Create order in the mess

order

Being well-organized does not need to be in contrast to being creative. On the contrary, most great artists know the place of smallest thing they need for their creative work and the coolest and wildest rock musician may have his sound studio in meticulous order. Keeping track of your things, and not having to spend 10 minutes every morning to find your car keys also frees up a lot of time for other more useful activities, including creative work.

This is easier said than done as we are not genetically programmed to keep track of all of the thousands of gadgets we have in our homes or all the information that pours over us through social media, email and other Internet sources. Our brains have built-in constraints when it comes to attention, focus and keeping several things in the head at the same time.

The American neuropsychologist Daniel Levitin provides in his book The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload, based on modern research on how our brain works, solid advice on how to better organise yourself in your everyday life for increased creativity and self-fulfilment. The trick is to relieve the brain as much as possible from constantly keeping track of the details of everyday life, which not only saves time but also reduces stress and anxiety. The following tips are handy advice from Levitin’s book.

 • Categorise your things by usage or times / situations when you need them and create a specific space for each category of items. Start with a rough primary sorting, and do a more detailed secondary sorting later on as needed. Keep the things you need most often easily at hand.
 • Each thing / category of things should have its specific place – preferably marked in some way. When using something, take the habit to always put it back in its place. This applies not least to the keys when you get home. Never put anything in a place that is intended for something else.
 • Avoid moving things around the house. If you are in need of reading glasses at different places in your home, get several pairs so you do not have to move around and give them a specific place in each room where you need them.
 • Minimise the things you need to keep track of by systematically eliminating everything that you no longer need.
 • If you have lost something, try to remember where you last know you had it, and then try to mentally follow the trail what you did since.
 • Relieve memory: write memos, use a dispenser for your medication.
 • Practice mindfulness, focusing your full attention on what you are doing right now.

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Skapa ordning i röran

order

Att vara välorganiserad behöver inte stå i motsats till att vara kreativ. Tvärtom så har många stora konstnärer full koll på allt de behöver i sin ateljé, och de stökigaste rockmusiker kan ha sin studio i minutiös ordning.  Att ha koll på sina prylar och inte behöva ägna en kvart varje morgon åt att hitta sina bilnycklar friar också upp mycket tid till andra vettigare aktiviteter, inklusive kreativt skapande.

Detta är lättare sagt än gjort då vi inte är genetiskt programmerade till att hålla koll på alla dessa tusentals prylar vi har i våra hem, eller all den information som sköljer över oss via sociala medier, email och andra Internetkällor. Våra hjärnor inbyggda begränsningar när det kommer till uppmärksamhet, fokusering och att hålla flera saker i huvudet samtidigt.

Den amerikanske neuropsykologen Daniel Levitin har i sin bok The organized mind: Thinking straight in the age of information overload utgått från modern forskning om hur vår hjärna fungerar för att ge handfasta råd om hur vi kan bättre organisera oss i vår vardag för ökad kreativitet och självförverkligande. Tricket är att avlasta hjärnan maximalt från att ständigt behöva hålla koll på vardagen, vilket inte bara sparar tid utan också minskar stress och olust. Nedanstående tips är handfasta råd från Levitins bok.

 • Kategorisera dina prylar efter användningsområden eller tidpunkter/situationer då du behöver dem och skapa ett specifikt utrymme för varje kategori av föremål. Grovsortera först och finsortera senare efter behov. Ha de prylar du behöver oftast närmast till hands.
 • Varje sak/kategori av saker ska ha sin specifika plats – gärna utmärkt på något sätt. När du använt något ta till vana att alltid omedelbart lägga tillbaka det på sin plats. Detta gäller inte minst nycklarna när du kommit hem. Lägg aldrig något på en plats som är avsett för något annat.
 • Undvik att flytta runt saker i huset. Om du är i behov av läsglasögon på olika platser i ditt hem så skaffa flera stycken så att du inte behöver flytta runt dem och ge dem en specifik plats i varje rum där du behöver dem.
 • Minimera de saker du behöver ha koll på genom att systematiskt göra dig av med allt som du inte längre behöver.
 • Om du ändå blir av med något så försök komma ihåg var du senast vet att du hade det och försök sedan att mentalt följa spåret vad du gjorde sedan dess.
 • Avlasta minnet: skriv minneslappar, använd en dosett för dina mediciner.
 • Praktisera mindfulness, med totalt fokus på vad du gör just nu.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

10,000+ blog visits from all over the world

10000-visits

Almost on the day five months ago, I was contemplating to start writing a blog, sharing my views on creativity and personal growth. From the very start I have seen this mainly as my own personal development journey. I have as a person always found it challenging to quickly express my views orally. I have envied those being able to eloquently and seamlessly without any efforts come up with coherent views on just about anything. This is not me.

My way of thinking has always been through writing. I have a basic idea of the topic, but it is in the process of writing my thoughts down on paper (in the later years on the computer) that I manage to formulate my views more coherently.

Of course, I was curious whether anyone would be interested in my thoughts, and if so that would be a great bonus, and also a confirmation that I was not totally off in my views and my thinking.

The past five months have been a great learning experience for myself, especially as my writing goes hand in hand with my reading. I read a lot about the topics I’m covering in my blog, and this is where I get my ideas and inspiration. Then I try to see how that input relates to my own views and experiences, and eventually a blog post may come out of it.

But when starting out with the blog, I couldn’t imagine that so many persons would be interested in reading what I write. So, 10,000+ visits to my blog makes me humble and grateful and it will inspire me to continue on this journey.

What gives me even more pleasure is that the interest in the topics I write about seem to be global. Some 70% of the visits have been from my home country Sweden, and second the US, but there are now also visits from 104 other countries  from all continents of the world (see map).

I’d like to sincerely thank everyone that has visited, and especially those that have come back, liked the posts and commented. You are my true inspiration. Thank you!

For those curious, the top ten visited posts in English are:

 1. Twelve strategies to increase your happiness
 2. Test your out-of-the-box thinking skills with the nine-dot problem
 3. Five steps for effective problem-solving (and 3 more)
 4. How the right diet could increase your creativity
 5. Six thinking hats
 6. Leonardo da Vinci’s curiosity
 7. The importance of a good night’s sleep
 8. The traditional vs the creative leadership
 9. Eight ways to boost your creative life energy
 10. To find your Ithaka

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

10 000+ bloggbesök från hela världen

10000-visits

Nästan på dagen för fem månader sedan funderade jag på att starta en blogg för att dela med mig mina åsikter om kreativitet och personlig utveckling.

Från första början har jag sett detta huvudsakligen som min egen utvecklingsresa. Jag har som person alltid fått kämpa med att snabbt uttrycka mina åsikter muntligt. Jag har avundats dem som snabbt och elegant och till synes utan ansträngning kommit fram med en sammanhängande syn på nästan vad som helst. Det är inte min styrka.

Min sätt att tänka har alltid varit genom att skriva. Jag har en grundläggande idé om ämnet, men det är processen att skriva ner mina tankar på papper (eller i datorn) som bäst tillåter mig att formulera mina åsikter mer sammanhängande.

Självklart var jag nyfiken på om någon skulle vara intresserad av mina tankar, och i så fall skulle det vara en härlig bonus, och även en bekräftelse på att jag inte var helt ute och reste med mina åsikter och mitt tänkande.

De senaste fem månaderna har varit en fantastisk läroresa för mig själv, speciellt eftersom mitt skrivande går hand i hand med min läsning. Jag läser mycket om de ämnen som jag täcker i min blogg, och det är här jag får mina idéer och inspiration. Sedan försöker jag se hur andras tankar är relaterade till mina egna åsikter och upplevelser, och så småningom kan ett blogginlägg komma ut ur det.

Men när jag började med bloggen kunde jag inte föreställa mig att så många personer skulle vara intresserade av att läsa vad jag skriver. Så 10 000+ besök på min blogg gör mig ödmjuk och tacksam och det kommer att inspirera mig att fortsätta på denna resa.

Vad som ger mig ännu mer nöje är att intresset för de ämnen jag skriver om verkar vara globalt. Cirka 70% av besöken har varit från Sverige, med USA på andraplats, men det har också kommit besök från 104 andra länder från alla världsdelar (se karta).

Jag skulle vilja tacka alla som har besökt bloggen, och särskilt de som har kommit tillbaka, gillat inläggen och kommenterat. Ni är min äkta inspiration. Tack!

För de nyfikna är de tio bästa visade svenska inläggen:

 1. Hur rätt kost kan öka din kreativitet
 2. Åtta sätt att öka din kreativa livsenergi
 3. Vad naturen kan lära oss om kreativitet
 4. Tolv strategier för att öka din lycka
 5. Testa din förmåga att tänka utanför lådan med niopunktsproblemet
 6. Det traditionella och det kreativa ledarskapet
 7. Tankar om lycka från en pilgrimsvandring
 8. Fem steg till effektiv problemlösning (och 3 till)
 9. Leva och låta leva – eller den ädla konsten att ge och ta emot råd
 10. Sex tänkarhattar

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Thinking outside the box: One half of thirteen is eight

outside-the-box-xl

With our pattern thinking, we easily get caught up in a habitual way of approaching a problem. In school, we have also been trained to think convergently, i.e. to look for the one and only correct answer, instead of taking a step back, observing the world with non-judgmental eyes and reflecting on unexpected solutions to the problem. I have previously highlighted this phenomenon in the blog post Thinking outside the box: The Barometer question.

With this strategy, we often come up with appropriate solutions to a problem, but these are often neither very odd nor innovative. Since our brain wants to use as little energy as possible, we usually stick to the first answer that fits our question, and then stop thinking.

The opposite way to address a problem, is instead to try to find as many divergent solutions as possible to a problem that at first glance appears to be convergent. To succeed, we would need to consider the problem from completely new perspectives, i.e. what we sometimes call lateral thinking or thinking outside the box.

An illustrative example of this is the question: “What is one half of thirteen”? Our immediate intuitive answer is “6.5”, which is probably the only reply that would render us a correct answer in the school’s math classes. But if we were to take the challenge from another perspective, the answer is not as obvious.

By halving 13 expressed as Arabic or Roman numerals or letters, half of 12 may also be:

13    ⇒     1 and 3

XIII = XI and II   ⇒     11 and 2

Thirteen = Thir and teen   ⇒     4 and 4

XIII =    XIII        ⇒     VIII = 8    (upper part of the half)

Albert Einstein once said: “Most people stop looking when they find the proverbial needle in the haystack. I would continue looking to see if there were other needles.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

Tänka utanför lådan: Hälften av elva är sex

outside-the-box-xl

Genom vårt inlärda mönstertänkande så fastnar vi lätt i invanda sätt att angripa ett problem. I skolan har vi dessutom tränats i konsten att tänka konvergent, d.v.s. leta efter det enda rätta svaret i stället för att ta ett steg tillbaka, se världen med nya ögon och reflektera över oväntade lösningar på problemet. Jag har tidigare belyst det här fenomenet i blogginlägget Tänka utanför lådan: Barometerfrågan.

Med denna strategi kommer vi ofta fram till ändamålsenliga problemlösningar, men dessa är ofta inte särskilt udda eller innovativa. Eftersom vår hjärna vill använda så lite energi som möjligt så nöjer vi oss oftast med det första svaret som passar till vår fråga och slutar sedan att tänka.

Det motsatta sättet att angripa ett problem är i stället att försöka hitta divergenta (så många som möjliga) svar på problem som vid första anblicken verkar vara konvergenta. För att lyckas med detta så behöver vi ofta betrakta problemet från helt nya synvinklar. Det vi kallar för lateralt tänkande eller att tänka utanför lådan.

Ett bra exempel på detta är frågan: ”Vad är hälften av elva”? Vårt omedelbara intuitiva svar är “5,5”, vilket sannolikt varit det enda svaret som gett oss rätt i skolans matematikundervisning. Men om vi skulle anta utmaningen från ett annat perspektiv är svaret inte lika självklart i sin ensidighet.

Genom att halvera 11 uttryckt som arabiska eller romerska siffror eller bokstäver kan hälften av 11 också vara:

11    ⇒    1 och 1

XI    ⇒    X och I   ⇒    10 och 1

XI =  XI     ⇒   VI = 6 ( övre delen av XI )

Elva   ⇒    El och va   ⇒    2 och 2

Albert Einstein har sagt: “De flest människor slutar leta när de funnit den berömda nålen i höstacken. Jag skulle fortsätta att leta för att se om det fanns fler nålar.”

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

The monk and the mountain climb

Munk

When we face a tricky problem, we often try to attack it with our logical thinking. This will often lead us right, but sometimes it may be worth taking a step back to consider the problem from another point of view.

Problem 1: Precisely at sunrise, a monk begins to climb a high mountain on a small path to reach a temple located on the top. The walk is laborious and he has to stop and rest several times. He arrives to the mountain top late in the afternoon and spends the night in the temple.

Exactly at sunrise the following morning, he begins to walk down the mountain again along the same path. He is now rested and is walking downhill, so the walk goes easy.

The question is whether there is a single point along the path which he would pass at exactly the same time both days.

Consider the problem for a while and then proceed to Problem 2. Answers can be found at the bottom of the page.

Problem 2: You are responsible for a football elimination tournament. Twenty-seven teams have signed up and for your planning of fields and referees, you need to figure out how many matches will be played before the winning team can be selected.

soccer

Solution to problem 1: Since we do not know the distance nor the walking speed of the monk, there is no way to mathematically figure out where he will be at any single moment. If we then try to intuitively reason, it would seem highly unlikely that this could happen.

But if we instead visualise two different monks doing the same two walks during the same day, then we would quickly realize that they must definitely meet somewhere along the path no matter how fast or slow they walk.

Solution to problem 2: Most people facing this problem would adress it by drawing a chart of all the matches, from the first to the last one. Others with better math skills may try to set up a formula to calculate the required number of matches.

The solution is much easier than that. The answer is 26. Because at the end of the tournament there can only be one winning team, so by that time there must have been 26 defeated teams. And as in an elimination tournament you have to leave after your first loss, there will need to be as many matches as teams to be eliminated.

What may make the thought go astray in this example, is that we are more likely to focus on the winners than the losers. By reversing the reasoning and looking at the losses, the problem imediately becomes easier to solve.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska