The importance of treating employees fairly

Fairness

Few things affect people more negatively than the feeling of being unfairly treated and anyone who has seen children divide a piece of cake between themselves can see that it is the millimetre justice that matters. This is deeply rooted in our genes and is strongly linked to our own self-esteem and our sense of how we are perceived and respected by persons around us and what place we have in the social hierarchy.

The brain’s reward system is stimulated by the feeling of being appreciated and treated fairly, whereas the opposite instead triggers discomfort from those parts of the brain that are otherwise activated by nausea and unpleasant smells.

A classical psychological experiment involves two subjects (A and B). In the experiment, A gets a sum of money to share with B. A decides unilaterally how much B will get and if B accepts, both could keep the money. But if B does not accept the offer, both will lose their share of the money. Repeated such experiments have shown that at an offered share of less than 20-30%, the perceived injustice is so high that B would rather refrain from the money in order to punish the unfair behaviour of A.

If the original sum is say $ 4, B would be happy to accept an offer of $ 2, but if the original amount is $ 10 then the response in most cases would be that B does not accept and none of them will get any money.

Tabibna Golnaz and co-workers at the University of California Los Angeles has taken this experiment one step further and demonstrated that the activation of the brain’s reward centre in subject B is independent of the total amount of remuneration, but directly correlated to the fairness of the offer.

The described discomfort when we feel unfairly treated is the same as occurs when we are in situations of relative inferiority. As humans it is much easier for us to accept poverty if everyone else is poor compared to being wealthy if those around us are even wealthier.

As a manager and leader, it is therefore important that you are constantly aware of the devastating negative power that occurs when employees do not feel treated fairly and not appreciated according to their achievements. This applies not only to monetary and other rewards, but also to the extent to which the different employees get your attention and access to your time.

It’s human to feel more comfortable with some people than others, especially if they confirm yourself, but if the surroundings get the impression that you are playing favourites, it will bring jealousy and negative feelings.

It is therefore important that you consciously scrutinize your own attitude towards your various employees and resist the impulse of paying more attention to those you like most. Appreciation, rewards and promotion should therefore be governed entirely by staff performance, including their behaviours towards each other and external customers and stakeholders.

In addition to a better mood in the workplace, a fair assessment will also be a guarantee that it is the most talented employees that can make a career, not the ones excelling in flattering their superiors. Be especially observant on the more introverted employees, who may not be so good at “selling” themselves, but nevertheless can make an outstanding effort. Also, be aware that the most creative employees often are perceived as “difficult” as they, by virtue of their own ideas, often question the current order.

History has repeatedly shown how much more dynamic meritocratic societies are compared to communities where services are added after birth, family ties, population, gender, etc.


Source: Tabibnia G, Satpute AB, Leiberman MD (2008).The sunny side of fairness: preference for fairness activates reward circuitry (and disregarding unfairness activates self-control circuitry). Psychological Science. 19:339–47.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Vikten av att behandla medarbetarna rättvist

Fairness

Få saker påverkar människor mer negativt än känslan av att vara orättvist behandlade och alla som har sett barn dela upp en tårtbit mellan sig kan se att det är millimeterrättvisan som räknas. Detta ligger djupt rotat i våra gener och är starkt kopplat till vår egen självrespekt och vår känsla av hur vi uppfattas och respekteras av vår omgivning och vilken plats vi har i den sociala hierarkin.

Hjärnans belöningssystem stimuleras av känslan att vara uppskattad och rättvist behandlad medan motsatsen i stället triggar i gång obehagskänslor från de delar av hjärnan som annars aktiveras vid illamående och obehagliga dofter.

Ett klassiskt psykologiskt experiment involverar två försökspersoner (A och B). I experimentet får A en summa pengar att dela med B. A får själv bestämma hur stor andel B ska få och om B accepterar så får båda behålla pengarna. Men om B inte accepterar erbjudandet så förlorar båda sin andel av pengarna.Upprepade sådana försök har visat att vid en erbjuden andel lägre än 20–30% så uppfattas den upplevda orättvisan så stor att B hellre avstår från pengarna för att kunna straffa det orättvisa beteendet.

Om den ursprungliga summan t.ex. är 4 $ så accepterar B glatt ett erbjudande om 2 $, men om den ursprungliga summan är 10 $ så blir reaktionen i de allra flesta fallen att B inte accepterar och ingen av dem får då några pengar.

Tabibna Golnaz och medarbetare vid University of California Los Angeles har tagit det här experimentet ett steg vidare och visat att aktiveringen av belöningscentrum i hjärnan hos försöksperson B är oberoende av den totala storleken på ersättningen, men direkt korrelerad till hur rättvist erbjudande är.

Den beskrivna obehagskänslan när vi känner oss orättvist behandlade är den samma som uppkommer då vi befinner oss i situationer av relativt underläge. Människan har betydligt lättare att fördra fattigdom om alla andra är fattiga jämfört med att ha det gott ställt om omgivningen har det ännu bättre.

Som chef är det därför viktigt att du hela tiden är medveten om den förödande negativa kraften som uppstår när medarbetarna inte känner sig rättvist behandlade och inte uppskattade efter förtjänst. Detta gäller inte bara pengar och andra belöningar utan också i vilken mån de olika medarbetarna får din uppmärksamhet och tillgång till din tid.

Det är mänskligt att tycka bättre om vissa personer än andra, särskilt om dessa bekräftar en själv, men om omgivningen får intrycket att du har vissa favoriter så kommer det att väcka avund och negativa känslor. Det är därför viktigt att du medvetandegör din egen inställning till dina olika medarbetare och motstår impulsen att visa mer uppmärksamhet åt dem du gillar mest. Uppskattning, belöningar och befordran ska därför styras helt av vad medarbetarna presterar och hur de uppträder gentemot varandra och externa kunder och intressenter.

Förutom en bättre stämning på arbetsplatsen blir en helt rättvis bedömning också en garant för att de är de dugligaste anställda som kan göra karriär inte de som är bäst på att kamma sina överordnade medhårs. Var särskilt observant på de mer introverta medarbetarna som kanske inte gör så mycket väsen av sig men inte desto mindre kan göra en enastående insats i det tysta. Var också medveten om att de mest kreativa medarbetarna också kan uppfattas som bråkiga och besvärliga då de i kraft av sina egna idéer gärna ifrågasätter rådande ordning.

Historien har gång på gång visat hur mycket mer dynamiska meritokratiska samhällen är jämfört med samhällen där tjänster tillsätts efter börd, familjeband, befolkningsgrupp, kön, etc.


Källa: Tabibnia G, Satpute AB, Leiberman MD (2008).The sunny side of fairness: preference for fairness activates reward circuitry (and disregarding unfairness activates self-control circuitry). Psychological Science. 19:339–47.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English