To find your higher purpose

Canterbury Cathedral

Passion is about the optimal self-realization – doing something because it’s the right thing for yourself. Thus, if the passion brings a sense of self-esteem and self-satisfaction, then the higher purpose is something beyond oneself. To follow your higher purpose comes with a duty – towards your company, your relatives, your country or your God.

This does not make the power of the higher purpose and the satisfaction of following it less – rather the opposite. Finding your higher purpose and then following it can give enormous inner satisfaction. The higher purpose is always based on one’s values ​​and thus enhances the internal ethical compass.

Both as a human and creative leader, it is important to fill your life with meaning, but also to strive to convey a higher purpose to your employees. This can both increase their inner motivation and reduce stress during periods of high workload. The importance of a higher purpose for motivation can be illustrated by the following story:

On a hot summer day, a wanderer comes by a large construction site. He passes a man who is masoning big stone blocks on what appears to be a wall. The man looks troubled and sad. The wanderer stops and asks how it goes. The mason replies that it’s mostly shit. “The work is heavy and badly paid. I’m tired and sweaty in the strong sunshine and my back aches. The building will take many years and it’s not even sure to be completed in my lifetime.

A bit further away stands another man who is also masoning large stone blocks, but this man looks happy and satisfied and is whistling while he is working. The wandere also goes up to this man and asks how everything is. “It’s great” answers the man. “Can you imagine, I’m building a cathedral! Certainly, the work is heavy and badly paid. I’m tired and sweaty and my back aches. I may not even be alive when it’s completed, but imagine here I am and building a cathedral. Better than that, it cannot be.

Your higher purpose is always linked to your own internal motivatio, and this gives you stamina to continue even when it becomes tough and difficult (as it always will be from time to time). The purpose is often higher and greater than yourself – you feel that you are useful and makes a difference and that you can be proud of what you accomplish.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Att hitta ditt högre syfte

Canterbury Cathedral

Passion handlar om det optimala självförverkligandet – att göra något för att det är det rätta för en själv. Om passionen således bär med sig drag av egennytta och självtillfredsställelse så är det högre syfte något som ligger utanför och bortom en själv. Att följa sitt högre syfte har drag av plikt – gentemot sitt företag, sin släkt, sitt land eller sin Gud.

Detta gör inte kraften i det högre syfte och den egna tillfredsställelsen att följa den mindre – snarare tvärtom. Att hitta sitt högre syfte och sedan följa det kan ge en enorm inre tillfredsställelse och ett harmoniskt lugn. Det högre syftet är alltid grundat i ens värderingar och det förstärker därmed den inre etiska kompassen.

Både som människa och kreativ ledare är det viktigt att fyller sitt liv med mening, men också att sträva efter att förmedla ett högre syfte till sina medarbetare. Detta kan både öka deras inre motivation och minska stressen i perioder av hög arbetsbelastning. Vikten av ett högre syfte för motivationen kan illustreras av följande historia:

En varm sommardag kommer en vandrare förbi en stor byggarbetsplats. Han passerar en man som håller på att mura upp stora stenblock till vad som ser ut att bli en vägg. Den murande mannen ser plågad och besvärad ut. Vandraren stannar till och frågar hur det går. Muraren svarar att det är mest skit. “Arbetet är tungt och dåligt betalt. Jag är trött och svettig i det starka solskenet och ryggen värker. Bygget kommer att ta många år och det är inte ens säkert att det blir färdigt under min livstid”.

En bit bort står en annan man som också står och murar upp stora stenblock, men den här mannen ser glad och nöjd ut och visslar medan han arbetar. Vandraren går fram också till den här mannen och frågar hur allt är. ”Toppen” svarar mannen. ”Kan du tänka dig, jag bygger en katedral! Visserligen är arbetet tungt och dåligt betalt. Jag är trött och svettig och ryggen värker. Jag kanske inte ens får uppleva att den blir färdig, men tänk dig här står jag och bygger en katedral. Bättre än så kan det inte bli.”

Ditt högre syfte är alltid kopplat till dina egna inre drivkrafter och dessa ger dig uthållighet att fortsätta även när det blir motigt (vilket det periodvis alltid blir). Syftet är ofta högre och större än dig själv – du känner att du gör nytta och skillnad och att du kan vara stolt över vad du åstadkommer.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English