The fight between your inner fears and your creative courage

hammock-2036336

We are very much steered by the primitive reactions that are evoked in our reptile brain. One of the strongest of these instincts is fear. Fear is a survival function, and potentially dangerous situations affect us much more than positive signals that say everything is calm and that we can carry on with what we are doing. This is logical if you think about it. It is of course more important that we at some point wrongly believe that an enemy is hiding in the bushes, than we make the mistake of thinking that everything is calm, while in fact we are walking straight into an ambush. Thus, we are genetically hardwired to overestimate threats and underestimate opportunities.

One of our fears concerns physical dangers, which can threaten our survival. Another is the fear of being seen as different, and perhaps as the ultimate consequence be banned from the safety of the group. Fear in combination with the brain’s pattern thinking and the tendency to repeat engrained behaviours make most people cautious and averting risks.

But always being on the safe side, also limits us as human beings. Taking risks and living on the edge gives an extra dimension to life, and at such times we feel the most alive. By daring to take the step we can also get benefits that we could otherwise not get.

Fears not only concern what other people think of us or concerns physical hazards. We also carry our own inner fears, which are often linked to our habits. To do what we have always done feels safe – we move within our own comfort zone. We know what we have, but we never know what we will get until we dare to jump and find out.

Should we dare to quit our boring but safe job to invest in a new career? Should we break up from a stalled relationship to find love with someone else? Should we dare to leave our country to find a new life abroad. Our inner inertia often hesitates, but when we later look back at our lives, it is seldom the decision to seize the opportunity that we regret, but the times when we did not. Or expressed with Søren Kirkegaard’s words: ” To dare is to lose one’s footing momentarily. Not to dare is to lose oneself.“.

Sailing out on uncharted waters and trying something new does not only evoke opposition because it is something new and thus requires mental energy, it can also trigger an activity in the brain’s fear centre, amygdala, with outright physical discomfort. Therefore, many of us are reluctant to take risks. We know what we have, and it takes courage to risk this security for something that may be much better, but with a built-in risk and uncertainty.

Studies in the exciting subject of behavioral economics have also shown that we value what we already have much more than what we don’t have. Studies show that the price we are prepared to pay for a particular item we don’t have is significantly less than the price we are ready to accept to sell the same thing if we already have it. That we value what we have more than what we can get, further adds to the conservative and status quo-seeking tendencies of the brain. Within an organisation, this highly human trait, sometimes makes it very difficult to pursue a necessary change at work.

Creative courage is the self-confidence to dare resisting your fears. Somewhere in the process, you have to sit down and sense what you really want. It is not certain that an idea is so good that it is worth investing in it. It is important to carefully evaluate the pros and cons. Creative courage is daring to venture into deep water, aware of the possibility of mistakes and failure. The opposite is fanaticism, when you ignore everything that speaks against your views. Creative courage can therefore be associated with fear and anxiety, but is not foolish.

But once the decision has been made in your mind, and you feel confident that this is something you really want to pursue, then you’ll need to be true to yourself and to do what feels right despite your fears.

Illustration: PixaBay.com – Alexa_Fotos

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Kampen mellan dina inre rädslor och ditt kreativa mod

hammock-2036336

Vi styrs i väldigt hög grad av de primitiva reaktionerna som uppstår i vår reptilhjärna. En av de starkaste av dessa instinkter är rädsla. Rädsla är en överlevnadsfunktion, och potentiellt farliga situationer påverkar oss mycket mer än positiva signaler som säger att allt är lugnt, och att vi kan fortsätta med det vi håller på med. Detta är inte så konstigt om man tänker efter. Det är givetvis viktigare att vi någon gång felaktigt får för oss att en fiende lurar i busken, än att vi gör misstaget att tro att allt är lugnt, medan vi i själva verket går rakt in i ett bakhåll. Vi har alltså genetiskt inbyggt i oss att överskatta hot och underskatta möjligheter.

En av våra rädslor rör fysiska faror, som ju kan hota vår överlevnad. En annan är rädslan att bli betraktad som annorlunda, och kanske som yttersta konsekvens bli utstött ur gruppens gemenskap. Rädsla i kombination med hjärnans mönstertänkande och tendens att upprepa invanda beteenden gör de flesta människor till försiktiga varelser som helst undviker att ta risker.

Men att alltid verka inom den trygga sfären begränsar oss också som människor. Att ta risker och leva på kanten ger en extra dimension till livet, och det är i sådana stunder som vi känner oss som mest levande. Genom att våga ta steget kan vi också få vinster som vi annars inte kunnat få.

Rädsla behöver inte bara vad andra människor tycker och tänker om oss eller röra fysiska faror. Vi bär också med oss våra egna inre rädslor, som inte sällan är kopplade till våra vanor. Att göra som vi alltid brukar göra känns tryggt – vi rör oss inom vår egen komfortzon. Vi vet vad vi har, men vi vet aldrig fullt ut vad vi kommer att få, förrän vi vågat språnget och är där.

Ska vi våga säga upp oss för att satsa på en ny karriär? Ska vi bryta upp från ett halvbra förhållande för att kunna hitta kärleken med någon annan? Ska vi våga lämna Sverige för att hitta ett nytt liv utomlands. Vår inre tröghet tvekar ofta in i det längsta, men när vi senare i livet ser tillbaka på våra liv så är det ofta inte besluten att ta chansen som vi ångrar, utan de tillfällen när vi inte gjorde det. Eller uttryckt med Søren Kirkegaards ord: ”Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv”.

Att ge sig ut på okända vatten och prova något helt nytt väcker inte bara motstånd för att det är ovant och därmed kräver mental energi, det kan också trigga igång en aktivitet i hjärnans rädslocentrum, amygdala, med rent fysiska obehagskänslor. Det krävs därför mycket av oss för att våga ta risker. Vi vet vad vi har, och det tar emot att riskera denna trygghet för något som visserligen kan bli mycket bättre, men med en inbyggd risk och osäkerhet.

Studier i det spännande ämnet behavioural economics har också visat att vi värderar det vi redan har mycket mer än sådant som vi inte har. Det visar sig bl.a. genom att det pris vi är beredda att betala för en viss sak är betydligt mindre än det pris vi kan accepterar för att sälja samma sak om vi redan har den. Att vi värderar det vi har mer än det vi kan få, spär ytterligare på hjärnans konserverande och status quo-strävande tendens. Inom en organisation gör denna högst mänskliga egenskap det ibland mycket svårt att genomdriva ett nödvändigt förändringsarbete.

Kreativt mod är självförtroendet att våga stå emot sina rädslor. Någonstans i processen måste du sätta dig ner och känna efter vad du verkligen vill. Det är inte alls säkert att en idé är så bra att den är värd att satsa på. Det gäller att noga värdera för- och nackdelarna. Kreativt mod är att våga ge sig ut på djupt vatten, medveten om möjligheten att man kan ha fel och att man kan misslyckas. Motsatsen är fanatism, då man bortser från allt som talar mot ens sak. Kreativt mod kan därför vara förenat med ångest och oro, men är inte dumdristigt.

Men när väl beslutet är taget i ditt inre, och du känner dig övertygad om att detta är något du verkligen vill göra, då gäller det att vara sann mot dig själv och göra det som känns rätt trots rädslorna.

Illustration: PixaBay.com – Alexa_Fotos

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English