You’ll become a victim only if you choose to be one

Not-vicitim

When we encounter problems and external difficulties, which eventually will happen to all of us, we can choose between two fundamentally different ways of handling the situation.

Firstly, we can see ourselves as victims of the circumstances and cursing the fate or those we consider have caused this miserable situation. This means that we choose to place ourselves in a passive position, where the situation can only change for the better if something or someone else changes.

This is a convenient option because it means that we do not need to take any responsibility for change ourselves. As we enter the victim role, we become passive and reactive and we give up control of our own lives.

The second option is to accept that life has put us in a certain situation, but then looking for inner answers to what we ourselves can do to keep our initiative and dignity and to positively change the situation.

This applies in the small. How many relationships have not crashed because both parties have focused on how the other must change instead of asking what they can do for their partners.

If we want to experience love (a state) then we must start by loving (an action). Believing that love will just descend upon us and then stay forever is to fool ourselves and commit us to the victim role rather than to the role of one who proactively shapes his own life.

But it also applies in the big. Viktor Frankl was a Jewish Austrian neurologist and psychiatrist who survived the Nazi concentration camps while his entire family was killed. Frankl was able to create a strong inner conviction that the Nazis could limit his outer freedom, but not affect his inner freedom based on his self-esteem and moral values.

This inner determination not to regard himself as a victim was what ultimately saved him from the same fate as the rest of his family. His nazi prison guards had an outer freedom, but he had a much more important inner freedom. He has described this attitude to life in his highly readable book Man’s search for meaning.

Frankl suggested that in our lives there are three key values – our experiences, what we create and our attitudes to the adversities we encounter. And of these three, it’s the attitudes that are most crucial to how complete and mature human beings we may become.

As long as we do not fully take responsibility for our attitudes and actions, we will always fall back in the victim role.

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Du blir ett offer endast om du väljer att vara ett

Not-vicitim

När vi drabbas av problem och yttre svårigheter, vilka händer oss alla, så har vi två fundamentalt olika alternativ att hantera den uppkomna situationen.

Vi kan se oss som offer för omständigheterna och förbanna ödet eller dem vi anser har försatt oss i den här situationen. Detta gör att vi väljer att försätta oss i ett passivt underläge, där situationen enbart kan bli bättre om något eller någon annan förändras.

Detta är ett bekvämt alternativ för det innebär att vi inte behöver ta något ansvar för förändring själva. När vi går in i offerrollen blir vi passiva och reaktiva, vi skyller våra motgångar på andra och vi ger därmed upp kontrollen över våra egna liv.

Det andra alternativet är att acceptera att livet har försatt oss i en viss situation, men sedan i vårt inre söka svaren på vad vi själva kan göra för att behålla vårt initiativ och värdighet och för att förändra situationen.

Detta gäller i det lilla. Hur många förhållanden har inte kraschat för att båda parter har fokuserat på hur den andra måste förändra sig i stället för att fråga sig vad jag själv kan göra för min livspartner.

Om vi vill uppleva kärlek (ett tillstånd) så måste vi, oavsett vad den andra säger eller gör, börja med att älska (en aktiva handling). Att tro att kärleken bara ska uppstå och sedan finnas kvar för alltid är att lura oss själva och försätta oss i offerrollen snarare än i rollen av den som proaktivt formar sitt eget liv.

Men det gäller också i det stora. Viktor Frankl var en judisk österrikisk psykiater som överlevde nazisternas koncentrationsläger medan hela hans familj blev förintad. Frankl lyckades, under de vidrigaste förhållanden man kan tänka sig, bygga upp en stark övertygelse att nazisterna kunde begränsa hans yttre frihet men inte trycka ner hans inre frihet byggd på hans självkänsla och moraluppfattning.

Detta var denna inre övertygelse att inte betrakta sig själv som offer som i slutändan räddade honom från att gå samma öde till mötes som resten av sin familj. Hans fångvaktare hade en yttre frihet, men han hade en så mycket viktigare inre frihet. Han har beskrivit denna attityd till livet i sin mycket läsvärda bok Man’s search for meaning.

Frankl menade att det i våra liv finns tre centrala värden – våra upplevelser, det vi skapar (d.v.s. vår kreativitet) och våra attityder till de motgångar vi möter. Och av dessa tre är det attityderna som är mest avgörande för hur kompletta människor vi kan vara.

Så länge som vi inte fullt ut tar ansvar för våra attityder och handlingar så kommer vi hela tiden att falla tillbaka i offerrollen.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

10,000+ blog visits from all over the world

10000-visits

Almost on the day five months ago, I was contemplating to start writing a blog, sharing my views on creativity and personal growth. From the very start I have seen this mainly as my own personal development journey. I have as a person always found it challenging to quickly express my views orally. I have envied those being able to eloquently and seamlessly without any efforts come up with coherent views on just about anything. This is not me.

My way of thinking has always been through writing. I have a basic idea of the topic, but it is in the process of writing my thoughts down on paper (in the later years on the computer) that I manage to formulate my views more coherently.

Of course, I was curious whether anyone would be interested in my thoughts, and if so that would be a great bonus, and also a confirmation that I was not totally off in my views and my thinking.

The past five months have been a great learning experience for myself, especially as my writing goes hand in hand with my reading. I read a lot about the topics I’m covering in my blog, and this is where I get my ideas and inspiration. Then I try to see how that input relates to my own views and experiences, and eventually a blog post may come out of it.

But when starting out with the blog, I couldn’t imagine that so many persons would be interested in reading what I write. So, 10,000+ visits to my blog makes me humble and grateful and it will inspire me to continue on this journey.

What gives me even more pleasure is that the interest in the topics I write about seem to be global. Some 70% of the visits have been from my home country Sweden, and second the US, but there are now also visits from 104 other countries  from all continents of the world (see map).

I’d like to sincerely thank everyone that has visited, and especially those that have come back, liked the posts and commented. You are my true inspiration. Thank you!

For those curious, the top ten visited posts in English are:

 1. Twelve strategies to increase your happiness
 2. Test your out-of-the-box thinking skills with the nine-dot problem
 3. Five steps for effective problem-solving (and 3 more)
 4. How the right diet could increase your creativity
 5. Six thinking hats
 6. Leonardo da Vinci’s curiosity
 7. The importance of a good night’s sleep
 8. The traditional vs the creative leadership
 9. Eight ways to boost your creative life energy
 10. To find your Ithaka

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

10 000+ bloggbesök från hela världen

10000-visits

Nästan på dagen för fem månader sedan funderade jag på att starta en blogg för att dela med mig mina åsikter om kreativitet och personlig utveckling.

Från första början har jag sett detta huvudsakligen som min egen utvecklingsresa. Jag har som person alltid fått kämpa med att snabbt uttrycka mina åsikter muntligt. Jag har avundats dem som snabbt och elegant och till synes utan ansträngning kommit fram med en sammanhängande syn på nästan vad som helst. Det är inte min styrka.

Min sätt att tänka har alltid varit genom att skriva. Jag har en grundläggande idé om ämnet, men det är processen att skriva ner mina tankar på papper (eller i datorn) som bäst tillåter mig att formulera mina åsikter mer sammanhängande.

Självklart var jag nyfiken på om någon skulle vara intresserad av mina tankar, och i så fall skulle det vara en härlig bonus, och även en bekräftelse på att jag inte var helt ute och reste med mina åsikter och mitt tänkande.

De senaste fem månaderna har varit en fantastisk läroresa för mig själv, speciellt eftersom mitt skrivande går hand i hand med min läsning. Jag läser mycket om de ämnen som jag täcker i min blogg, och det är här jag får mina idéer och inspiration. Sedan försöker jag se hur andras tankar är relaterade till mina egna åsikter och upplevelser, och så småningom kan ett blogginlägg komma ut ur det.

Men när jag började med bloggen kunde jag inte föreställa mig att så många personer skulle vara intresserade av att läsa vad jag skriver. Så 10 000+ besök på min blogg gör mig ödmjuk och tacksam och det kommer att inspirera mig att fortsätta på denna resa.

Vad som ger mig ännu mer nöje är att intresset för de ämnen jag skriver om verkar vara globalt. Cirka 70% av besöken har varit från Sverige, med USA på andraplats, men det har också kommit besök från 104 andra länder från alla världsdelar (se karta).

Jag skulle vilja tacka alla som har besökt bloggen, och särskilt de som har kommit tillbaka, gillat inläggen och kommenterat. Ni är min äkta inspiration. Tack!

För de nyfikna är de tio bästa visade svenska inläggen:

 1. Hur rätt kost kan öka din kreativitet
 2. Åtta sätt att öka din kreativa livsenergi
 3. Vad naturen kan lära oss om kreativitet
 4. Tolv strategier för att öka din lycka
 5. Testa din förmåga att tänka utanför lådan med niopunktsproblemet
 6. Det traditionella och det kreativa ledarskapet
 7. Tankar om lycka från en pilgrimsvandring
 8. Fem steg till effektiv problemlösning (och 3 till)
 9. Leva och låta leva – eller den ädla konsten att ge och ta emot råd
 10. Sex tänkarhattar

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

It’s the journey that gives the effort its worth

campfire2

Even if we like to believe that what we have achieved is the result of earlier set goals that we have consistently been struggling to achieve, life is often rather the result of a series of random events. At least that’s how it’s been for me.

Nevertheless, success in life can be facilitated if you know what you want to achieve and if you then formulate this as personal goals. When you then look at the goals, make them as vivid as you can in your inner mind.

Step in your imagination into the feeling of having already achieved them. How would you feel? How would it affect your life? What other aspects of your life will change?

This should be an effortless exercise – as you are already there! Such an inner sense of goal fulfillment will trigger the brain’s reward system and you will associate the goal with a strong sense of well-being.

But be careful not to fool your brain too much so that it is made to believe that you no longer have to fight to get there. With a strong ability to imagine and highly activated reward system, this may actually happen.

In your mind, therefore, you always need to alternate between the sweet feeling of having reached your goal in your imagination and the adventorous quest to get there.

In order for this to work optimally, you should not only fill the goal of joy and positive feelings but equally fill your journey with positive emotions.

Just as Odysseus let his dream of Ithaka guide him on his journeys, let your own goals dwell at the horizon but make sure to enjoy your way there.

You may be inspired by Karin Boye’s poem On the move (I rörelse):

The sated day, is never first.
The best day is a day of thirst.

With all the goals and meanings on our earth,
it’s still the journey that gives the effort its worth.

The best goal is a night-long rest,
with fire lit and broken bread the only fest.

In places where you only stay one night,
the sleep feels safe and dreams are bright.

Break up, break up! The sun wakes night with morning kiss.
Our great adventure is an endless bliss.

The translation is largely my own, but I got inspired to dare making my first attempt of translating poetry and some help by my fellow blogger, Katherine Shipp.

Thanks Katherine!

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Det är vägen som är mödan värd

campfire2

Även om vi i efterhand gärna vill tro att det vi uppnått är resultat av tidigt uppsatta mål som vi sedan ihärdigt kämpat för att uppnå, så är livet oftast mer ett resultat av en serie slumpmässiga händelser. Så har det i alla fall varit för mig.

Trots detta så kan framgång i livet underlättas om man vet vad man vill uppnå och för sig själv formulerar detta som personliga mål.

När du sedan betraktar de uppsatta målen, så gör dem gärna så levande du kan för ditt inre. Lev dig i din fantasi in i känslan av att ha uppnått dem. Hur kommer du att känna dig? Hur kommer det att påverka ditt liv? Vilka andra aspekter av ditt liv kommer att förändras?

Detta kan ske utan ansträngning – du är ju redan där. En sådan inre känsla av måluppfyllelse triggar i gång hjärnans belöningssystem och du kommer att associera målet med en stark känsla av välbefinnande.

Men var samtidigt försiktig så att du inte lurar din hjärna så bra att den förleds att tro att du inte längre behöver kämpa för att nå dit. Med en stark inlevelseförmåga och aktiverade belöningssystem så kan detta faktiskt hända.

I dina tankar behöver du därför hela tiden pendla mellan sötman av att ha nått målet och strävan att komma dit. För att detta ska fungera så bra som möjligt så bör du inte bara fylla målet med glädje och positiva känslor utan också färden dit.

Precis som Odysseus lät sin dröm om Ithaka styra honom på sina resor, låt dina egna mål stanna vid horisonten men se till att njuta av din väg där.

Låt målet hägra vid horisonten men se till att njuta av vägen dit. Ta gärna inspiration av Karin Boyes dikt On the move (I rörelse):

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd
men det är vägen som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

 

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

 

To find your higher purpose

Canterbury Cathedral

Passion is about the optimal self-realization – doing something because it’s the right thing for yourself. Thus, if the passion brings a sense of self-esteem and self-satisfaction, then the higher purpose is something beyond oneself. To follow your higher purpose comes with a duty – towards your company, your relatives, your country or your God.

This does not make the power of the higher purpose and the satisfaction of following it less – rather the opposite. Finding your higher purpose and then following it can give enormous inner satisfaction. The higher purpose is always based on one’s values ​​and thus enhances the internal ethical compass.

Both as a human and creative leader, it is important to fill your life with meaning, but also to strive to convey a higher purpose to your employees. This can both increase their inner motivation and reduce stress during periods of high workload. The importance of a higher purpose for motivation can be illustrated by the following story:

On a hot summer day, a wanderer comes by a large construction site. He passes a man who is masoning big stone blocks on what appears to be a wall. The man looks troubled and sad. The wanderer stops and asks how it goes. The mason replies that it’s mostly shit. “The work is heavy and badly paid. I’m tired and sweaty in the strong sunshine and my back aches. The building will take many years and it’s not even sure to be completed in my lifetime.

A bit further away stands another man who is also masoning large stone blocks, but this man looks happy and satisfied and is whistling while he is working. The wandere also goes up to this man and asks how everything is. “It’s great” answers the man. “Can you imagine, I’m building a cathedral! Certainly, the work is heavy and badly paid. I’m tired and sweaty and my back aches. I may not even be alive when it’s completed, but imagine here I am and building a cathedral. Better than that, it cannot be.

Your higher purpose is always linked to your own internal motivatio, and this gives you stamina to continue even when it becomes tough and difficult (as it always will be from time to time). The purpose is often higher and greater than yourself – you feel that you are useful and makes a difference and that you can be proud of what you accomplish.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska