Melancholy and creativity

Skriet

It is easy to understand that positive feelings can be beneficial to creativity, and creativity itself can create happiness and satisfaction. However, this does not mean that negative state of mind necessarily has to be counter to being creative.

Creativity can be an escape away from the negative thoughts and therefore a stimulus to be creative. But conversely, many artists also let their negative emotions be expressed in art.

”Anxiety is the handmaiden of creativity”

                       – T S Eliot

Melancholy is a state of soulful vulnerability with pain and negative emotions. In this state of mind, the self-centered thoughts focus on oneself and one’s own context. This introspective exploration of one’s own emotional life can provide important keys to creativity.

Melancholy provides an oportunity for self-knowledge and explorations of the inner strengths. The negative feelings in melancholy that contrast to the happy and positive emotions can thus be a rich source for growing as a human being.

Melancholic emotions have also been captured by many artists and inspired the creation of banal songs of lost love but also of artistic masterpieces, such as Albrecht Dürer’s engraving “Melencolia“, Edward Munch’s painting “The Scream” (painted in a melancholic state but rather expressing anxiety), Chopin’s Sonat Opus 35 “The Funeral March“, Tchaikovsky Symphony No. 6 in B moll “Pathetiqué” (as seen by some as a suicide note – Tchaikovsky died nine days after the performance) and the whole blues genre.

Discontent with life can also at best trigger an effort to achieve something better in life, which can be a good reason for creativity.

Melancholy borders to depression, but does not carry the same resignation as seen in a full-blown depression. While depression is only pain, there is in the melancholy elements of reflection on lost people, places and things that we have loved and appreciated, and which we now remember and miss.

This gives the melancholy a taste of sweetness that is lacking in depression. In the reflective melancholy, one tries to recreate memories and feelings of what has been lost, which makes the melancholic person often seeking solitude.

The melancholic state of mind, despite its place in the creative process, is not a desirable emotion, but if you unwittingly end up there, you have the opportunity to make use of it to explore your creative expressions.

It has even happened that artists consciously and actively have tried to penetrate into the darker parts of the spiritual corners of their soles, e.g. to explore a character in a novel or to get musical inspiration. However, if one has a latent depression, this may be a riskfull endeavour.

This post has been inspired by

Carson Shelley (2010). Your creative brain. San Fransisco: Jossey-Bass *

Torrance EP (1986). Intense emotional experiences: Impetus to creation. Creative Child and Adult Quarterly. 11:130–137.

Brady E, Haapala A (2003). Melancholy as an aesthetic emotion. Contemporary Aesthetics.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Melankoli och kreativitet

Skriet

Det är lätt att förstå att positiva känslor kan vara välgörande för kreativiteten och att kreativitet i sig kan skapa glädje och tillfredsställelse. Men detta behöver därför inte betyda att negativa sinnestillstånd nödvändigtvis måste stå i motsatsförhållande till att vara kreativ.

Kreativiteten kan vara en flyktväg bort från det negativa och därför en stimulans att vara kreativ. Men omvänt så låter också många konstnärer sina negativa känslor uttryckas i konsten.

”Ångest är kreativitetens tjänarinna.”

                       – T S Eliot

Melankoli är ett tillstånd av själslig sårbarhet med negativa känslor och svårmod. I detta tillstånd gör de självcentrerade tankarna att man fokuserar på sig själv och sin egen omgivning. Detta introspektiva utforskande av det egna känslolivet kan ge viktiga nycklar till den egna kreativiteten.

Det är dock viktigt att också utnyttja sin självkännedom till att inse sina starka sidor. De negativa känslor i melankolin som kontrasterar till det glada och positiva kan var en källa till att man växer som människa.

Melankoli har också fångats av många konstnärer och lett till skapandet både av banala sånger om förlorad kärlek till konstnärliga mästerverk, som Albrecht Dürers kopparstick “Melencolia”, Edward Munchs målning ”Skriet” (målad i ett melankoliskt tillstånd men snarare uttryckande ångest), Chopins Sonat Opus 35 ”Begravningsmarschen”, Tchaikovskys Symfoni No. 6 i B moll ”Pathetiqué” (som av vissa setts som en självmordsnot – Tchaikovsky dog nio dagar efter uruppförandet) och hela bluesgenren.

Missnöje med livet kan också i bästa fall sätta igång en strävan att uppnå något bättre, vilket kan vara en god grund för kreativitet.

Melankolin överlappar depressionen men utmärker sig inte på samma sätt av depressionens resignation. Medan depressionen enbart är smärta finns det i melankolin inslag av reflektion och begrundande av förlorade personer, platser och saker som vi älskat och uppskattat och som vi nu minns och saknar.

Detta ger melankolin en smak av sötma som depressionen saknar. I den reflektiva melankolin försöker vi återskapa minnen och känslor av det vi förlorat, vilket gör att den melankoliske ofta söker sig till ensamheten.

Det melankoliska sinnestillståndets är, trots sin plats i den kreativa processen, inte något eftersträvansvärt, men om man ofrivilligt skulle hamna där så har man möjlighet att utnyttja det för ett kreativt skapande.

Det har också hänt att konstnärer medvetet och aktivt försökt tränga ner i de mörkare delarna av sina själsliga skrymslen för att t.ex. utforska en romankaraktär eller hämta musikalisk inspiration. Om man då har en latent depression så kommer detta dock med en viss fara.

Detta inlägg har inspirerats av

Carson Shelley (2010). Your creative brain. San Fransisco: Jossey-Bass *

Torrance EP (1986). Intense emotional experiences: Impetus to creation. Creative Child and Adult Quarterly. 11:130–137.

Brady E, Haapala A (2003). Melancholy as an aesthetic emotion. Contemporary Aesthetics.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Newton’s Tree – The Apple Tree that Sparked an Epiphany

Apple trees have long been a part of human history, as one of the first cultivated trees, but a tree of the ‘Flower of Kent’ variety inspired one of the biggest scientific discoveries in centuries. The so called ‘gravity tree’ is located on the grounds of Woolsthorpe Manor, the birthplace of Sir Isaac Newton.

via Newton’s Tree – The Apple Tree that Sparked an Epiphany — The Treeographer

Mer om den kreativa individen…

Ytterligare tänkvärda aspekter kring den höggradigt kreativa individen förmedlat av Petra Agnroth.

Petra Agnroth

ceee4096d5685eeea05189db7dc04044_XL

Detta med att vara kreativ är både en gåva och en börda.

För min del innebär kreativiteten att jag är snabbtänkt och drivande samt gärna är den som både kommer med nya tankar och idéer samt gärna provar dem i  verkligheten. Ser också väldigt snabbt samband mellan saker som hänger ihop. Dock ser inte alla andra per automatik alltid exakt det samma som jag eller samtidigt som jag så i vissa lägen måste jag plocka fram min mer tålmodiga sida som jag lärt mig finns där 🙂

Läste en artikel på foretagande.se med 18 saker som är speciella för kreativa människor för länge sedan men i våras dök den upp igen i mitt Facebookflöde och många punkter stämmer delvis in på mig.

1. Tankeverksamheten saktar aldrig in. Den kreativas sinne drivs framförallt av en intensiv nyfikenhet och att försöka gå ned i tempo eller på något vis hitta en pausknapp…

View original post 1,113 more words

Leva och låta leva – eller den ädla konsten att ge och ta emot råd

Unsolicited advice

Det verkar som om ett av de mer populära “nyorden” i den svenska debatten är mansplaining, ett begrepp definierat av Wikipedia som ”att förklara något för någon, oftast en man till kvinna, på ett sätt som uppfattas som nedlåtande eller ringaktande”.

Även om begreppet huvudsakligen används i en feministisk kontext beskrivande en manlig härskarteknik, tror jag att fenomenet (men i ett mindre nedtryckande format) är mer universellt och inte könsspecifikt.

Som en del av den mänskliga kreativa kraften betraktar vi (både män och kvinnor) situationer med sikte på förbättring. Utan denna förmåga skulle vi förmodligen fortfarande leva som jägare och samlare på savannen.

Som de sociala varelser vi är vill vi också dela med oss av våra iakttagelser och åsikter till vår omgivning. När vi ser någon göra något på ett sätt som vi tycker är felaktigt, eller i alla fall inte det mest effektiva, ger vi därför gärna goda råd, ibland ignorerande det faktum att personen i fråga kan vara både skickligare och mer erfaren än vad vi själva är, samt att det finns många vägar som leder till samma mål.

Att ge råd är nödvändigt när vi uppfostrar våra barn. Medan det lilla barnet (åtminstone ibland) kan acceptera vad vi säger, blir situationen annorlunda då barnet växer upp till en rebellisk tonåring. Att hitta sina egna vägar och göra sina egna misstag är en nödvändig del av att växa upp. Den kloka föräldern väljer därför sina strider och försöker istället skapa en trygg omgivning i vilken deras unga kan testa sina egna vingar.

Önskan att gå sin egen väg genom hela livet är särskilt stark bland höggradigt kreativa individer, men vi bär alla denna längtan inom oss. De flesta av oss vill därför helst göra saker på vårt eget sätt och bara ta emot andras råd när vi själva ber om dem. Jag tror att detta gäller lika för både män och kvinnor. Men däremot tror jag att det finns (och ursäkta att jag nu generaliserar) en viktig könsskillnad i hur vi hanterar råd.

En man arbetar ofta ensam i det tysta tills han fastnar. Och när han så småningom berättar för andra om sitt problem så gör han det med en, ibland outtalad, önskan att få den andra människans syn på hur man skulle kunna hitta en lösning.

När å andra sidan en kvinna berättar om ett problem så söker hon kanske råd, men om hon inte specifikt frågat efter det, så kan hon lika gärna bara vilja att någon lyssnar och bekräftar hennes känslor. Detta ger självförtroende och efteråt återgår hon till problemet och löser det på egen hand.

Om den andra personen (i detta fall ofta en man) då istället för att lyssna tolkar situationen som ett rop på hjälp och börjar ge råd, kan han bli anklagad för att ”inte lyssna” och ”alltid vilja fixa saker”. I slutändan kan båda personerna känna sig sårade. Denna könsskillnad kan eventuellt också spela en roll i mansplaining-fenomenet.

Jag tror att de flesta av oss (män såväl som kvinnor) i våra inre fortfarande bär med oss den upproriska tonåringen som vill göra saker på sitt eget sätt. Detta hjälper oss att leva, växa, lära och utvecklas.

Att få oönskade ”goda” råd är därför inte något vi vanligtvis uppskattar, såvida vi inte är i en situation då vi verkligen fastnat i ett problem. En normal reaktion på det oönskade rådet kan då istället vara att göra det rakt motsatta, trots att vi innerst inne inser att det är en barnslig reaktion.

I våra sätt att handskas med råd (att ge eller att ta emot) behöver vi därför vara känsligare och nu ska jag därför ge mitt eget (kanske oönskade) råd i frågan.

När vi ser utrymme för förbättringar i hur en annan person hanterar något, bör vi undvika att oombedda ge råd. I stället kan vi möjligen erbjuda råd. Genom att helt enkelt säga “Jag ser att du håller på med något spännande. Om du vill bolla idéer med mig så är jag här” och därefter vara tyst. Detta ger den andra personen ett alternativ och öppnar dörren för en dialog på den andres villkor.

Presenterat på detta sätt skulle de flesta personer utnyttja möjligheten att diskutera om problemet verkligen är utmanande. Om situationen däremot är under kontroll blir inte någons känslor lidande.

När du får ett oombett råd från någon annan, kan du istället för att ta åt dig och känna dig nedtryckt ta till en ”Zen-strategi” och helt enkelt och ärligt säga ”Tack så mycket för ditt råd. Jag värdesätter det och jag kommer att noggrant överväga vad du sagt”. Detta kommer sannolikt att avsluta konversationen och du förblir fri och obunden att hantera situationen helt efter eget huvud vare sig du väljer att följa rådet eller inte.

Den andra personen känner sig också respekterad och tappar i slutändan inte ansiktet om du väljer att ignorera vad som sagts. Om du istället skulle börja argumentera eller betacka dig för andras råd, så kan ni båda lätt hamna i motsatta defensiva positioner med risk för ett onödigt gräl.

I det verkliga livet är allt detta lättare sagt än gjort, och gång efter gång befinner vi oss i situationer där tungan är snabbare än tanken. Men att vara medveten om vad som händer är ett viktigt steg mot att förbättra samspelet med sin omgivning.

Till slut, och med risk att (igen) vara ute på tunn is, så kan jag inte motstå frestelsen att dela den väldigt talande videon It’s not about the nail”.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Live and let live – or the noble art of giving and receiving advice

Unsolicited advice

It seems that one of the more fashionable “new words”, at least in the Swedish debate, is mansplaining. Believed to be originating in 2008, Wikipedia defines it as “to explain something to someone, characteristically by a man to woman, in a manner regarded as condescending or patronizing“.

While mainly being used in a feminist context describing a male master suppression technique, I believe the phenomenon, although most often in a less suppressive format, is more universal and not gender-specific.

As part of the human creative drive, we (men and women alike) look at situations with the view of improvement. Without this drive, we would probably still be hunting zebras and gathering roots at the savannah.

The social beings we are, we also want to communicate our views to those around us. When we see someone doing something in a way we feel is either wrong, or at least not the most effective, we therefore tend to tell the other person, sometimes ignoring the fact that he or she may be more skilled and experienced than we are, and that there are many roads leading to the same destination.

Advising is necessary when parenting our children. While the small child, may (at least sometimes) accept the advice, the issue becomes different as the child grows up to a rebellious teenager. Finding your own ways, and making your own mistakes is a necessary part of growing up, and the wise parent picks the fights and try instead to provide a safe space for their youngsters’ explorations.

The urge to walk one’s own paths throughout life is especially strong among the highly creative individuals, but we all carry it within us. Most of us want to do things our own ways, and only recieve others’ advice when we ourselves seek it. I think this goes equally for both men and women. However, I do believe there is (and please excuse me for generalising) one important gender difference in how we handle advice.

A man often works self-reliently in silence until he gets stuck. And when he eventually tells others about the problem, he does it with the, sometimes unspoken, wish to get the other person’s views on how to find a solution.

When on the other hand a women tells about a problem, she may want advice, but if not specifically asking for it, she may equally well just want someone to listen and to acknowledge her feelings. This gives self-assurance, and afterwards she would go back to the problem and solve it by herself.

If the other person (in this case often a man) instead of listening, interprets the situation as a cry for help and starts giving advice, he may find himself in a situation of being accused of “not listening” and “always wanting to fix things“. In the end both persons may get their feelings hurt, and this gender difference could possibly also play some part in the mansplaining phenomenon.

Common to most men and women, I believe, is the inner rebellious teenager wanting to do things our own way. This is a way of life-long growing, learning and developing.

Receiving unsolicited advice, is therefore not something we usually appreciate, unless we really are in a situation when we are stuck, and a normal reaction would instead be to do the opposite even though we realise that this is a bit childish.

In our handling of advice (giving or receiving) we thus need to be more sensitive, and I will now give my (unsolicited) advice on the matter.

When seeing room for improvements in the way another person is dealing with something, we should avoid giving advice, instead we should be offering  advice. By simply saying “I’ see that you have a challenging task. I’m here for you if you want to discuss what you are doing” and then being silent, you will give the other person an option and open up for a dialogue at his or her conditions.

Presented this way, most persons would seize the opportunity to discuss if the issue really is problematic. If on the other hand the situation is under control, no feelings are being hurt.

When receiving unsolicited advice from another person, instead of feeling hurt, a “Zen approach” could be to simply and honestly say “Thank you very much for your advice. I value it and I will consider what you are saying”. That will likely end the conversation, and you would remain free to handle the situation the way you choose, either follow the advice or not.

The other person would also feel respected, and would in the end not lose face if you choose to ignore what was said. If instead you would start arguing, both of you may find yourselves in opposing, defensive positions with a risk of an unpleasant and unnecessary argument.

In real life, all this is easier said than done, and time after time we find ourselves in a situation where the tongue is faster than the thought. But being aware of what is happening is an important step towards improving the interaction.

In the end, and knowing that I (again) may be out on thin ice, I can’t resist sharing the illustrative video It’s not about the nail”.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

Complexity and contradictions of the highly creative individual

Josephine BakerThe psychology professor and creativity researcher Mihály Csikszentmihályi has studied nearly a hundred highly creative individuals, who were groundbreaking in their fields, to try to understand what it is that makes them manage to come up with and implement so many new and revolutionary ideas. What he came up with was that the common factor is not a certain specific property or a specific personality, but a series of opposing or conflicting personality traits which in most people are separated, but can be combined and accommodated within a single creative individual. This complexity and these opposites are often necessary for creative success because the different phases of the creative process require completely different qualities and abilities. In his book “Creativity: The Work and lives of 91 eminent people“, Csikszentmihályi describes a series of contradictions within these highly creative individuals.

The highly creative people can raise large amounts of physical energy. During the creative periods, they can work focused for long days and with a little sleep. But between these creative periods, they often have intervals when they relax and recharge their batteries. The endurance during the active periods seems to come from within through concentration and willpower rather than having stronger physics than others. Many of them experience this rolling flow between activity and rest as essential for their creativity. Physical energy also often expresses itself as sexual energy, which can periodically come to powerful expressions alternating with more ascetic periods when creation comes first.

At the same time creative people can be both smart and naive. Part of the creative process, especially during the preparation and verification phase, requires a convergent and analytical thinking that is strongly linked to the abilities we measure with intelligence tests. On the other hand, the connection between intelligence and divergent thinking is very weak. You can therefore be highly intelligent without being particularly creative and vice versa able to come up with many new ideas even though you have a relatively lower intelligence. In terms of thinking, the creative individuals have the ability to combine divergent and convergent thinking. The divergent thinking is needed to come up with the groundbreaking ideas while the convergent thinking is needed to realize them. Interestingly, some individuals who are considered highly creative have only a few revolutionary ideas throughout their lifetime. The rest of the time goes hand in hand to develop and fine-tune them. But at the same time, many highly creative individuals, such as Mozart, also had a childish and immature side.

Creative people combine playfulness with responsibility and discipline. Playfulness and the open mind are necessary in the initial part of the creative process, when the thoughts are bouncing around in the head and the crazy and odd ideas are flowing. Playfulness also causes the chains to break and the normal mental barriers, imposed by convention, can be overcome. But then there are long periods of focus and hard work that require a large measure of introversion, stamina and persistence. It also requires discipline and hard work to learn their domain. The artist needs to be able to master his expressions. The musician needs to master both his instrument and be able to read notes. The researcher needs to keep track of all the results within his research field and fully master the instruments in his laboratory.

Highly creative individuals swing between imagination and an ability to realise the realities. With their imagination they can see new possibilities and imagine a future that no one else sees. In their imagination they can also visualise how they skip obstacles that others had found insurmountable and therefore gave up the project. They rarely deal with skepticism and distrust, but in the end when the idea is developed and accepted, it appears that it was the innovators and their innovations that could best anticipate the possibilities of future reality. In other words, they have created a new reality with their imagination. On your creative journey there may also be a lot of tough reconciliation with reality. Does the idea work in practice? Can it be transformed into a new product? Could it be made cheap enough and resource efficient?

While most people are either introverted or extroverted as solid traits of character that rarely change, many creative people have both of these qualities at the same time. In their creation they can turn completely inward and be both unconscious and uninterested by their surroundings and sometimes also their own appearance. At the same time, in other periods, they may be forcefully outward in their commitment and defense of their ideas. Many great stage personages can be extremely outgoing on stage, while in their privacy they are bound and few.

Many creative people unite humility with pride. They are well aware of the great work of their predecessors in the field and they are grateful for the ability to build on their ideas and knowledge. But at the same time they are strongly filled by a sense of their own self-worth and an insight that they have achieved more than most in their environment. They are also more focused on the future and what they themselves can accomplish than looking back to admire others.

Most creative people are both passionate for their cause and for their work. They are willing to overcome many obstacles and their strong focus causes them to be prepared for major sacrifices both professionally and privately. The passion can also be needed when they are faced with skepticism and lack of understanding from their surroundings. At the same time, they need to be deeply self-critical and the first to objectively see the shortcomings in what they are creating. This objective self-criticism can then be used to improve the idea or work.

Creative people can at the same time be conservative and rebels. They must first embark in a tradition and learn to understand, respect and master their area before breaking their ground and creativity with their own ideas. This applies to both artists and scientists. Picasso first learned to master the traditional art forms before he became groundbreaking in the brand new cubist tradition. Already in his teens, Einstein mastered the traditional Newtonian physics before he could take the step forward and in 1905 develop the special theory of relativity. Despite respect for traditional knowledge, the creative individual is often characterised by a strong questioning and profound mistrust of authority. Current knowledge and insights are respected on the basis of an inner conviction of its value and not because someone else says that’s the case. Creative individuals are therefore not always appreciated by their surroundings.

Emotionally, it is not uncommon for highly creative people to commute between excited happiness and painful suffering. Harmony and joy are a good ground for playfulness and creativity. Creative creation also gives rise to positive feelings and self-satisfaction. At the same time, the creative individual often has a low pain threshold and can be severely affected by adversities to realise his idea. Divergent thinking is rarely valued by the surrounding people. The ability to see the possibilities makes it extra difficult to accept the mediocre. Being innovative is also exposed to risks. Being mocked or misunderstood for something one has created and is passionate about can be deeply painful. Sometimes, however, the negative can be used in the creation process. Many great artists have used their broken love, disappointments or melancholy as inspiration in a magnificent creation. Frida Kahlo, the Mexican artist who is perhaps most famous for her colourful self-portraits, suffered permanent injuries and severe pain after a road accident in her teens. The rest conditions after her accident resulted in that her being alone and isolated during extended periods of her life, with all her attention to herself, which was a prerequisite for her great art.

The creative individuals also tend to break the stereotypical gender roles. Creative and talented women tend to be more dominant than their sisters, while the creative men are often more sensitive and less aggressive than other men. This androgynic trend of creative individuals of both sexes makes it easier for them than others to exploit the entire repertoire of masculinity and femininity, giving them a clear advantage when it comes to the creative processes.

These complexities and contradictions in the highly creative individual manifest the essence of creativity, which is to embrace and welcome dualism, change, paradoxes, contradictions and uncertainties. They succeed in navigating and in a changing world by cultivating and developing their contradictory properties, and the result will not only be the sum without the product of these characteristics. A true creative person needs to be able to keep two thoughts in his head at the same time without desperately having to stumble upon stability, fact and reason. We can not create with only yin or only yang. The two must be equal in harmony.


An illustrative example of such an extremely creative, but immensely complex, person is the iconic jazz singer Josephine Baker who, in the 1920’s in Paris, danced in only a revealing banana skirt in La Revue Nègre. Baker was a singer and dancer, emotionally labile and with a strong sexual appetite, but also French spy during WWII, engaged in the civil rights movement and adoption mother of 12 “rainbow children” from all over the world. Her adopted son Jean-Claude Baker wrote in his biography of herI loved her, I hated her and would desperately try to understand her“.


svensk_flagga Den här bloggposten på svenska