The moon and your creativity

Moon 1000x667
“Super moon”, 3 December, 2017

Is the moon and its cycle affecting our creativity? This question is especially pertinent tonight, when there is a “super moon“.

This full moon has a larger-than-usual apparent size of the lunar disk as seen from Earth, coinciding with the closest distance that the Moon reaches to Earth in its elliptic orbit.

I was thrilled to have coincidentally just received my new telephoto lens today, and had a splendid opportunity to test it on the moon (result as above).

The time of the full moon has a specific significance in many cultures, and it’s not unusual among highly sensitive persons that they have special bodily and emotional feelings during the full moon, including insomnia.

It seems however that the correlation between the full moon and various mental disorders and disturbances, “lunacy” could account for less than 1% of these conditions, which should be a comforting thought.

So what about creativity? Getting the million dollar idea, may depend on how easily you could access all the myriads of associative connections happening in the subconscious parts of your brain every single moment.

What normally keeps all these new combinations of concepts from popping up in your conscious mind as new ideas, is the effective filter mechanisms you have in order to reserve your limited conscious thought capacity (one thought at a time) for the more mundane but necessary tasks of your daily life.

A way of toning down these filters is through regular meditation, and some people regularly into spiritual meditation note an easier access to normally subconsious thoughts when meditating at the time of the full moon, and especially during a super moon.

Is this true? I don’t know. Next time to find out for yourself will be on the night of the 2nd January, 2018. If you are not yet into meditation, then perhaps time to start now.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

 

 

Månen och din kreativitet

Moon 1000x667
Supermåne, 3 december, 2017

Kan månen och dess cykel påverka vår kreativitet? Denna fråga är särskilt relevant just i kväll när vi kan glädjas åt en “supermåne“.

Denna fullmåne har en större än vanlig skenbar storlek på månskivan sett från jorden, som sammanfaller med det närmaste avståndet som månen når till jorden i sin elliptiska omloppsbana.

Jag var därför tacksam att det nya teleobjektivet jag beställt kom just i dag, vilket gav mig ett utmärkt tillfälle att testa det på månen (resultat som ovan).

Fullmånen har en särskild betydelse i många kulturer, och det är inte ovanligt bland högkänsliga personer att de känner av speciella kroppsliga och känslomässiga sensationer, inklusive sömnlöshet, just under fullmånen.

Det verkar emellertid som att korrelationen mellan fullmånen och olika psykiska störningar och störningar, “mångalen” kan svara för mindre än 1% av dessa tillstånd, vilket borde vara en tröstande tanke med tanke på så regelbundet vi har en full måne.

Så hur är det med månen och kreativiteten? Att få den där briljanta idén kan bero på hur lätt du har att få tillgång till alla de myriader av associativa kopplingar som händer i de undermedvetna delarna av din hjärna varje ögonblick.

Vad som normalt förhindrar alla dessa nya kombinationer av olika tankar och koncept att dyka upp i ditt medvetna sinne som nya idéer är de effektiva filtermekanismerna du har som tjänar att spara din begränsade medvetna tankekapacitet (en tanke i taget) för de mer vardagliga men nödvändiga uppgifterna i ditt dagliga liv.

Ett sätt att tona ner dessa filter är genom regelbunden meditation, och vissa människor som regelbundet praktiserar andlig meditation, upplever sig ha lättare tillgång till vanligen undermedvetna tankar när de mediterar under tiden för fullmånen och särskilt då under en supermåne.

Är detta sant? Inte vet jag, men nästa gång du kan ta reda på det själv kommer att vara natten 2-3 januari 2018. Om du ännu inte börjat meditera regelbundet, så är det kanske dags att börja nu.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

George de Mestral and Velcro

demestralInventions need not emanate from a problem, but may as well come from a combination of conscious awareness (mindfulness) and curiosity about how things are connected. One of the more revolutionary everyday innovations was born this way.

On a summer day in 1941, the Swiss engineer George de Mestral was out walking in the alps with his dog. They were hunting and sometimes had to make their way through dense bushes. When they came home, de Mestral discovered a large number of burdock burrs stuck both on his clothes and in the dog’s fur. He was astonished at how efficiently they got stuck and curiously, he looked at them in a microscope. He then saw that the burrs on their surface had 100’s of small hooks that easily stuck to the fur or fabric. It gave him the idea of ​​the Velcro strap, as a zipper without moving parts.

As so often, as it was a very long and laborious journey from the first idea to finished product. It was easy to find materials that stuck together, but finding combinations that would continue to do so despite years of use was more difficult. de Mestral tested a very large number of different materials and production methods before finding a solution that had small plastic hooks on one side and on the other side a nylon material with thousands of small microscopic loops. It took almost ten years to refine the weaving machines that were able to manufacture the material at a large scale.

In 1955 De Mestral was able to patent its invention under the name Velcro®. The name comes from the French velour and crochets (hooks). In a few years, the product had conquered the world and has come to have a range of uses that the Mestral never dreamed of. Velcro® has been used by NASA for astronauts’ space suits and inside the space crafts to attach objects to different surfaces. The product was also used to hold the heart together during the very first heart transplant. The US Army uses a more developed product in its uniforms, which made it possible to reduce the noise when pulling the band by 95%.

However, Velcro® was not the Mestral’s first invention. At the age of 12, he had invented a model aircraft and later in his life he invented both a hygrometer for measuring humidity and an asparagus peeler.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

George de Mestral och kardborrebandet

demestral

Uppfinningar behöver inte uppstå ur ett problem, utan kan lika gärna uppstå ur en kombination av medveten närvaro av sin omgivning (mindfulness) och en nyfikenhet hur saker hänger samman. En av de mer revolutionerande vardagsuppfinningarna tillkom på det här sättet.

En sommardag 1941 var den schweiziske ingenjören George de Mestral ute och vandrade i alperna med sin hund. De jagade och fick ibland gå genom täta busksnår. När de kom hem så upptäckte de Mestral ett stort antal kardborrar som fastnat både på hans kläder och i hundens päls. Han förvånades över hur effektivt de fastnade och lite nyfiket tittade han på dem i mikroskop. Han såg då att kardborren på sin yta hade 100-tals små krokar som lätt hakade fast i päls eller tyg. Det gav honom idén till kardborrebandet som ett blixtlås utan rörliga delar.

Som så ofta var det en lång och mödosam resa från den första idén till färdig produkt. Det var lätt att hitta material som fastnade i varandra, men det var svårare att hitta kombinationer som skulle fortsätta att göra det trots år av användning. De Mestral testade ett mycket stort antal olika material och produktionsmetoder innan han fastnade för en lösning som på sin ena sida har små plastkrokar och på den andra sidan ett nylonmaterial med 1 000-tals små mikroskopiska öglor. Det tog sedan nästan tio år att förfina vävmaskinerna som kunde tillverka materialet i stor skala.

1955 kunde de Mestral patentera sin uppfinning under namnet Velcro®. Namnet kommer från franskans ”velour” (sammet) och crochets (krokar). På några få år hade produkten erövrat världen och har kommit att få en rad användningsområden som de Mestral aldrig kunnat drömma om. Velcro® har använts av NASA för astronauterna rymddräkter och inuti rymdkapslarna för att fästa föremål vid olika ytor. Produkten användes också för att hålla ihop hjärtat under den allra första hjärttransplantationen. Den amerikanska armén använder i sina uniformer en vidareutvecklad produkt där man lyckats reducera ljudet när man drar upp bandet med 95 %.

Velcro® var dock inte de Mestrals första uppfinning. Vid 12 års ålder hade han uppfunnit ett modellflygplan och senare i livet uppfann han både en hygrometer för mätning av luftfuktighet och en sparrisskalare.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Newton’s Tree – The Apple Tree that Sparked an Epiphany

Apple trees have long been a part of human history, as one of the first cultivated trees, but a tree of the ‘Flower of Kent’ variety inspired one of the biggest scientific discoveries in centuries. The so called ‘gravity tree’ is located on the grounds of Woolsthorpe Manor, the birthplace of Sir Isaac Newton.

via Newton’s Tree – The Apple Tree that Sparked an Epiphany — The Treeographer

Tio tips för att vässa din problemlösningsförmåga

Problem-Solving 2

Vi konfronteras hela tiden med olika problem. Det kan var hemma eller på jobbet och variera från små vardagsproblem till stora mer livsavgörande problem. Nedanstående tips kan hjälpa dig att bli en mer effektiv problemlösare.

Tips 1: Det kan vara en god vana att då och då stanna till och skanna av omgivningen för att se vad som kan förbättras. Finns det något runt omkring dig som inte är som du vill ha det? Notera detta på ett ställe dit du kan återkomma. På det här sättet bygger du upp en bank av saker som kan förbättras eller problem som behöver lösas. Du behöver inte nödvändigtvis kasta dig över dem just nu, men om du inte skriver ner dem så kommer de snabbt att glömmas bort.

Tips 2: När du står inför ett problem så försök att komma på så många alternativa problemformuleringar som möjligt och gärna från helt olika utgångspunkter. Att jämföra de olika problemformuleringarna ger ofta den första nyckeln till att lösa problemet och lösningen blir sannolikt också mer kreativ än om du från början hade låst fast dig vid enbart ett sätt att betrakta problemet.

Tips 3: Om du ställs inför ett stort och svårlöst problem så ta dig tillräckligt med tid för att lista alla möjliga delproblem och angrip dem sedan ett i taget. Allra effektivast blir du om du bryter ner varje delproblem till sin absolut minsta beståndsdel. Det går då lättare att lösa varje del var för sig utan att helheten får lida.

Tips 4: När du identifierat ett problem som verkligen engagerar dig är det viktigt att du både mentalt och känslomässigt åtar dig att lösa problemet. Detta åtagande som du måste ta på fullt allvar är startpunkten på den kommande processen att lösa problemet.

Se det som att du antagit en utmaning som du nu inte vill svika genom att ge upp innan du kommit i hamn. Men trots att du antagit utmaningen kan du fortfarande behöva brottas mer med problemet en tid för att göra det klarare för dig innan du kan gå över till problemlösningsfasen.

Tips 5: För att kunna komma på de bästa lösningarna behöver du ofta belysa problemet från alla möjliga synvinklar både på bredden och djupet. Börja se, verkligen se, och inte bara från olika vinklar. Gå närmare ditt problem så att du fångar upp de allra minsta detaljerna. Ta ett steg tillbaka och betrakta det från avstånd. Vänd på det och vrid på det. Lär dig att teckna och använd penna och papper för att fånga detaljerna.

Du kan sedan komma vidare genom att ställa frågor. Ju fler frågor du ställer, desto bättre kommer du att förstå dina problem. Om du arbetar med problemlösning i ett företag lyder kanske frågorna: Vad är styrkan hos din produkt? Svagheterna? Vad vill marknaden ha? Vad gör konkurrenterna? Vilka är de senaste trenderna? Vad finns det för regler? Kommer lagstiftningen att ändras? Finns det kunder du inte når?

Tips 6: Ställ inte bara frågor som rör din verksamhet eller ditt problem. Ofta är de verkligt viktiga frågorna introspektiva. Det är inom dig du har både de rätta frågorna och alla svaren. Den typen av frågor kan vara: Varför göra jag på det här sättet? Vad är det jag inte förstår? Vad är det jag är rädd för? Vad är det som hindrar mig? Vad är det jag känner inför det här problemet? Är det detta som jag verkligen vill? Vad säger mig min intuition? Meditera gärna en stund över dessa frågor. Svaren kan komma snabbt och ge dig värdefulla ledtrådar i den fortsatta processen.

Tips 7: Tankar frodas bäst i det kontext där de hör hemma, vilket ligger bakom det välkända fenomenet att det kan vara svårt att hitta namnet på en bekant från arbetet när man träffar henne i affären. Denna egenskap hos vårt tänkande kan man använda sig av om man fixerats alltför hårt vid sitt problem och tankarna övergått i grubblerier.

Om detta händer kan det vara bra att tillfälligt byta miljö. När du promenerar så gå där du aldrig tidigare gått. Om du har tid så gör en resa. Om du inte har tid så tänk intensivt eller planera för en fantasiresa så långt bort som möjligt. Grotta ner dig i tankar och intryck som är så avlägsna från ditt problem som möjligt. Detta underlättar för din hjärna att hitta helt nya perspektiv på ditt problem som du inte reflekterat över tidigare.

Tips 8: Om du har till uppgift att förbättra en produkt eller en tjänst. Så börja med att beskriva den så noggrant som du kan. Gör en lista alla dess egenskaper. I nästa steg går du igenom listan punkt för punkt och tänker efter vilka möjligheter som öppnar sig om just den egenskapen inte längre gäller. Hur skulle en cykel kunna se ut som inte har ett styre? Hur skulle en kniv kunna fungera om den inte har ett knivblad? Kan man göra en bok med tre pärmar?

Tips 9: Leta inte efter varianter på den lösning du har framför dig utan försök att gå i andra riktningar. För vissa problem är det lättare att hitta möjliga lösningar. Du kan kanske komma upp med ett femtiotal eller fler olika förslag, medan för ett annat problem så har du kanske bara en enda stor idé. Oavsett så ta dig besväret att tänka efter ett par rundor till för ytterligare alternativ innan du börjar sålla bland det du har.

Tips 10: Lika inspirerande som att få den briljanta en-på-miljonen-idén, lika frustrerande är det att se den lösas upp och försvinna i glömska. Det finns bara en bot för att inte glömma bort sina idéer och det är att dokumentera idén så fort du får den. Hur du gör det är mindre viktigt. Det enda som är viktigt är att se till att var du än befinner dig och vilken tid på dygnet det än är så ska du omedelbart kunna göra det.

I dag är detta relativt lätt. De flesta människor går inte många steg utan sin smartphone och denna innehåller ofta både anteckningsfunktion och röstmemo. Ta sedan till vana att föra över dem till ett annat medium, t.ex. en idédagbok som antingen kan vara fysisk eller elektronisk. Om du väljer det senaste, så se som vanligt till att ha en bra backup-rutin.

Även om idéerna inte är Eureka-upplevelser, vilket de flesta inte är, och de kanske inte ens är aktuella här och nu utan bara kul uppslag, så spara dem systematiskt och plocka fram dem då och då. Inte sällan så kan de här idéerna sätta igång assocationsmaskineriet och trigga fram nya idéer, tankar eller uppslag.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Ten great problem-solving hacks

Problem-Solving 2

We are constantly confronted with various problems. It can be at home or at work and vary from small everyday problems to major life-determining issues. The following tips can help you become a more effective problem solver.

Hack 1: It’s a good habit to occasionally stop and scan the surroundings to see what can be improved. Is there anything around you that is not the way you want it? Note this in a place to which you can return. In this way, you will build a bank of things that can be improved or problems that need to be solved. You do not necessarily have to jump on them right now, but if you do not write them down, they will quickly be forgotten.

Hack 2: When facing a problem, try to find as many alternative problem formulations as possible and preferably from completely different starting points. Comparing the different problem formulations, often gives you the first key to solving the problem and the solution is likely to be more creative than if you initially had locked yourself in only one way of considering the problem.

Hack 3: If you are facing a big and difficult problem, take enough time to list all possible sub-problems and attack them one at a time. The by far most effective way is to break down each problem to its very smallest element. It is then easier to solve each part separately without jeopardising the overall problem-solving.

Hack 4: When you identify a problem that really engages you, it’s important that you both mentally and emotionally commit yourself to solving it. Taking this commitment seriously is the starting point for the upcoming process to solve the problem.

Once you have assumed the challenge, you don’t want to disappoint yourself by giving up before you reach the goal. However, despite assuming the challenge, you may still have to struggle a few rounds more with the problem to make it really clear to you before you can move on to the actual problem-solving phase.

Hack 5: To get the best solutions, you will often need to highlight the problem from all possible angles, both the width and the depth. Start to see, really see, and not just from different angles. Get closer to your problem so you capture the very smallest details. Take a step back and consider it from a distance. Turn it over and twist it. Learn to draw and use pen and paper to capture the details.

You can then proceed by asking questions. The more questions you ask, the better you will understand your problems. If you work with problem solving in a company, maybe the questions might sound: What is the strength of your product? Weaknesses? What does the market want? What are the competitors doing? What are the latest trends? What are the rules? Will the legislation be changed? Are there any customers you do not reach?

Hack 6: Do not just ask questions about your business or other external problems. Often the really important questions are introspective. It is within you that you have both the right questions and all the answers. Those questions may be: Why do I do this way? What I do not understand? What am I afraid of? What is it that hinders me? What is I feeling about this problem? Is this what I really want? What does my intuition tell me? Please meditate on these questions for a while. The answers can come quickly and give you valuable clues in the ongoing process.

Hack 7: Thoughts thrive best in the context in which they belong, which is behind the well-known phenomenon that finding a name of a colleague from work when meeting her in the store can be difficult. You can make use of this peculiar way of our thinking, if you have become too fixed to your problem, with your thoughts just running in circles.

If this happens, it may be useful to temporarily change environment. When you walk then go where you have never been before. If you have time, then make a trip. If you don’t have time, think carefully or plan for a fantasy travel as far away as possible. Dig into thoughts and impressions that are as remote from your problem as possible. This makes it easier for your mind to find completely new perspectives on your problem that you did not reflect on before.

Hack 8: If you have the task of improving a product or service, start by describing it as carefully as you can. Make a list of all its properties. In the next step, you go through the list point by point and think about what opportunities would open if that property would no longer apply. How could a bike look like without handles? How would a knife work if it does not have a blade? Can you make a book with three binders?

Hack 9: Do not look for variants of the solution you have in front of you without trying to move in other directions. For some problems, it is easy to find many alternative solutions. You may come up with some fifty or more different suggestions, while for another problem you may have only one big idea. Regardless, take the trouble to think another round for additional options before you begin to go through what you have.

Hack 10: As inspiring as getting the brilliant one-on-one-million idea, the frustrating it is to see it dissolve and disappear in oblivion. There is only one cure for not forgetting your ideas and that is to document it as soon as you get it. How you do it is of less importance. All that matters, is to make sure that wherever you are and whatever time of the day or night it is, you should be able to do it immediately.

Today, this is relatively easy. Most people do not go many steps without their smartphone and this often includes both note function and voice memo. Take the habit of regularly transferring them to another medium, such as an idea diary that can be either physical or electronic.

Although the ideas may not be Eureka experiences (as most are not), and they may not even be relevant right now but just a fun observation, save them systematically and pick them up from time to time. Not seldom, these ideas can trigger your association machinery and spark new thoughts and ideas.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska