Melancholy and creativity

Skriet

It is easy to understand that positive feelings can be beneficial to creativity, and creativity itself can create happiness and satisfaction. However, this does not mean that negative state of mind necessarily has to be counter to being creative.

Creativity can be an escape away from the negative thoughts and therefore a stimulus to be creative. But conversely, many artists also let their negative emotions be expressed in art.

”Anxiety is the handmaiden of creativity”

                       – T S Eliot

Melancholy is a state of soulful vulnerability with pain and negative emotions. In this state of mind, the self-centered thoughts focus on oneself and one’s own context. This introspective exploration of one’s own emotional life can provide important keys to creativity.

Melancholy provides an oportunity for self-knowledge and explorations of the inner strengths. The negative feelings in melancholy that contrast to the happy and positive emotions can thus be a rich source for growing as a human being.

Melancholic emotions have also been captured by many artists and inspired the creation of banal songs of lost love but also of artistic masterpieces, such as Albrecht Dürer’s engraving “Melencolia“, Edward Munch’s painting “The Scream” (painted in a melancholic state but rather expressing anxiety), Chopin’s Sonat Opus 35 “The Funeral March“, Tchaikovsky Symphony No. 6 in B moll “Pathetiqué” (as seen by some as a suicide note – Tchaikovsky died nine days after the performance) and the whole blues genre.

Discontent with life can also at best trigger an effort to achieve something better in life, which can be a good reason for creativity.

Melancholy borders to depression, but does not carry the same resignation as seen in a full-blown depression. While depression is only pain, there is in the melancholy elements of reflection on lost people, places and things that we have loved and appreciated, and which we now remember and miss.

This gives the melancholy a taste of sweetness that is lacking in depression. In the reflective melancholy, one tries to recreate memories and feelings of what has been lost, which makes the melancholic person often seeking solitude.

The melancholic state of mind, despite its place in the creative process, is not a desirable emotion, but if you unwittingly end up there, you have the opportunity to make use of it to explore your creative expressions.

It has even happened that artists consciously and actively have tried to penetrate into the darker parts of the spiritual corners of their soles, e.g. to explore a character in a novel or to get musical inspiration. However, if one has a latent depression, this may be a riskfull endeavour.

This post has been inspired by

Carson Shelley (2010). Your creative brain. San Fransisco: Jossey-Bass *

Torrance EP (1986). Intense emotional experiences: Impetus to creation. Creative Child and Adult Quarterly. 11:130–137.

Brady E, Haapala A (2003). Melancholy as an aesthetic emotion. Contemporary Aesthetics.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Melankoli och kreativitet

Skriet

Det är lätt att förstå att positiva känslor kan vara välgörande för kreativiteten och att kreativitet i sig kan skapa glädje och tillfredsställelse. Men detta behöver därför inte betyda att negativa sinnestillstånd nödvändigtvis måste stå i motsatsförhållande till att vara kreativ.

Kreativiteten kan vara en flyktväg bort från det negativa och därför en stimulans att vara kreativ. Men omvänt så låter också många konstnärer sina negativa känslor uttryckas i konsten.

”Ångest är kreativitetens tjänarinna.”

                       – T S Eliot

Melankoli är ett tillstånd av själslig sårbarhet med negativa känslor och svårmod. I detta tillstånd gör de självcentrerade tankarna att man fokuserar på sig själv och sin egen omgivning. Detta introspektiva utforskande av det egna känslolivet kan ge viktiga nycklar till den egna kreativiteten.

Det är dock viktigt att också utnyttja sin självkännedom till att inse sina starka sidor. De negativa känslor i melankolin som kontrasterar till det glada och positiva kan var en källa till att man växer som människa.

Melankoli har också fångats av många konstnärer och lett till skapandet både av banala sånger om förlorad kärlek till konstnärliga mästerverk, som Albrecht Dürers kopparstick “Melencolia”, Edward Munchs målning ”Skriet” (målad i ett melankoliskt tillstånd men snarare uttryckande ångest), Chopins Sonat Opus 35 ”Begravningsmarschen”, Tchaikovskys Symfoni No. 6 i B moll ”Pathetiqué” (som av vissa setts som en självmordsnot – Tchaikovsky dog nio dagar efter uruppförandet) och hela bluesgenren.

Missnöje med livet kan också i bästa fall sätta igång en strävan att uppnå något bättre, vilket kan vara en god grund för kreativitet.

Melankolin överlappar depressionen men utmärker sig inte på samma sätt av depressionens resignation. Medan depressionen enbart är smärta finns det i melankolin inslag av reflektion och begrundande av förlorade personer, platser och saker som vi älskat och uppskattat och som vi nu minns och saknar.

Detta ger melankolin en smak av sötma som depressionen saknar. I den reflektiva melankolin försöker vi återskapa minnen och känslor av det vi förlorat, vilket gör att den melankoliske ofta söker sig till ensamheten.

Det melankoliska sinnestillståndets är, trots sin plats i den kreativa processen, inte något eftersträvansvärt, men om man ofrivilligt skulle hamna där så har man möjlighet att utnyttja det för ett kreativt skapande.

Det har också hänt att konstnärer medvetet och aktivt försökt tränga ner i de mörkare delarna av sina själsliga skrymslen för att t.ex. utforska en romankaraktär eller hämta musikalisk inspiration. Om man då har en latent depression så kommer detta dock med en viss fara.

Detta inlägg har inspirerats av

Carson Shelley (2010). Your creative brain. San Fransisco: Jossey-Bass *

Torrance EP (1986). Intense emotional experiences: Impetus to creation. Creative Child and Adult Quarterly. 11:130–137.

Brady E, Haapala A (2003). Melancholy as an aesthetic emotion. Contemporary Aesthetics.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English