How do you define success?

children

Have you ever found yourself in a situation where you are doing a lot of things, but still unsure of where you want to go? In that case you are not alone, and you may recognise yourself in the famous episode in Alice in Wonderland:

– Would you tell me, please, which way I ought to go from here?

– That depends a good deal on where you want to get to.

– I don’t much care where.

– Then it doesn’t matter which way you go.

                                                                ― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Continue reading “How do you define success?”

Hur definierar du framgång?

children

Har du någonsin befunnit dig i en situation där du gör en massa saker, men är oklar vad som egentligen är ditt mål? I så fall är du inte ensam, och du kan kanske känna igen dig själv i den berömda episoden från Alice i Underlandet:

”Kan du vara vänlig och tala om för mig åt vilket håll jag ska gå?”

”Det beror på vart du vill komma?”

”Det spelar ingen roll.”

”Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll du går.”

                                                                 – Lewis Carroll, Alice i Underlandet

Continue reading “Hur definierar du framgång?”

What is your question?

woman-3169680

On her death bed, the American poet, novelist and playwright Gertrude Stein, asked her life partner Alice B Toklas “What is the answer?”. When Toklas did not answer, Stein sighed and said “In that case what is the question?”.

In our lives, we so often focus on providing the answers that we seldom reflect on the questions. We are going for the quick fixes, and by doing so we risk running in different directions without really knowing why or where we are going. If we are always seeking the answers, we also become reactive and steered by questions posed by others. Being the ones formulating the questions, instead puts us in the driving seat and allows us to define the direction, and eventually our lives.

Continue reading “What is your question?”

Vad är din fråga?

woman-3169680

På sin dödsbädd frågade den amerikanska poeten, romanförfattaren och skådespelaren Gertrude Stein sin livspartner Alice B Toklas “Vad är svaret?“. När Toklas inte svarade, suckade Stein och sa “I så fall vad är frågan?“.

I våra liv fokuserar vi så ofta på svaren att vi sällan reflekterar över frågorna. Vi söker de snabba fixarna, och därmed riskerar vi att springa i olika riktningar utan att verkligen veta varför eller vart vi är på väg. Om vi ​​alltid söker svaren, så blir vi också reaktiva och styrda av frågor som ställs av andra. Att vara de som formulerar frågorna sätter oss istället vid ratten och låter oss definiera riktningen och i slutändan våra liv.

Continue reading “Vad är din fråga?”

Turning crises into opportunities

Crisis-opportunity 2

From time to time we all experience crises in our lives. They could be personal crises (sickness, accidents, death in the family), professional crises (unemployment, bankruptcy) or societal crises (big disasters, large epidemics, financial downturns).

These events inevitably bring a lot negative effects; pain, grief, crushed economies, and as such we should try to avoid them, and when not possible try to minimise the negative consequences.

But a crisis will per definition also bring change, and any change will bear the seed of new opportunities. Indeed, the Chinese word for crisis, wēijī, is a composite of wēi, meaning “danger” and jī, meaning “change” or “opportunity”.

Continue reading “Turning crises into opportunities”

Att vända kriser till möjligheter

Crisis-opportunity 2

Från tid till annan kommer vi alla att uppleva kriser i våra liv. De kan vara personliga kriser (sjukdom, olyckor, familjedöd), professionella kriser (arbetslöshet, konkurs) eller samhällskriser (stora katastrofer,  epidemier, finansiella nedgångar).

Dessa händelser har oundvikligen många negativa konsekvenser; smärta, sorg, krossade ekonomier. Vi bör därför givetvis försöka undvika dem, och när detta inte är möjligt, åtminstone försöka att minimera de negativa effekterna på oss.

Men en kris kommer per definition också att medföra förändringar, och varje förändring bär på fröet till nya möjligheter. Faktum är att det kinesiska ordet för kris, wēijī, är en sammansatt av wēi, vilket betyder “fara” och , vilket betyder “förändring” som kan vara en “möjlighet”.

Continue reading “Att vända kriser till möjligheter”