The power of a good story

campfire

With a background as a researcher in the field of epidemiology and infectious diseases, I have produced more than my share in life of tables, graphs and charts. Often a research project starts with an exciting issue. What is the cause of an outbreak? How effective is a new vaccine? Does a certain infectious disease increase the risk of developing cancer later in life? How does infections spread in the community?

Based on these research questions, designing a study that is both feasible to implement and really provides answers to the questions is also a fascinating challenge. Often it is a long, laborious and costly journey from the first idea to the moment when the results are finally ready and the interesting findings for the first time are to be reported to an eagerly anticipating audience at a scientific conference.

The PowerPoint presentation is prepared, and with all the interesting data we have, it is filled with just the kind of tables, graphs and charts I mentioned in the first sentence. And we have so much interesting data that we want to squeeze into the 15-minute-long presentation. Everything is set for an exciting moment, but instead the audience looks bored, more than half are fiddling with their smart phones, and the elderly professor in the third row seems to be deeply asleep. What went wrong???

We humans have evolved as a species on the African savannah, where our ancestors shared their experiences through stories told during long evenings around the campfire. As there was a long distance between the small groups of people, and encounters with strangers did not happen very often, the wanderers from far away could count on a grateful audience when they came with news and accounts of the exciting adventures they had been involved in during their travels.

The human ability to convey experiences from generation to generation through oral tales has been decisive for our ability to survive, spread across the globe, and develop the communities in which we live. To tell and listen to a good story has been a survival advantage and is therefore deeply engraved in our genes.

An effective story touches the listener emotionally. It contains events and situations where the audience recognises themselves and it often follows a familiar narrative.

Perhaps the most famous narrative is “The journey of the heroe”, describing an ordinary person without any obvious abilities, who is drawn in a situation beyond the own control where he or she encounters almost superhuman challenges and times of deepest despair to towards the end be able to mount both physical power and personal character and strength to win over evil and gain a well-deserved reward in the form of gold and the heart’s love.

The power of this story is so strong that it has survived from the antique tales more than 2,000 years ago (and certainly significantly longer before that) to today’s Hollywood movies.

If we are naturally and emotionally absorbed by the heroic journey and afterwards easily can remember both the story and the learning point, the same does not happen naturally when we are fed with facts and statistics. Embracing the meanings of a story happens automatically and without any effort, while interpreting a chart requires a good amount of mental energy. And if we are drowned by several tables or charts in a short period of time, we will quickly drift far away with our minds.

If you want to convey an important message to an audience, it may therefore be useful to connect the message to a story where you may want to be personal. The story does not necessarily need to follow a particular narrative, but it should be sufficiently interesting and relevant to capture the interests of the audience. Once you get their attention, you can then pick two or three specific items that you want to stick in the minds of your audience and connect these items to your story.

The main points may be supported by your facts (and must be done so if it is a scientific lecture), but expect it to be an exceptional event when someone actually will remember the exact figures you presented. But don’t let that discourage you. The important thing is that you have reached out with your message – not the figures behind.

With a good and engaging story, you can make a lasting impression on your audience and get them committed for your cause that may even be long-term. Without a story behind your facts, the result may instead stop at a yawn. I wish that this was something I was taught during my research education and not through my own experience.

If you want inspiration how this can be done in practice, have a look at Hans Rosling’s fascinating Ted Talk about the magic washing machine.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

Kraften i en god berättelse

campfire

Med en bakgrund som forskare inom ämnet epidemiologi och smittskydd så har jag producerat mer än min andel här i livet av tabeller, staplar och diagram. Ofta börjar ett forskningsprojekt med en spännande frågeställning. Vad är orsaken till ett utbrott? Hur effektivt är ett nytt vaccin? Ökar en viss infektionssjukdom risken att senare i livet utveckla cancer? Hur sprids en smitta i samhället?

Att utifrån sin fråga sedan designa en studie som är både möjlig att genomföra och verkligen ger svar på frågorna är också en fascinerande utmaning. Ofta är det en lång, arbetskrävande och kostsam resa från den första idén till stunden då resultaten äntligen är klara och de fascinerande fynden för första gången ska redovisas för en andäktig åhörarskara på en vetenskaplig konferens.

PowerPoint-presentationen är förberedd, och med alla intressant information vi har så är den fylld av just sådana tabeller, staplar och diagram som jag nämnde i första meningen. Och vi har ju så mycket intressanta data som vi vill trycka in i den kvartslånga presentationen. Allt är alltså upplagt för en spännande stund, men i stället ser publiken uttråkad ut, mer än hälften knappar på sina mobiler och den äldre professorn på tredje raden verkar sova djupt. Vad gick fel???

Vi människor har utvecklats på den afrikanska savannen, där man delade sina upplevelser och erfarenheter genom berättelser under långa kvällar kring lägerelden. Då det var glest mellan grupperna av människor och möten med främlingar inte skedde särskilt ofta så kunde vandraren från fjärran räkna med en tacksam publik när han kom med nyheter och redogörelser för de spännande äventyr han varit med om under sina vandringar.

Den mänskliga förmågan att förmedla erfarenheter från generation till generation genom muntliga berättelser har varit avgörande för vår förmåga att överleva, spridas över klotet och utveckla samhällena vi lever i. Att berätta och lyssna till en god historia har varit en överlevnadsfördel och ligger därför djupt ingraverat i våra gener.

En effektiv berättelse berör lyssnaren på ett känslomässigt sätt. Den innehåller händelser och situationer där åhörarna känner igen sig själva och den följer ofta ett välbekant narrativ.

Det kanske mest kända narrativet är ”Hjältens resa”, som beskriver en alldaglig person utan några särskilt uppenbara förmågor som dras med i en situation utanför sin egen kontroll där han (eller hon) möts av närmast övermänskliga utmaningar och stunder av djupaste förtvivlan för att till slut lyckas hitta både fysisk kraft och personlig rättrådighet och styrka för att vinna över det onda och få sin belöning i form av både guld och sitt hjärtas älskade.

Kraften i denna berättelse är så stark att den överlevt från de antika dramerna för mer än 2000 år sedan (och säkert betydligt längre innan dess) till dagens Hollywoodfilmer.

Om vi naturligt och känslomässigt dras med i hjälteresan och efteråt lätt kan komma ihåg både berättelsen och poängen, så händer inte samma sak när vi matas med fakta och statistik. Att uppfatta poängen i en historia sker helt automatiskt och utan någon ansträngning medan att tolka ett diagram kräver ordentligt med mental energi. Och om vi dessutom översköljs av flera tabeller eller diagram på kort tid så har vi snabbt svävat långt bort i våra tankar.

Om du vill förmedla ett viktigt budskap till en publik så kan det därför vara bra att koppla budskapet till en berättelse där du gärna kan vara personlig. Berättelsen behöver inte nödvändigtvis följa ett särskilt narrativ, men den ska vara tillräckligt intressant och relevant för att fånga åhörarnas intresse. När du väl fångat deras uppmärksamhet kan du sedan välja ut två eller tre specifika saker som du vill ska stanna i åhörarna medvetande och anknyta dem till din historia.

Huvudpoängen kan stödjas av dina fakta (och måste göra det om det är ett vetenskapligt föredrag), men räkna med att det endast är i undantagsfall som någon kommer att komma ihåg några specifika siffror du presenterat efter det att de lämnat salen. Men deppa inte för det. Det viktiga är ju att du nått ut med ditt budskap – inte siffrorna bakom.

Med en bra och engagerande historia kan du göra ett bestående intryck hos dina åhörare och få ett engagemang för din sak som i bästa fall kan vara långsiktigt. Utan en historia bakom dina fakta kan resultatet i stället stanna vid en gäspning. Själv önskar jag att detta varit något jag fått lära mig redan under min forskarutbildning och inte genom egen erfarenhet.

Om du vill få inspiration att ta din berättarkonst till nya höjder så titta gärna på Hans Roslings fascinerande Ted Talk om den magiska tvättmaskinen.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English