The amazing ability of self-awarenss

self-awareness

One of the most important abilities that distinguishes us from most animals is our ability of self-awareness. We can, if we so wish, with our imagination place us outside ourselves, and observe ourselves with (partly) independent eyes. Doing this with a combination of self-criticism and self-compassion is a good exercise that can help us grow as human beings.

With this I mean to seek as true an image as possible about who we really are, with our strengths as well as our weaknesses. This should be done with a large amount of self-love. No one is perfect, and if we are unable to love ourselves, we can neither love others on a deeper level, nor allow others to truly love us.

True self-reflection is not easy, and we often fool ourselves based on the emotional state we happen to be in at the moment, but we also tend to create our own narrative of our life that we would like to paint more brightly than all the gray shades of reality.

When we reflect on who we really are, it’s important also to be our own mirror that reflects our inner self. This is not always easy, as we are easily affected by what we constantly hear others say about ourselves. We may hear that we do not strive enough, that we do not listen, that we do not care, that we only think of ourselves. Many times it’s the negative comments that dominate, not least in many failing relationships.

Certainly, there may sometimes be grains of truth in such comments, and if we want to develop and grow as human beings, it may be worth reflecting on whether there is something to learn from the criticism, or maybe it’s even something we are not aware of – our blind spots. We then have the opportunity to decide for ourselves if there is something we need to change.

But more often than not, the criticism we encounter from others is a projection of the other person’s own inner frustrations and feelings of shortcomings, which are off- loaded on us, as it is always easier to blame others than to change your own actions and attitudes.

I have written in a previous blog post that all of our experiences take place within us. Everything begins with our own thoughts that are inner reflections on all the impressions that reach us from the outside.

With self-awareness, imagination, and with the help of our inner ethical and moral compass, it is our own responsibility to draw conclusions from our awareness of who we are and who we want to be and then act upon this with detemination.

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Den fantastiska förmågan till självmedvetenhet

self-awareness

En av de viktigare sakerna som skiljer oss från de flesta djur är vår förmåga till självmedvetande. Vi kan, om vi så önskar, med vår föreställningsförmåga ställa oss utanför oss själva, och betrakta oss själva med (delvis) oberoende ögon. Att då och då göra detta med både självkritik och självkärlek, är en nyttig övning som kan hjälpa oss att växa som människor.

Med detta menar jag att söka en så sann bild som möjligt om vem vi verkligen är, med våra styrkor såväl som våra svagheter. Detta måste ske med ett stort mått av kärlek mot oss själva. Ingen är perfekt, och om vi inte har förmåga att älska oss själva, så kan vi varken älska andra på ett djupare plan, eller tillåta andra att verkligen älska oss.

Sann självreflektion är inte lätt, och vi lurar ofta oss själva utifrån vilket känslomässigt tillstånd vi råkar befinna oss i just i stunden, men också eftersom vi har en tendens att skapa en egen berättelse om vårt liv, som vi gärna vill göra mer positiv än verklighetens alla gråtoner.

När vi reflekterar över vilka vi verkligen är, så är det viktigt att själva vara spegeln som reflekterar vårt inre jag. Detta är inte alltid så lätt, då vi lätt blir färgade av vad vi hela tiden hör andra säga om oss. Vi kanske får höra att vi inte anstränger oss tillräckligt, att vi inte lyssnar, att vi inte bryr oss, att vi bara tänker på oss själva. Många gånger är det de negativa kommentarerna som dominerar, inte minst i många relationer som börjar knaka.

Visst kan det finnas ibland korn av sanning kring sådana kommentarer, och om vi vill utvecklas som människor kan det vara värt att reflektera över om det ligger något i kritiken, eller kanske det till och med är något som vi inte är medvetna om – våra blinda fläckar. Vi har då en möjlighet till självreflektion för att se om det är något vi behöver ändra.

Men oftare än så är kritiken vi möter från andra en projektion av den andra personens egna inre frustrationer och känslor av tillkortakommanden, som lastas på oss då det alltid är lättare att skylla problem på andra än att ta tag i dem själv.

Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om att alla våra upplevelser sker inom oss. Allting börjar med våra egna tankar som är inre reflektioner på alla de intryck som når oss utifrån.

Med självmedvetande, föreställningsförmåga, och med hjälp av vår inre etiska och moraliska kompass är det sedan vårt eget ansvar att dra slutsatserna från vårt medvetande om vem vi är och vem vi vill vara och sedan handla därefter.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Loneliness and the three steps to maturity

interdependence

In my previous blog post, I wrote about the importance of solitude for creativity. The voluntary solitude is important for inner reflection, self-exploration and creativity, but is inherently different from the involuntary loneliness.

Loneliness is linked to a number of negative health effects. It raises the levels of stress hormones, such as cortisol, and triggers inflammation in the body, and is thus causing a number of diseases such as type 2 diabetes, cardiovascular disease, dementia, not to mention the risk for psychosocial effects such as unhappiness, depression and even suicide.

The problems with involuntary loneliness are so serious that the UK Prime Minister, Theresa May, has recently appointed a special minister for loneliness. This very worthy initiative made me reflect on the three steps to maturity.

Step 1. Dependence (you). When we are born, we are totally dependent on our parents and other adults to cater for all our physical and emotional needs. This period of dependency is significantly longer than for any other animal species, mainly due to the slow maturation of our bodies and brains.

The interactions between the child and the care-takers is absolutely crucial for a healthy development and the possibility of the child to later reach the full potential as an intelligent, caring and mature adult.

Step 2. Independence (I). In the teens starts the, sometimes painful, process towards independence. The child needs to find his/her own paths, testing acquired skills, and learning from mistakes. During this period, the understanding parents should slowly let go, while still try to create a safe environment for their teens.

In our Western society, independence has been seen as the societal and desirable norm. It has been linked to individual freedom, the right to always choose your own paths, and endless possibilities for self-fulfilment. This is of course largely good, and we should cherish these possibilities that are not-self-evident in all parts of the world – but it is not the ultimate goal of life.

The backside of this coin is also the risk of loneliness, if for some reasons you would fall outside the social networks that glue society together (and here I don’t refer to the Internet). This is especially a risk for our elders, but also for many young people that have not yet found their place in life.

Step 3. Interdependence (we). This brings me to the third step of maturity, interdependence, where we are acting together in a social context, where everyone can contribute with something and everyone can learn and grow from others. Together we could make miracles.

But the interdependence, needs to be combined with independence. It should be the free choice of mature human beings that participate, knowing that helping and supporting others, is not only the right thing to do, but is also important for your own self-realisation, personal growth and happiness.

… and it will prevent loneliness.

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Ofrivillig ensamhet och de tre stegen till personlig mognad

interdependence

I mitt tidigare blogginlägg skrev jag om vikten av ensamhet för det kreativa skapandet. Den självsökta ensamheten är viktig för inre reflektion, självutforskning och kreativitet, men skiljer sig starkt från den ofrivilliga ensamheten.

Ofrivillig ensamhet är kopplat till ett antal negativa hälsoeffekter. Det ökar nivåerna av stresshormoner, såsom kortisol samt inflammation i kroppen och är därför orsak till ett antal sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens, för att inte tala om risken för psykosociala effekter som olycka, depression och till och med självmord.

Problemet med ofrivillig ensamhet är så allvarlig att Theresa May i Storbritannien nyligen har utsett en särskild minister för ensamhet. Detta mycket goda initiativ fick mig att reflektera över de tre stegen till personlig mognad.

Steg 1. Beroende (du). När vi föds är vi helt beroende av våra föräldrar och andra vuxna för att tillgodose alla våra fysiska och emotionella behov. Denna beroendetid är betydligt längre än hos andra djurarter, främst på grund av långsam mognad av våra kroppar och hjärnor.

Samspelet mellan barnet och vårdtagarna är absolut nödvändigt för en hälsosam utveckling och möjligheterna för barnet att senare nå sin fulla potential som en intelligent, omtänksam och mogen vuxen.

Steg 2. Oberoende (jag). I tonåren börjar den ibland smärtsamma processen mot självständighet och oberoende. Barnet behöver hitta sina egna vägar, testa förvärvade färdigheter och lära sig av sina misstag. Under den här perioden bör förstående föräldrar sakta släppa taget men samtidigt försöka skapa en säker miljö för sina tonåringar.

I vårt västerländska samhälle ses självständighet och oberoende som den samhälleliga och önskvärda normen. Det har varit kopplat till individuell frihet, rätten att alltid välja sina egna vägar och oändliga möjligheter till självuppfyllelse. Det här är givetvis väldigt bra, och vi bör aktivt vårda och försvara dessa möjligheter som inte är självklara i alla delar av världen – men det är inte det ultimata målet för livet.

Baksidan av detta mynt är också risken för ensamhet, om man av någon anledning skulle falla utanför de sociala nätverk som håller samhället tillsammans (och här tänker jag inte på sociala media på Internet). Det här är särskilt en risk för våra gamla, men också för många unga som ännu inte har hittat sin plats i livet.

Steg 3. Ömsesidigt beroende (vi). Detta leder mig till det tredje steget av mognad, ömsesidigt beroende, där vi agerar tillsammans i ett socialt sammanhang där alla kan bidra med någonting och alla kan lära sig och växa från andra. Tillsammans kan vi göra mirakel!

Men det ömsesidiga beroendet måste kombineras med oberoende. Det ska vara baserat på fria val av mogna människor som deltar frivilligt och som vet att hjälpa och stödja andra är inte bara det rätta att göra, utan också viktigt för eget självförverkligande, personlig utveckling och lycka.

… och det kommer att motverka ensamhet.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Twelve strategies to increase your happiness

IMG_0088

We all carry within us a great potential for positive energy that can be expressed in friendship, love, compassion, appreciation of nature.

The most unhappy people often have difficulty accessing this positive energy. They believe that happiness should be given to them from outside and when they don’t receive it, they feel bitter and unfairly treated. And the more bitter they are, the more they encapsulate their own positive energy potential. It is important to reverse these viscious circles.

In her book, The how of happiness: A new approach to getting the life you want, the scientist Sonja Lyubomirsky identifies twelve different evidence-based success strategies that we can all use to increase our happiness.

1. Express gratitude. Gratitude is the wonder and appreciation of life’s various large and small gifts. Too often we focus on the things we do’t have. Rarely, we take the time to reflect on everything good and positive that life is giving us.

One way to access happiness is to consciously and consistently try to see and be grateful for the positive aspects of life even in the hardest moments; to see the glass as half full instead of half empty. The ability to feel grateful means that we can enjoy what we have instead of focusing on what we don’t have.

Life is never black or white. Even in the deepest pains and sorrows there are moments of light, and being grateful for these moments helps us to move on. Persons who have been seriously ill or otherwise close to death, often appreciate the small joys of life.

The fact is that the older we become, the more we value the small everyday details that we did not even reflect on in our youth. It’s then not money and gadgets that are important, but family, friends and other human contacts.

Gratitude for what you have gives empathy and makes you happier, more spiritual, more forgiving, less materialistic and less prone to anxiety, jealousy, depression, anger and bitterness.

2. Be optimistic and think positively. If gratefulness is an apprecition of what is now and what has been, optimism is to think positively of the future; a belief and attitude that everything will become the best.

Optimism is not passive. The ability to see future opportunities is rather a driving force providing the motivation to do something about it, instead of giving up passively in advance and saying that good things will not happen to me anyway.

If the dream may be to become a veterinarian, the optimist will believe in her own ability and struggle to get high enough grades to be admitted to Vet School, while the pessimist who has already decided that it will not happen, does not consider it worthwhile to fight .

The optimist is also better than the pessimist to acquire a battery of different strategies to address situations when life becomes an uphill battle.

Optimism is not just an innate basic attitude but something that can be exercised. However, determination and perseverance is often necessary. It also requires knowing what you want to achieve and while on your way keep an eye on opportunities that pass by. The more you exercise optimism, the more integrated it will be in your thinking.

3. Avoid negative thoughts and stop comparing with others. Many unhappy people tend to dig deep into their troibles and adversities. When something happens to them, they often twist and turn the occurrence, running it over and over again, and have difficulty releasing it from their minds and move on.

Sometimes this focus on the negative and the feeling of being deceived and ill-treated, becomes a self-fulfilling prophecy when people in their surroundings ultimately tend to avoid them. Negative thoughts also drain energy and degrade performance, leading to further adversities.

These unhappy people also tend to constantly compare themselves with those seemingly having a better life than themselves, making them feel unsuccessful and less worthy. Sometimes it may even be that a comparison with those who being worse off leads to further misery as they may feel guilty instead. But more often they can be fulfilled by malice.

In contrast to this behavior, happy persons tend to spend significantly less time thinking about what has happened, and instead accept that life has its ups and downs. Happy persons also compare themselves to others to a much lesser extent than the unhappy, whether these other people are better or worse off. Instead, they measure success or backlash after an inner scale. This also allows them to more easily enjoy the success of others.

If you belong to those people who tend to submerge in negative thoughts, the most important way to happiness may be to try to break this destructive pattern.

4. Do kind things. According to the Bible, Jesus says, “Whatever you want others to do for you, do also the same for them.” Compassion and good deeds is however not specific for Christianity, but are fundamental elements in all the other major religions; Islam, Judaism, Buddhism, and Hinduism.

It has long been known that happier people are kinder and more generous to their fellow human beings than unhappy persons, but Lyubomirsky’s research has also shown that good actions in themselves lead to increased happiness and that kindness and happiness interact in virtuous circles.

Good deeds also have a tendency to infect. When it comes to using this strategy to increase happiness, it is clear to increase these actions beyond what you normally do. If you consciously focus them on a particular day, they have more effect than smearing them out over the week. It is also important to vary and make things that feel right in the moment.

By doing good things you get an inner satisfaction even if no one else knows about your action, e.g. putting money in a stranger’s overdue parking metre. The ability to give without expecting to get something back, is one of the most powerful happiness factors available. But by being kind to others, you will often receive kindness back, because those around you will be happy to return the favous.

However, it is important to watch out so that you are not being used, as this feeling can give rise to less instead of more happiness.

5. Care for your relationships. This strategy has great similarities to being kind. Happy persons have more often stronger family ties, more friends and better love relationship than unhappy persons. This is not so strange. We are flock animals and close and reliable relationships with people around us have been a precondition for our survival during millions of years of evolution.

But conversely, we also become happier by having a strong network around us and a well-functioning relationship with our family and our partner. Happiness and relationships tend, as well as kindness, to strengthen each other in virtuous circles.

But we are not only happier, we are also getting healthier. People with strong social networks are both healthier and live longer than those who have fewer contacts. Fortunately, we are not becoming used to and lose appreciation for human relationships in the same way we become accustomed to material things.

Spending time and caring for your relationships can therefore be a very important long-term strategy for increasing your happiness and  well-being.

Robin Sharma has described this very well in one of his many wise books, Who will cry whn you die?. He writes “When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice” The book is an excellent guide in the art of living fully in a way that brings happiness to our lives.

6. Learn to cope. During the course of life, we will all (albeit to various degrees) encounter suffering, adversity and tragedy. Crucial to our happiness level is how well we cope with these unavoidable events.

A mostly male strategy is to intellectualise, i.e. to problematise what has happened, try to understand and then logically find solutions to move on. A more female strategy is to approach it emotionally, either by finding ways to dispel thoughts or seeking emotional support from friends and relatives.

With more chronic adversities, a combination of these two strategies is preferable. Men have much to win from learning more emotional approaches, while women could sometimes also be more problem-oriented, especially if it does not fall natural to them.

Regardless of your gender, it is important to try to identify the positive aspects that accompanies all adversities and mature and get wiser from suffering and difficulties. There is much in the old saying that what does not kill you will strengthen you.

7. To learn to forgive. One of the most powerful happiness strategies is forgiveness, and the more you suffer from another person’s actions, the more important it is for your own sake to forgive.

The natural reaction when someone hurts us is giving back or possibly avoiding that person. Both of these actions belittle us and limit our possibilities. Forgiveness prevents us from the bitterness that could otherwise become rooted within us and sometimes giving us much more suffering than the original injustice.

Forgiveness, therefore, is made primarily for our own sake. People who forgive are healthier, happier, more harmonious and less hateful, hostile, bitter and depressed than people who do not forgive.

Forgiveness does not mean to reconcile and become friends again. Nor is it about accepting a behaviour (it is always the person never the act you forgive), or that you forget about the injustice.

The forgiveness only means turning your own bitterness and willingness to hurt the other person into empathy and a feeling that you can move on without being burdened by what happened. When you release the bitterness, there will be more space inside to absorb positive energy, and a negative spiral could be turned to a positive one,

8. To strive for flow. Flow is an important key to creativity and happiness. The phenomenon is the amazing feeling that can arise when you are so completely absorbed by an activity that you lose sight of both time and space and become one with the action. The jazz saxophonist becomes one with the instrument, the alpinist becomes one with the mountain and the video gamer one with the game.

Typical for getting into flow, is that the action needs to be challenging, but within what’s possible. Flow also requires a constant feedback that you are on the right track. In flow you have full control and are totally present in the experience, and everything else loses its significance.

9. Enjoy life. Enjoyment has been defined as thoughts and behaviors that give rise to, reinforce and prolong well-being. The enjoyment is timeless. The enjoyment right now is strongly linked to the ability to be completely present in the present. It can be linked to an activity that gives rise to flow, but it can also be about taking a step back and enjoying something beautiful in nature, to consider a piece of art, to listen to beautiful music or to feel another human body. The more we connect our minds, the more we can enjoy the experience.

Enjoyment can be linked to past pleasurable or nostalgic memories of happy moments you have experienced. It may be your graduation day, the birth of your children or the first intoxicating feeling of being in love.

But you can also enjoy the future by fantasising about and visualising pleasurable things ahead of you. Common to all enjoyment, no matter when, is its reinforcement if you share the experience with others.

10. Set new goals. Having a goal to strive for where you are driven by your own inner motivation gives a great measure of satisfaction and raises your happiness levels. But it is also important to enjoy the journey itself towards the goal. I have written about this in a previous blog post; To find your Ithaka.

11. To exercise religion and spirituality. Content and happy people are often anchored in some kind of higher values ​​beyond oneself, giving a deeper meaning to life. For some people, these higher values ​​exist in religion, for others in a more general spirituality or in a completely secular philosophy of life such as humanism.

Believers and spiritual people are generally happier than non-believers and also find it easier to come back after a difficult life crises . Although this has been shown in many studies, it is more uncertain why.

Possible explanations may lie in a healthier lifestyle, stronger social networks, or beliefs acting as a comfort in difficult situations. If one believes that there is a greater meaning behind life’s difficulties, it may also be easier to accept these without bitterness.

Faith or spirituality can also be linked to other happiness-promoting factors such as forgiveness. Spirituality is not the same as religiousity. One does not need to associate with a particular belief, community or church to be spiritual.

Instead, it is about the belief that you are part of a larger context beyond time and space coupled with a sense of reverence for phenomena around us whether it’s nature, your children or something else.

12. Take care of your  body. A good way to take care of your body is through regular meditation, a habit that, in addition to making you  more conscious, harmonious and happy with your life, also reduces mental stress, lowers the blood pressure, increases blood flow to the brain, enhances your intellectual capacity and improves your immune system.

Another important way to take care of your body is of course through regular physical exercise. In studies in depressed patients, regular exercise had the same effect on depression as antidepressant medication. Physical activity also gives you better energy in daily life.

Taking care of the body also means eating right, which I wrote about in a previous blog post; How the right diet could increase your creativity.

Using the strategies

Some of these strategies may come completely naturally to you, while others may bring greater resistance. The important thing is not to try to embrace all twelve strategies, at least not all the time, but to pick out some that feel important and significant to you and that you believe could make a difference in your daily life.

Common for all of them is that they will increase the moments of joy and satisfaction in your everyday life. The best chance to succeed is if the strategies can significantly change something that makes you unhappy.

If your happiness, for example has suffered from bitterness over someone who has betrayed or deceived you, forgiveness could be the most important strategy. If instead you have grown up feeling guilty of pleasure, the most important strategy for you may be to increase the amount of moments of pleasure and enjoyment and learn not to have a bad conscience for feeling good.

But whatever you do to increase your happiness, variation is important, as doing the same thing over and over again may make you accustomed to it and that reduces the effect of the action.

united-kingdom-flag-1- Detta blogginlägg på svenska

Tolv strategier för att öka din lycka

IMG_0088

Inom oss alla finns det ett stort mått och potential av positiv energi som kan komma till uttryck i vänskap, kärlek, medkänsla, och uppskattning av allt omkring oss.

De olyckligaste människorna har ofta svårt att komma åt denna positiva energi. De tror att lyckan ska ges till dem utifrån och när de inte får den så känner de sig bittra och orättvist behandlade. Och ju bittrare de är desto mer kapslar de in den positiva energin som de faktiskt bär med sig. Det gäller att vända på alla sådana tendenser.

I sin bok Lyckans verktyg – en vetenskaplig guide till att hitta sin lycka pekar forskaren Sonja Lyubomirsky på tolv olika vetenskapligt välgrundade lyckostrategier som vi kan använda oss av.

1. Att uttrycka tacksamhet. Tacksamhet är en förundran över och uppskattning av livets olika stora och små gåvor. Alltför ofta fokuserar vi våra tankar på allt det som vi inte har. Mer sällan tar vi oss tid att reflektera över allt gott och positivt som livet ger oss.

Ett sätt att komma åt lyckan är att medvetet och konsekvent försöka se och vara tacksam över de positiva aspekterna av livet även i de svåraste stunderna; att se glaset som halvfullt i stället för halvtomt. Förmågan att känna tacksamhet gör att vi kan glädja oss åt det vi har i stället för att fokusera på det som vi inte har.

Livet är aldrig svart eller vitt. Även i den djupaste sorg finns glädjeämnen och tacksamheten i dessa situationer hjälper oss att komma vidare. Den som någon gång har varit svårt sjuk eller på annat sätt sett döden på nära håll uppskattar ofta mer de små glädjeämnena i livet.

Faktum är att ju äldre vi blir desto värdefullare finner vi de små vardagsdetaljerna som vi inte ens reflekterade över i vår ungdom. Ofta är det inte då inte pengar och prylar som räknas utan familjen, vännerna och andra mänskliga kontakter.

Tacksamhet för det vi har föder empati och gör oss mer lyckliga, mer andliga, mer förlåtande, mindre materialistiska och mindre benägna till ångest, avundsjuka, depression, ilska och bitterhet.

2. Att vara optimistisk och tänka positivt. Om tacksamheten är en uppskattning över vad som är nu och vad som har varit så är optimism att tänka positivt om framtiden; en tro och inställning att allt kommer att ordna sig till det bästa.

Optimismen är inte passiv. Snarare är förmågan att se framtida möjligheter en drivkraft och en motivation att göra något åt saken i stället för att i förväg passivt ge upp och säga att de goda sakerna ändå inte kommer att hända mig. Om drömmen kanske är att bli veterinär så kommer optimisten att tro på sin egen förmåga och kämpa på för att skaffa sig tillräckligt bra betyg för att komma in på utbildningen, medan pessimisten som redan bestämt sig för att det inte går inte anser det lönt att kämpa.

Optimisten är också bättre än pessimisten på att skaffa sig ett batteri av olika strategier att ta till i de situationer då livet är motigt. Optimism är inte enbart en medfödd grundinställning utan något som kan tränas upp. Ofta krävs det dock beslutsamhet och ihärdighet. Det gäller också att veta vad man vill uppnå och på vägen dit hålla uppsikt över möjligheter som passerar förbi. Ju mer du övar desto mer integrerat kommer optimismen att bli i ditt tänkande.

3. Att undvika grubblerier och sluta jämföra sig med andra. Många olyckliga människor har en tendens att gräva ner sig i sina motgångar. När något händer dem så vänder och vrider de ofta på det inträffade, grubblar över det och har svårt att släppa tankarna och gå vidare.

Ibland blir detta fokus på det negativa och känslan av att vara sviken och illa omtyckt bli självuppfyllande profetior då människor i deras omgivning till sist tenderar att undvika dem. Grubblerier dränerar dessutom energi och försämrar prestationsförmågan vilket leder till ytterligare motgångar.

Dessa olyckliga människor tenderar också att ständigt jämföra sig med dem som har det bättre än dem själva, vilket får dem att känna sig misslyckade och mindre värda. Ibland kan det t.o.m. vara så att jämförelse med dem som har det sämre leder till olycka då de i stället kan känna skuldkänslor. Men oftare kan de uppfyllas av skadeglädje.

I motsats till detta beteende så tenderar lyckliga människor i stället att grubbla och tänka betydligt mindre på sådant som har hänt för att i stället acceptera att livet har sina uppgångar och nedgångar. Lyckliga människor jämför sig också i betydligt mindre grad med andra än de olyckliga, oavsett om dessa andra människor är bättre eller sämre lottade.

De mäter i stället framgång eller bakslag efter en inre måttstock. Detta gör också att de lättare kan glädja sig åt andras framgångar. Om man tillhör de människor som har en tendens att gräva ner sig i grubblerier kan därför den viktigaste vägen till lycka vara att försöka bryta detta destruktiva mönster.

4. Att göra snälla saker. Enligt bibeln säger Jesus ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det skall ni också göra för dem”. Medkänsla och goda handlingar är bärande inslag också inom de andra stora religionerna islam, judendom, buddhism, och hinduism.

Det har länge varit känt att lyckligare människor är snällare och godare mot sina medmänniskor än olyckliga, men Lyubomirskys forskning har också visat att snälla handlingar i sig leder till ökad lycka och att snällhet och lycka samverkar i goda cirklar. Goda gärningar har också en tendens att smitta av sig.

När det gäller att använda sig av denna strategi för att öka sin lycka gäller det att klart öka dessa handlingar utöver det man normalt gör. Om man medvetet fokuserar dem till en viss dag så har de större effekt än om de smetas ut över veckan. Det är också viktigt att variera sig och göra sådant som känns rätt i stunden.

Genom att göra goda handlingar får man en inre tillfredsställelse även om ingen annan känner till ens handling, t.ex. genom att lägga pengar i en parkeringsautomat. Förmågan att ge utan baktanken att få något tillbaka är en av de kraftfullaste lyckofaktorerna som finns. Men genom att vara snäll mot andra får man också ofta mångfalt tillbaka genom att omgivningen då gärna ställer upp i gengäld.

Det gäller dock att se upp så att man inte blir utnyttjad, då denna känsla kan ge upphov till mindre i stället för mer lycka.

5. Att vårda sina relationer. Denna strategi har stora likheter med att vara snäll. Lyckliga personer har oftare än olyckliga starka familjeband, många vänner och en bra kärleksrelation. Detta är inte så konstigt. Människan är ett flockdjur och nära och pålitliga relationer till människor runt omkring oss har under evolutionens årtusenden varit en förutsättning för vår överlevnad.

Men omvänt blir vi också lyckligare av att ha ett starkt nätverk runt omkring oss och en välfungerande relation med vår familj och vår partner. Lycka och relationer tenderar alltså, liksom snällhet, att stärka varandra i positiva cirklar. Men vi blir inte bara lyckligare, vi blir också friskare. Människor med starka sociala nätverk är både friskare och lever längre än dem som har färre nära kontakter.

Tursamt nog så blir vi inte tillvanda av mänskliga relationer på samma sätt som vi blir av materiella ting. Att lägga ner tid och omsorg på att vårda sina relationer kan därför vara en långsiktigt mycket viktig strategi för att öka vår lycka och vårt välbefinnande.

Robin Sharma har beskrivit detta väl i en av sina många kloka böcker, Vem gråter vid din grav. Han skriver ”När du föddes grät du, medan dina medmänniskor gladde sig. Lev ditt liv på ett sådant sätt att dina medmänniskor gråter medan du själv gläder dig när du dör.” Boken är en handfast vägledning i konsten att leva fullt ut på ett sätt så att vi är nöjda med vårt liv.

6. Att lära sig att härda ut. Under livets gång råkar vi alla, om än olika hårt, ut för lidande, motgångar och tragedier. Avgörande för vår lyckonivå är hur bra vi handskas med dessa oundvikliga händelser.

En mestadels manlig strategi är att intellektualisera, d.v.s. att problematisera det som hänt, försöka förstå och sedan logiskt hitta lösningar för att komma vidare. En mer kvinnlig strategi är att angripa det inträffade mer känslomässigt, antingen genom att hitta sätt att skingra tankarna eller att söka känslomässigt stöd hos vänner och närstående.

Vid mer kroniska motgångar är en kombination av dessa två strategier att föredra. Män har mer att vinna på att lära sig mer känslomässiga angreppssätt, medan kvinnor kan behöva bli mer problemorienterade, sannolikt för att detta inte alltid faller sig lika naturligt för dem.

Gemensamt för både män och kvinnor är vikten av att försöka identifiera de positiva aspekterna som också följer med alla motgångar, t.ex. att man uppskattar livet mer efter en svår sjukdom och att vi som människor mognar av lidande och svårigheter. Det ligger mycket i det gamla ordspråket att det som inte dödar oss stärker oss.

7. Att lära sig att förlåta. En av de kraftfullaste lyckostrategierna är förlåtelse och ju mer vi lidit av en annan människas handlingar desto viktigare är det för vår egen skull att förlåta. Den naturliga reaktionen när någon gjort oss illa är att ge igen eller möjligen att undvika den personen. Bägge dessa handlingar förminskar oss själva och begränsar våra möjligheter.

Genom förlåtelse förhindrar vi den bitterhet som annars kan slå rot i oss och ibland ge oss betydligt större lidande än den ursprungliga oförrätten. Förlåtelse gör vi därför främst för vår egen skull. Människor som förlåter är friskare, lyckligare, mer harmoniska och mindre hatfyllda, fientliga, bittra och deprimerade än människor som inte förlåter.

Förlåtelse behöver inte betyda att vi försonas och åter blir vänner. Det är inte heller detsamma som att vi ursäktar ett beteende (det är alltid personen aldrig handlingen som vi förlåter), eller att vi glömmer bort oförrätten. Förlåtelsen innebär bara att vi vänder vår egen bitterhet och vilja att skada den andra människan till empati och en känsla av att vi kan gå vidare utan att tyngas av det som skett.

När vi släpper bitterheten kommer det att finnas mer plats inombords dit positiv energi från omgivningen kan strömma. En negativ spiral har vänts till en positiv.

8. Att sträva efter flow. Flow är en viktig nyckel både till kreativitet och lycka. Fenomenet är den fantastiska känsla som kan uppkomma när man är så helt uppslukad av en aktivitet att man tappar uppfattning av både tid och rum och blir ett med sin handling. Jazzsaxofonisten blir ett med sitt instrument, bergsbestigaren blir ett med berget och Tv-spelaren ett med sitt spel.

Gemensamt för flow är att handlingen ska vara utmanande, men inom det man klarar av. Flow kräver också en konstant återkoppling att man är på rätt väg. I flow har man full kontroll och är totalt närvarande i sin upplevelse. Allting annat tappar då sin betydelse.

9. Att njuta av livet. Njutning har definierats som tankar och beteenden som ger upphov till, förstärker och förlänger välbehagskänslor. Njutningen är tidlös. Njutningen just nu är starkt kopplad till förmågan att vara helt och hållet närvarande i nuet.

Den kan vara kopplad till en aktivitet som ger upphov till flow, men den kan också röra sig om att ta ett steg tillbaka och njuta av något vackert i naturen, att betrakta ett konstverk, att lyssna på vacker musik eller känna en annan människa kropp emot sig.

Ju mer vi kopplar på våra sinnen desto mer kan vi njuta av upplevelsen. Men njutningen kan också vara kopplad till en dåtid; glada eller nostalgiska minnen av lyckliga stunder vi upplevt. Det kan kanske vara vår studentdag, födelsen av våra barn eller förälskelsens första berusning.

Men vi kan också njuta av framtiden genom att fantisera om och visualisera lustfyllda saker som ligger framför oss. Gemensamt för all njutning, oavsett var i tiden den befinner sig, är att den förstärks om vi delar upplevelsen med andra.

10. Att sätta upp nya mål. Att ha ett mål att sträva efter där vi drivs av vår egen inre motivation ger ett stort mått av tillfredsställelse och höjer våra lyckonivåer. Men det är också viktigt att njuta av själva resan till målet. Detta har jag tagit upp i ett tidigare blogginlägg Att hitta sin Ithaka.

11. Att utöva religion och andlighet. Nöjda och lyckliga människor är ofta förankrade i någon form av högre värden som ligger bortom dem själva och som ger en djupare mening med livet. För en del människor finns dessa högre värden i religionen, för andra i en mer allmänt hållen andlighet eller i en helt sekulär livsfilosofi som humanismen.

Troende och andliga personer är generellt sett lyckligare än icke-troende och har också lättare att komma tillbaka efter svåra livskriser. Även om detta är klarlagt så är det mer osäkert varför. Möjliga förklaringar kan ligga i en hälsosammare livsstil, starkare sociala nätverk eller att tron fungerar som en tröst i svåra situationer. Om man tror att det finns en större mening bakom livets svårigheter kan det också vara lättare att acceptera dessa utan bitterhet.

Tron eller andligheten kan också vara kopplad till andra lyckobefrämjande faktorer såsom förlåtelse. Andlighet är inte detsamma som religiositet. Man behöver inte vara knuten till en viss tro, samfund eller kyrka för att vara andlig.

Andligheten ligger i stället i en uppfattning av att vi är en del av ett större sammanhang som ligger bortom tid och rum kopplat med en förmåga att känna vördnad för företeelser omkring oss oavsett om det är naturen, våra barn eller något annat.

12. Att ta hand om kroppen. Ett bra sätt att ta hand om kroppen är genom regelbunden meditation, en vana som förutom att göra oss mer medvetna, harmoniska och tillfreds med våra livet också minska vår psykiska stress, sänker vårt blodtryck och ökar blodflödet till hjärnan, förstärker vår intellektuella kapacitet och förbättrar vårt immunförsvar.

Ett annat utmärkt sätt att ta hand om kroppen är att regelbundet röra på sig. I studier på deprimerade patienter hade regelbunden motion lika stor effekt på nedstämdheten som antidepressiv medicinering. Fysisk aktivitet ger oss också bättre ork i det dagliga livet.

Att ta hand om kroppen innebär också att äta rätt, vilket jag skrivit om i blogginlägget Hur rätt kost kan öka din kreativitet.

Att använda sig av strategierna

En del av de här strategierna kommer kanske helt naturligt, medan andra möter större motstånd. Det viktiga är inte att försöka omfamna samtliga tolv strategier utan att försöka välja ut några stycken som känns viktiga och väsentliga och som skulle kunna göra en skillnad i det dagliga livet.

Gemensamt för dem alla är att de ökar antalet stunder av glädje och tillfredsställelse i vår vardag. Bäst chans att lyckas är om strategierna på ett väsentligt sätt kan ändra något som bidrar till att vi inte är lyckliga.

Om vår lycka t.ex. solkas av att vi känner bitterhet över någon som svikit eller bedragit oss, så kan förlåtelse vara en viktig strategi. Om vi har vuxit upp med att känna skuld över att njuta, så kan den viktigaste strategin för oss vara att öka antalet stunder av njutning och lära sig att inte känna dåligt samvete av att må bra.

Men oavsett vad man gör för att öka lyckan så är det viktigt med variation. Att hela tiden göra samma sak ger snabbt en tillvänjning som minskar effekten av handlingen.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Leva och låta leva – eller den ädla konsten att ge och ta emot råd

Unsolicited advice

Det verkar som om ett av de mer populära “nyorden” i den svenska debatten är mansplaining, ett begrepp definierat av Wikipedia som ”att förklara något för någon, oftast en man till kvinna, på ett sätt som uppfattas som nedlåtande eller ringaktande”.

Även om begreppet huvudsakligen används i en feministisk kontext beskrivande en manlig härskarteknik, tror jag att fenomenet (men i ett mindre nedtryckande format) är mer universellt och inte könsspecifikt.

Som en del av den mänskliga kreativa kraften betraktar vi (både män och kvinnor) situationer med sikte på förbättring. Utan denna förmåga skulle vi förmodligen fortfarande leva som jägare och samlare på savannen.

Som de sociala varelser vi är vill vi också dela med oss av våra iakttagelser och åsikter till vår omgivning. När vi ser någon göra något på ett sätt som vi tycker är felaktigt, eller i alla fall inte det mest effektiva, ger vi därför gärna goda råd, ibland ignorerande det faktum att personen i fråga kan vara både skickligare och mer erfaren än vad vi själva är, samt att det finns många vägar som leder till samma mål.

Att ge råd är nödvändigt när vi uppfostrar våra barn. Medan det lilla barnet (åtminstone ibland) kan acceptera vad vi säger, blir situationen annorlunda då barnet växer upp till en rebellisk tonåring. Att hitta sina egna vägar och göra sina egna misstag är en nödvändig del av att växa upp. Den kloka föräldern väljer därför sina strider och försöker istället skapa en trygg omgivning i vilken deras unga kan testa sina egna vingar.

Önskan att gå sin egen väg genom hela livet är särskilt stark bland höggradigt kreativa individer, men vi bär alla denna längtan inom oss. De flesta av oss vill därför helst göra saker på vårt eget sätt och bara ta emot andras råd när vi själva ber om dem. Jag tror att detta gäller lika för både män och kvinnor. Men däremot tror jag att det finns (och ursäkta att jag nu generaliserar) en viktig könsskillnad i hur vi hanterar råd.

En man arbetar ofta ensam i det tysta tills han fastnar. Och när han så småningom berättar för andra om sitt problem så gör han det med en, ibland outtalad, önskan att få den andra människans syn på hur man skulle kunna hitta en lösning.

När å andra sidan en kvinna berättar om ett problem så söker hon kanske råd, men om hon inte specifikt frågat efter det, så kan hon lika gärna bara vilja att någon lyssnar och bekräftar hennes känslor. Detta ger självförtroende och efteråt återgår hon till problemet och löser det på egen hand.

Om den andra personen (i detta fall ofta en man) då istället för att lyssna tolkar situationen som ett rop på hjälp och börjar ge råd, kan han bli anklagad för att ”inte lyssna” och ”alltid vilja fixa saker”. I slutändan kan båda personerna känna sig sårade. Denna könsskillnad kan eventuellt också spela en roll i mansplaining-fenomenet.

Jag tror att de flesta av oss (män såväl som kvinnor) i våra inre fortfarande bär med oss den upproriska tonåringen som vill göra saker på sitt eget sätt. Detta hjälper oss att leva, växa, lära och utvecklas.

Att få oönskade ”goda” råd är därför inte något vi vanligtvis uppskattar, såvida vi inte är i en situation då vi verkligen fastnat i ett problem. En normal reaktion på det oönskade rådet kan då istället vara att göra det rakt motsatta, trots att vi innerst inne inser att det är en barnslig reaktion.

I våra sätt att handskas med råd (att ge eller att ta emot) behöver vi därför vara känsligare och nu ska jag därför ge mitt eget (kanske oönskade) råd i frågan.

När vi ser utrymme för förbättringar i hur en annan person hanterar något, bör vi undvika att oombedda ge råd. I stället kan vi möjligen erbjuda råd. Genom att helt enkelt säga “Jag ser att du håller på med något spännande. Om du vill bolla idéer med mig så är jag här” och därefter vara tyst. Detta ger den andra personen ett alternativ och öppnar dörren för en dialog på den andres villkor.

Presenterat på detta sätt skulle de flesta personer utnyttja möjligheten att diskutera om problemet verkligen är utmanande. Om situationen däremot är under kontroll blir inte någons känslor lidande.

När du får ett oombett råd från någon annan, kan du istället för att ta åt dig och känna dig nedtryckt ta till en ”Zen-strategi” och helt enkelt och ärligt säga ”Tack så mycket för ditt råd. Jag värdesätter det och jag kommer att noggrant överväga vad du sagt”. Detta kommer sannolikt att avsluta konversationen och du förblir fri och obunden att hantera situationen helt efter eget huvud vare sig du väljer att följa rådet eller inte.

Den andra personen känner sig också respekterad och tappar i slutändan inte ansiktet om du väljer att ignorera vad som sagts. Om du istället skulle börja argumentera eller betacka dig för andras råd, så kan ni båda lätt hamna i motsatta defensiva positioner med risk för ett onödigt gräl.

I det verkliga livet är allt detta lättare sagt än gjort, och gång efter gång befinner vi oss i situationer där tungan är snabbare än tanken. Men att vara medveten om vad som händer är ett viktigt steg mot att förbättra samspelet med sin omgivning.

Till slut, och med risk att (igen) vara ute på tunn is, så kan jag inte motstå frestelsen att dela den väldigt talande videon It’s not about the nail”.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English