness and painful suffering. Harmony and joy are a good ground for playfulness and creativity. Creative creation also gives rise to positive feelings and self-satisfaction. At the same time, the creative individual often has a low pain threshold and can be severely affected by adversities to realise his idea. Divergent thinking is rarely valued by the surrounding people. The ability to see the possibilities makes it extra difficult to accept the mediocre. Being innovative is also exposed to risks. Being mocked or misunderstood for something one has created and is passionate about can be deeply painful. Sometimes, however, the negative can be used in the creation process. Many great artists have used their broken love, disappointments or melancholy as inspiration in a magnificent creation. Frida Kahlo, the Mexican artist who is perhaps most famous for her colourful self-portraits, suffered permanent injuries and severe pain after a road accident in her teens. The rest conditions after her accident resulted in that her being alone and isolated during extended periods of her life, with all her attention to herself, which was a prerequisite for her great art.

The creative individuals also tend to break the stereotypical gender roles. Creative and talented women tend to be more dominant than their sisters, while the creative men are often more sensitive and less aggressive than other men. This androgynic trend of creative individuals of both sexes makes it easier for them than others to exploit the entire repertoire of masculinity and femininity, giving them a clear advantage when it comes to the creative processes.

These complexities and contradictions in the highly creative individual manifest the essence of creativity, which is to embrace and welcome dualism, change, paradoxes, contradictions and uncertainties. They succeed in navigating and in a changing world by cultivating and developing their contradictory properties, and the result will not only be the sum without the product of these characteristics. A true creative person needs to be able to keep two thoughts in his head at the same time without desperately having to stumble upon stability, fact and reason. We can not create with only yin or only yang. The two must be equal in harmony.


An illustrative example of such an extremely creative, but immensely complex, person is the iconic jazz singer Josephine Baker who, in the 1920’s in Paris, danced in only a revealing banana skirt in La Revue Nègre. Baker was a singer and dancer, emotionally labile and with a strong sexual appetite, but also French spy during WWII, engaged in the civil rights movement and adoption mother of 12 “rainbow children” from all over the world. Her adopted son Jean-Claude Baker wrote in his biography of herI loved her, I hated her and would desperately try to understand her“.


svensk_flagga Den här bloggposten på svenska

Tänka utanför lådan: barometerfrågan

BarometerDen här tänkvärda anekdoten illustrerar så väl konsten att tänka utanför lådan. I en fysiktentamen vid Köpenhamns Universitet fick studenterna frågan hur man kunde mäta höjden på en skyskrapa med hjälp av en barometer. En av studenterna föreslog att man kunde gå upp på taket binda ett snöre i barometern sänka ner den till marken och sedan mäta längden på snöret. Professorn gav studenten noll poäng på frågan med hänvisning till att han med sitt svar inte demonstrerat några som helst kunskaper i fysik. Studenten klagade med motiveringen att svaret bevisligen var korrekt och fick efter en stunds argumenterande möjligheten att muntligen komma med en alternativ lösning på problemet. Studenten tänkte efter en lång stund utan att svara. Professorn som trodde att studenten inte hade en aning blev mer och mer irriterad och krävde ett snabbt svar. Studenten svarade då att det fanns så många lösningar på problemet att han inte visste vilken han skulle välja men sade sedan:

För det första kan man återigen ta upp barometer till taket släppa den över kanten och med ett tidtagarur mäta hur lång tid det tar för uret att falla. Med hjälp av formeln x = gt2/2 kan man sedan beräkna byggnadens höjd. Men den lösningen hade inte varit särskilt bra för barometern…

Eller så kan man ställa barometern lodrätt i solen och mäta längden på dess skugga, om man sedan mäter längden på byggnadens skugga så kan man utifrån principen om två likformiga trianglar lätt bestämma höjden på byggnaden. Men det förutsätter naturligtvis att solen skiner och att man inte mäter höjden på en byggnad på ekvatorn mitt på dagen…

En mer direkt metod, om man utgår från att det finns en brandstege utanpå byggnaden, är att gå upp för trapporna samtidigt som man markerar höjden av barometer längs väggen. Man kan sedan räkna antalet märken och multiplicera med barometerns höjd. Men detta kräver gott om tid och en bra ork…

Vill man vara mer sofistikerad så kan man knyta barometern på ett snöre och svänga den som en pendel och bestämma värdet på gravitationskraften på gatunivå och på toppen av byggnaden. Utifrån skillnaden mellan de båda värdena kan man beräkna höjden av byggnaden.

Om man vill vara riktigt tråkig och ortodox så kan man förstås använda barometern för att mäta lufttrycket på taket av skyskrapan och på marken och utifrån skillnaden räkna ut byggnadens höjd. Men detta svar är ju så uppenbart att jag först inte ens övervägde att ta med det.

Eftersom vi uppmanats att tänka själva, så är den lösning som nog tilltalar mig mest att ta barometern till fastighetsskötaren och säga till honom att han kan få en fin barometer om han berättar hur hög byggnaden är.

Enligt legenden var studenten Niels Bohr, den förste dansken att få Nobelpriset i fysik.


Tips: När du står inför ett problem, nöj dig inte med den första och mest uppenbara lösningen. Den är kanske inte den bästa, och det är alltid en fördel att kunna välja mellan flera olika alternativ. Reflektera en stund över alternativlösningar. Ta gärna ut svängarna och våga vara galen och annorlunda. De mest kreativa lösningarna kommer ofta först när du betat av de mer konventionella. Och kanske viktigast var aldrig självkritisk i problemlösningsfasen. Det är först när du har en rad alternativa möjligheter som du ska välja ut de bästa.


This blog post in English

Thinking outside the box: the barometer question

BarometerThis is a short story on thinking outside the box. In a physics exam at the University of Copenhagen, the students were asked how to measure the height of a skyscraper using a barometer. One of the students suggested that you go up on the rooftop, tie a string to the barometer and lower it down to the ground and then measure the length of the string. The professor gave the student zero points on the question with reference to the fact that with his answer he did not demonstrate any knowledge of physics. The student complained with the motivation that the answer was obviously correct and, after some arguments, he was given the opportunity to provide an alternative solution to the problem. The student thought for a long while without answering. The professor who thought the student had no idea became more and more annoyed and demanded a quick response. The student then answered that there were so many solutions to the problem that he did not know which one he would choose but then he said:

First, you can once again pick up the barometer to the roof drop it over the edge and with a chronometer measure how long it takes for the barometer to hit the ground. Using the formula x = gt square / 2, you can then calculate the height of the building. But that solution would not be particularly good for the barometer …

Or you can place the barometer vertically in the sun and measure the length of its shadow. If you then measure the length of the building’s shadow, you can easily determine the height of the building based on the principle of two uniform triangles. But of course, it requires that the sun shines and that you do not measure the height of a building on the equator in the middle of the day …

A more direct method, assuming there is a fire ladder outside the building, is to climb the stairs while marking the height of the barometer along the wall. You can then count the number of marks and multiply by the height of the barometer. But this requires a lot of time and a good energy …

If you want to be more sophisticated, you can tie the barometer on a string and swing it as a pendulum and determine the value of gravity at street level and at the top of the building. Based on the difference between the two values, you can calculate the height of the building.

If you want to be really boring and orthodox you can of course use the barometer to measure the air pressure on the roof of the skyscraper and on the ground and, on the basis of the difference, calculate the height of the building. But this answer is so obvious that I did not even consider mentioning it.

Because we were invited to think for ourselves, the solution that would appeal most to me is to take the barometer to the property manager and tell him that he can get a nice barometer if he tells how tall the building is.

According to legend, the student was Niels Bohr, the first Danish scientist to be awarded the Nobel Prize in Physics.


Tip: When facing a problem, do not be satisfied with the first and most obvious solution. It may not be the best, and it is always an advantage to be able to choose from several different options. Reflect a moment on alternative solutions. Dare to be wild, crazy and think differently. The most creative solutions often come first when you have already came up with the more conventional ones. And perhaps most importantly, never be self-critical in the problem-solving phase. It’s only when you have a range of options that you should sit down and choose the best.​


 

Tona ner dina filter och släpp fram din medvetna närvaro

meditationI tidigare blogginlägg skrev jag om de självförstärkande mönstren i våra hjärnor som är grunden för alla våra vanor. Men det finns en annan dimension av vår autopilot än de inbitna vanemönstren och det är de effektiva filter i våra hjärnor som sållar bort mer än 99% av alla inkommande sinnesimpulser från att nå vårt medvetande. Denna filterfunktion som går under namnet kognitiv inhibering sköts av det s.k. retikulära aktiveringssystemet (RAS) långt ner i hjärnstammen i den förlängda märgen.

Utan dessa filter hade vi totalt lamslagits av alla impulser och signaler som varje sekund sköljer över oss. Tänk om vi hela tiden hade medvetet registrerat varje kroppsläge, varenda muskelrörelse, minsta lilla synintryck, alla små ljud omkring oss, alla färger, former, lukter smaker på en enda gång. Vi kan ana hur överväldigande och kaotisk världen hade varit och vi skulle efter en mycket kort stund bli helt utmattade.

Filtren är också så fiffigt konstruerade att det släpper igenom sådan information som kräver vår uppmärksamhet antingen för att vi behöver informationen för det vi håller på med, för att det är något nytt som inträffar eller för att informationen är viktig för oss på något annat sätt.

Om vi sitter och läser en bok i en park kan vi vara helt fokuserade på det vi läser. Vi absorberas av texten framför oss och filtrerar då bort allt annat. Vi hör inte barnens skrik och vi är inte medvetna om fåglarna som flyger runt oss. Men skulle vi sitta inomhus och läsa och en fågel plötsligt flög in i rummet skulle den omedelbart fånga vår uppmärksamhet. Något nytt har hänt. Intrycket måste tolkas och vårt medvetande måste bestämma sig för om vi behöver göra något. Boken och dess innehåll är nu för tillfället helt bortfiltrerad.

Filtren är alltså helt livsviktiga för oss, men samtidigt kan de avskärma oss från verkligheten omkring oss och om vi är ständigt absorberade i våra egna tankar utan att lägga märke till all den mångfald, komplexitet och skönhet vi har runt omkring oss så begränsar vi oss och reducerar vår kreativa förmåga.

Att försätta sig i ett tillstånd av medveten, accepterande och icke-bedömande närvaro kallas ofta för mindfulness. Mindfulness är en av de tio kreativa förmågorna och kan rikta sig inåt genom olika meditationsövningar där man fokuserar på inre känslor, tankar och sinnesförnimmelser i nuet. Sådana meditationsövningar, som under århundraden har utvecklats inom främst den buddhistiska traditionen, har nått en bredare västerländsk publik under de senaste 50 åren. Men mindfulness kan också rikta sig utåt där fokus ligger på att helt ut uppleva och utan värderingar acceptera de yttre sinnesintryck som de finns just nu.

Mindfulness innebär att vi öppnar våra sinnesintryck och stannar upp i nuet, men innebär också ett tillstånd av icke-bedömande och icke-analyserande av det vi känner, ser och upplever – ett fullständigt accepterande av de intryck vi tar in. Medveten närvaro är en förmåga som vi behöver träna upp genom meditation och andra övningar. Vissa människor har en medfödd förmåga att lättare nå sådana tillstånd av medveten närvaro, medan andra behöver mer träning. Men alla kan nå dit och den ökade närvaro detta ger förbättrar både vår kontakt med oss själva och andra, ökar vår kreativa förmåga och ger oss ett rikare men även lyckligare liv.


Tips: Mindfulnessmeditation praktiseras ofta sittande i en lugn miljö med korslagda ben och slutna ögon. När du satt dig i en bekväm men värdig position med rak rygg så lägger du sedan hela ditt fokus på andningen. Känn och upplev varje andetag, hur luften passerar näsborrarna, fyller lungorna och pressar ner buken vid inandningen och sedan på samma sätt i omvänd ordning under utandningen. När en tanke flyger genom ditt huvud, så konstaterar du att den är där utan att bedöma eller analysera den för att sedan släppa taget om den och låta den lösas upp i intet. På samma sätt gör du med olika sensationer från kroppen. De är där, men saknar betydelse i nuet. Börja med 10 minuter varje dag, och utöka sedan efter vad som känns bra för dig. I början är det svårt eller omöjligt att hålla ovidkommande tankar bort, men ju mer regelbundet du praktiserar den här meditationen desto lättare går det och du blir ett med din andning. Observera tomrummet mellan tankarna när du inte tänker på någonting. Försök att vila i det här tomrummet oavsett hur kort det är. Ju mer du praktiserar din meditation desto längre blir de här stunderna av total tomhet på tankar, och i dessa tomrum kan vissa uppleva en känsla av sällhet, kärlek och att vara ett med universum. Men även utan dessa andliga upplevelser kan du genom att regelbundet praktisera denna meditation så småningom lära dig att stänga av bruset av oönskade tankar också utanför meditationen, vilket tillåter dig att vara mer närvarande i nuet.

Det finns många andra typer av meditation som du kan använda med lika god effekt och du kan också gå vidare och mer systematiskt utforska eller praktisera den andliga dimensionen av meditationen kopplad till någon trosriktning, t.ex. zenbuddhism.


This blog post in English