Vad naturen kan lära oss om kreativitet

2017-06-24--13.36.43Vi människor har som art vårt ursprung på savannen, i skogen och nära vattnet. Det är i dessa miljöer vi utvecklats under årmiljonerna till de kreativa varelser vi äri dag, och som, på gott och ont, småningom lyckats behärska den planet som vi här delar med allt annat biologiskt liv.

Kreativiteten får utan tvekan mycket av sin näring från kontakten med andra människor; de oväntade mötena, åsikterna som bryts och de nya impulserna, men åtminstone för mig måste detta konstrateras med intryck och upplevelser från skog och vatten.

Det är i skogens stillhet som jag kan stanna upp och varva ner. Naturen följer sin egen rytm. Den låter sig inte stressas eller anpassas till någons schema. Vitsipporna kommer på våren och rönnbären mognar på sensommaren oavsett vad som i övrigt händer i världen.

Detta lugn och ro ger tid för tankar och reflektion. Jag växte upp i Skåne nära havet men långt från skogen och jag tror att jag då gick miste om något viktigt som jag bara kunnat hitta fram till som vuxen.

Vi har som människor ett behov av att då och då landa i stillhet och för mig finns det få aktiviter som då slår en långsam skogspromenad. Möjligen skulle det vara att en stilla skymningskväll sitta och titta ut över en sjö och sakta se solen gå ner över vattnet och färga molnen därovan i hundratals olika nyanser, eller en långsam strandpromenad längs havet en höstdag, ensam med måsarna, ilandsköljda snäckor och med saltlukten i näsborrarna.

När vi går och grunnar på ett problem och söker en lösning som hittills undsluppit oss så måste vi först lämna problemet från vårt medvetande och låta det inkuberas i de lägre associativa delarna av våra hjärnor. Sedan helt utan föraning dyker det bara upp i våra hjärnor som en insikt, en aha-upplevelse, ett Evrekaögonblick, utan att vi riktigt vet hur det har gått till.

Detta sker inte på jobbet när vi har som mest att göra, utan i stället i situationer när vi kan koppla bort alla störande intryck.

I stället är naturen en perfekt plats för detta och svenskarnas kärlek till naturen är kanske en delförklaring till att vi år för år toppar världslistan i Global Innovation Index, enbart slagna av Schweiz med sina berg och alpskogar.

Naturen är en oslagbar innovatör. Årmiljoner av evolution har lett till otaliga unika lösningar och anpassningar som är en utmärkt inspirationskälla för våra egna innovativa sätt att angripa problem vi står inför.

Det gröna bladets förmåga att omvandla solljus till kemisk energi genom fotosyntes, adaptiva mekanismer hur man överlever i havsdjupen eller på höga höjder eller en rad farmakologiskt aktiva substanser som finns i våra regnskogars flora, är bara några exempel.

Naturen är också en svårslagen konstnärlig inspirationskälla. En lugn skogs promenad är full av intryck; unika färger, former och mönster som ständigt ändrar karaktär, alltefter tid på dagen, vinden och solljuset, väntar bara på att tas upp av en uppmärksam observatör.

Schuberts Die Forelle är en porlande vårbäck transponerad till musik och Strindbergs skärgårdsmålningar återger havets fulla kraft i all sin enastående vildhet.

Själv har jag och min livskamrat för ett år sedan flyttat några mil ut från Stockholm till en liten gård på en av Mälaröarna. Med sjön framför huset (profilbilden är tagen från vårt sovrumsfönster) och skog och hagar bakom det har vi nu naturen helt in på knuten.

En rådjurshona med två kid bor på ängen nedanför och ger sig till känna flera gånger om dagen, och i vintras kivades två stora hackspettar med ett 20-tal småfågelarter om fröna vid fågelbordet.

Denna miljö har varit en inspiration både för mitt eget kreativa skrivande och min amatörfotografi.

This blog post in English

What nature could teach us about creativity

2017-06-24--13.36.43As a human species, we originate from the savanna, the forests and close to the water. It is in these environments we evolved during the millennia to the creative beings we are today, who, for good and for bad, eventually took over the planet we share here with all other biological life.

Creativity, undoubtedly, gets a lot of its impulses from the contacts with other people; the unexpected meetings, the discussions and the new impulses, but at least for me, this has to be contrasted with impressions and experiences from forest and water.

It is in the silence of the forest that I can slow down and relax. The nature follows its own rhythm. It it is not being stressed or made to follow someone else’s schedule. The wood anemones are coming in the spring and the rowan tree berries mature in the late summer, whatever happens in the world around.

This peace and quiet provides time for thought and reflection. I grew up in Skåne in South Sweden, close to the sea but far from the forest, and I think I thus missed something important that I could only find as an adult.

We have as human beings a need to regularly land in silence, and to me there are few activities that beat a slow forest walk. It might possibly be a quiet evening at dawn, looking out over a lake and slowly see the sun set over the water, colouring the clouds above in hundreds of nuances, or a slow autumn walk along an empty beach, alone with the gulls, the stranded sea shells and with the salty wind in the nostrils.

When we are pondering upon a problem, seeking the solution that so far have escaped us, we must first leave it out of our consciousness and allow it to be incubated in the deeper associative parts of our brains. Then, without any warning, the insight will suddenly appear in our minds like a Eureka experience, without us having a clue how it actually happened.

This does not happen when we are busy at work, but instead in situations when we can disconnect from all disturbing and intruding thoughts and impressions.

Nature is the perfect place for this, and the Swedes’ love for nature is perhaps the explanation why year-by-year we make the top of the Global Innovation Index, second only to Switzerland with its wild mountain nature.

Nature is the unbeatable innovator. Millions of years of evolution have led to countless unique solutions and adaptations that provide a great source of inspiration for our own creative problem-solving.

The ability of the green leaf to convert sunlight into chemical energy through photosynthesis, adaptive mechanisms how to survive in the deep seas or at high altitudes or the array of pharmacologically active substances to be found in the flora of our rain forests, are just a few examples.

Nature is also a hard-to-beat source of artistic inspiration. A quiet forest walk is full of impressions; unique colours, shapes and patterns that constantly change in character, according to the time of day, the wind and the sunlight, just waiting to be picked up by a mindful observer.

Schubert’s Die Forelle is a flowing spring creek, transposed into music and August Strindberg’s archipelago paintings reflect the full power of the sea in all its outstanding wildness.

A year ago, we moved some miles out from Stockholm to a small farm at one of the islands of Lake Mälaren. With the lake in front of the house (the cover photo of this blog is taken from our bedroom window) and the forests and horse and sheep pastures behind it, we now have nature literally around the corner.

A female rawdeer and her two fawns live in the bushes by the house and appear in front of the house several times a day, and in the spring two big woodpeckers were competeing with some 20 species of smaller birds for the seeds at the bird feeder.

This environment has been an inspiration both for my own creative writing and my amateur photography.

Detta blogginlägg på svenska