It’s the journey that gives the effort its worth

campfire2

Even if we like to believe that what we have achieved is the result of earlier set goals that we have consistently been struggling to achieve, life is often rather the result of a series of random events. At least that’s how it’s been for me.

Nevertheless, success in life can be facilitated if you know what you want to achieve and if you then formulate this as personal goals. When you then look at the goals, make them as vivid as you can in your inner mind.

Step in your imagination into the feeling of having already achieved them. How would you feel? How would it affect your life? What other aspects of your life will change?

This should be an effortless exercise – as you are already there! Such an inner sense of goal fulfillment will trigger the brain’s reward system and you will associate the goal with a strong sense of well-being.

But be careful not to fool your brain too much so that it is made to believe that you no longer have to fight to get there. With a strong ability to imagine and highly activated reward system, this may actually happen.

In your mind, therefore, you always need to alternate between the sweet feeling of having reached your goal in your imagination and the adventorous quest to get there.

In order for this to work optimally, you should not only fill the goal of joy and positive feelings but equally fill your journey with positive emotions.

Just as Odysseus let his dream of Ithaka guide him on his journeys, let your own goals dwell at the horizon but make sure to enjoy your way there.

You may be inspired by Karin Boye’s poem On the move (I rörelse):

The sated day, is never first.
The best day is a day of thirst.

With all the goals and meanings on our earth,
it’s still the journey that gives the effort its worth.

The best goal is a night-long rest,
with fire lit and broken bread the only fest.

In places where you only stay one night,
the sleep feels safe and dreams are bright.

Break up, break up! The sun wakes night with morning kiss.
Our great adventure is an endless bliss.

The translation is largely my own, but I got inspired to dare making my first attempt of translating poetry and some help by my fellow blogger, Katherine Shipp.

Thanks Katherine!

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Det är vägen som är mödan värd

campfire2

Även om vi i efterhand gärna vill tro att det vi uppnått är resultat av tidigt uppsatta mål som vi sedan ihärdigt kämpat för att uppnå, så är livet oftast mer ett resultat av en serie slumpmässiga händelser. Så har det i alla fall varit för mig.

Trots detta så kan framgång i livet underlättas om man vet vad man vill uppnå och för sig själv formulerar detta som personliga mål.

När du sedan betraktar de uppsatta målen, så gör dem gärna så levande du kan för ditt inre. Lev dig i din fantasi in i känslan av att ha uppnått dem. Hur kommer du att känna dig? Hur kommer det att påverka ditt liv? Vilka andra aspekter av ditt liv kommer att förändras?

Detta kan ske utan ansträngning – du är ju redan där. En sådan inre känsla av måluppfyllelse triggar i gång hjärnans belöningssystem och du kommer att associera målet med en stark känsla av välbefinnande.

Men var samtidigt försiktig så att du inte lurar din hjärna så bra att den förleds att tro att du inte längre behöver kämpa för att nå dit. Med en stark inlevelseförmåga och aktiverade belöningssystem så kan detta faktiskt hända.

I dina tankar behöver du därför hela tiden pendla mellan sötman av att ha nått målet och strävan att komma dit. För att detta ska fungera så bra som möjligt så bör du inte bara fylla målet med glädje och positiva känslor utan också färden dit.

Precis som Odysseus lät sin dröm om Ithaka styra honom på sina resor, låt dina egna mål stanna vid horisonten men se till att njuta av din väg där.

Låt målet hägra vid horisonten men se till att njuta av vägen dit. Ta gärna inspiration av Karin Boyes dikt On the move (I rörelse):

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd
men det är vägen som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

 

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

 

Tankar om lycka från en pilgrimsvandring

pilgrimwalk

För några dagar sedan skrev jag här på bloggen om 12 strategier för att öka lyckan. Av en slump (eller inte) kom detta tema tillbaka i dag under en  “pilgrimsvandring” anordnad av Färentuna kyrka. Vi var sex personer, i olika åldrar, som under tre timmar vandrade i Eldgarnsö naturreservat och samtalade kring vad lycka egentligen är och vad som gör oss lyckliga.

Den vackra naturen och de klara höstfärgerna gjorde säkert sitt till, men en gemensam upplevelse var att närvaro i naturen för oss var en starkt bidragande “lyckofaktor”. Men vad är då lycka?  Vi kom fram till att lycka inte är en ständigt berusande känsla utan mer en stillsam förnöjsamhet med livet i stunden, eller som en av vandrarna så fint uttryckte det “att ha kommit till en punkt i livet där man kan säga att om allt skulle ta slut här och nu så är jag ändå nöjd”.

Lycka är inte pengar eller materiella ting, utan förmågan att hitta och uppskatta de små tingen i tillvaron, något som ofta blir lättare med åren och ökad livserfarenhet. Detta kräver närvaro, oavsett om det är närvaro i naturen, närvaro i våra relationer eller närvaro med ett djur.

Vi lever tyvärr i en konsumtions- och prestationsvärld där måttstocken ofta är andras berättelser på sociala medier. Vi översköljs av bilder på fester, skrattande människor, vackert stylade hem och till synes perfekta förhållanden, utan att få motbilderna i form av vardagsstress, odiskade tallrikar och kanske gräl, ensamhet och sjukdom. Det kan då verka som att alla andra lever så mycket lyckligare liv än vi själva.

Om lycka då uppfattas som ett tvång och att vi måste vara lyckliga, så tror jag aldrig att vi når dit. Lyckan är inte en strävan utan en förmåga att bara kunna vara, och en förmåga att uppskatta och vara tacksam för vad vi har här och nu. Det måste då också vara OK att inte känna sig lycklig, men, som det föreslogs, “en liten knuff i rätt riktning” av en god vän är inte fel.

Att leva ett liv helt fritt från sorger och bekymmer är vare sig möjligt eller kanske ens något eftersträvansvärt. Lycka är inte avsaknad av svåra händelser utan i stället förmågan att hitta tillvarons glädjeämnen både när allt är bra och mitt i de livskriser som drabbar oss alla.

Lyckliga stunder kan finnas också i det djupaste mörker, och kontrasterna kan då göra ögonblicken av lycka mer intensiva. Jag såg detta själv på nära håll då jag för många år sedan arbetade en tid på en barncanceravdelning. Barnen där var imponerande i sin styrka och vishet och många av dem var fantastiska förebilder i konsten att fullt ut njuta av de korta stunderna av lek och glädje mitt i all sjukdom, smärta och ibland även död.

Lycka kan vara kopplat till mål i ens liv som ger mening – en vilja att uppnå något viktigt. Men detta mål (och resan dit) måste då ge ett inre och större värde bortom pengar, status, titlar och prestige. En fåfäng tro att dessa yttre symboler ska ge lycka kommer bara att leda till besvikelse.

För egen del var det en stor befrielse då jag för något år sedan upptäckte att jag nått så långt jag ville i karriären och därmed kunde släppa tankarna på att hela tiden gå vidare. Jag har ett meningsfullt arbete där jag kan göra nytta för andra och givande intressen vid sidan om (inklusive den här bloggen). Jag känner en djup tacksamhet för detta liksom en tacksamhet för mina relationer och för min förmåga att kunna njuta av naturen och där känna mig som en del i något större än mig själv.

Allt detta har gett mig ett inre lugn som är lycka för mig. Jag behöver fortfarande bli bättre på att prioritera det som är viktigt (på jobbet och privat) och lättare kunna säga nej utan att känna dåligt samvete, men i stort är ändå balansen där.

Till sist en liten glimt av en annan lycka i nuet mitt under vandringen. Vi fick en magisk stund när vi matade några kor med nedfallna äpplen. Deras råmanden när de åt av äpplena var ett klart uttryck av lycka!

cows

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Reflections on happiness during a pilgrimage

pilgrimwalk

A few days ago, I wrote on the blog about 12 strategies to increase happiness. By chance (or not), this theme came back today during a “pilgrimage walk” organised by the Färentuna church. We were six people, of different ages, who for three hours walked in Eldgarnsö Nature Reserve and talked about what happiness really is and what makes us happy.

The beautiful scenery and the crisp autumn colours certainly heldped, but a common experience was that presence in nature for us was a strong contributing “luck factor”. But what then is happiness? We realised that happiness is not a constant intoxicating feeling, but more of a calm sense compassion with life in the moment, or as one of the participants so well expressed it “to come to a point in life where one could say that if everything was to end here and now I would still be satisfied”.

Happiness is not about money or posessions, but the ability to find and appreciate the little things in our existence, something that often becomes easier with age and more life experience. This requires presence, whether it is a presence in nature, presence in our relationships or presence with an animal.

Unfortunately, we are living in a world of consumption and performance, where the measuring stick too often is the stories other people are sharing on social media. We are drowned in pictures of parties, laughing people, beautifully styled homes and seemingly perfect relationships, without getting the counter-images of everyday stress, unwashed plates and perhaps grief, loneliness and illness. It may then seem that everyone else lives so much happier life than we do.

If happiness is perceived as something compulsary and that we “must” be happy, I never think we will get there. Happiness is not a striving but an ability to be, present and an ability to appreciate and be grateful for what we do have, here and now. It must also be OK to not feel happy, but, as suggested, “a little push in the right direction of a good friend” may not be a bad thing.

Living a life completely free from pain and sorrows is neither possible nor perhaps even desirable. Happiness is not the absence of difficult life events, but instead the ability to find the pleasures and see the beauty of things both when times are good and in the midst of one of the life crises that inevitably will affect us all.

Happy moments can also be found in the deepest darkness, and the contrasts can then make the moments of happiness even more intense. I experienced this myself, when I many years ago was working in a child cancer ward. The children there were amasing in their strength and wisdom and many of them were admirable role models in the art of fully enjoying the short moments of play and joy, in the midst of all the sickness, pain and sometimes even death.

Happiness can be linked to goals in one’s life that have a deeper meaning – a desire to achieve something important. But this goal (and the journey there) must then provide an inner and greater value beyond money, status, titles and prestige. A vain belief that these external symbols will give happiness will only lead to disappointment.

For my own part, it was a great relief when I discovered some years ago that I had reached as far as I wanted in my career and could thus let go of the striving to move upward. I have meaningful work where I can make a positive change to others and rewarding interests outside work (including this blog). I feel a deeply grateful for this as well as a gratitude for my relationships, for my ability to enjoy nature and an inner sense to be connected to something bigger than myself.

All of this has given me an inner calm, which is happiness to me. I still need to become better at prioritising what’s important (at work and privately) and be more comfortable in saying no without having a bad conscience, but overall there is still a good balance.

Finally, a little glimpse of another happiness in the present moment during the walk. We had a magical moment when we fed some cows with fallen apples. Their mooings while eating the apples was a clear expression of happiness!

cows