The moon and your creativity

Moon 1000x667
“Super moon”, 3 December, 2017

Is the moon and its cycle affecting our creativity? This question is especially pertinent tonight, when there is a “super moon“.

This full moon has a larger-than-usual apparent size of the lunar disk as seen from Earth, coinciding with the closest distance that the Moon reaches to Earth in its elliptic orbit.

I was thrilled to have coincidentally just received my new telephoto lens today, and had a splendid opportunity to test it on the moon (result as above).

The time of the full moon has a specific significance in many cultures, and it’s not unusual among highly sensitive persons that they have special bodily and emotional feelings during the full moon, including insomnia.

It seems however that the correlation between the full moon and various mental disorders and disturbances, “lunacy” could account for less than 1% of these conditions, which should be a comforting thought.

So what about creativity? Getting the million dollar idea, may depend on how easily you could access all the myriads of associative connections happening in the subconscious parts of your brain every single moment.

What normally keeps all these new combinations of concepts from popping up in your conscious mind as new ideas, is the effective filter mechanisms you have in order to reserve your limited conscious thought capacity (one thought at a time) for the more mundane but necessary tasks of your daily life.

A way of toning down these filters is through regular meditation, and some people regularly into spiritual meditation note an easier access to normally subconsious thoughts when meditating at the time of the full moon, and especially during a super moon.

Is this true? I don’t know. Next time to find out for yourself will be on the night of the 2nd January, 2018. If you are not yet into meditation, then perhaps time to start now.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

 

 

Månen och din kreativitet

Moon 1000x667
Supermåne, 3 december, 2017

Kan månen och dess cykel påverka vår kreativitet? Denna fråga är särskilt relevant just i kväll när vi kan glädjas åt en “supermåne“.

Denna fullmåne har en större än vanlig skenbar storlek på månskivan sett från jorden, som sammanfaller med det närmaste avståndet som månen når till jorden i sin elliptiska omloppsbana.

Jag var därför tacksam att det nya teleobjektivet jag beställt kom just i dag, vilket gav mig ett utmärkt tillfälle att testa det på månen (resultat som ovan).

Fullmånen har en särskild betydelse i många kulturer, och det är inte ovanligt bland högkänsliga personer att de känner av speciella kroppsliga och känslomässiga sensationer, inklusive sömnlöshet, just under fullmånen.

Det verkar emellertid som att korrelationen mellan fullmånen och olika psykiska störningar och störningar, “mångalen” kan svara för mindre än 1% av dessa tillstånd, vilket borde vara en tröstande tanke med tanke på så regelbundet vi har en full måne.

Så hur är det med månen och kreativiteten? Att få den där briljanta idén kan bero på hur lätt du har att få tillgång till alla de myriader av associativa kopplingar som händer i de undermedvetna delarna av din hjärna varje ögonblick.

Vad som normalt förhindrar alla dessa nya kombinationer av olika tankar och koncept att dyka upp i ditt medvetna sinne som nya idéer är de effektiva filtermekanismerna du har som tjänar att spara din begränsade medvetna tankekapacitet (en tanke i taget) för de mer vardagliga men nödvändiga uppgifterna i ditt dagliga liv.

Ett sätt att tona ner dessa filter är genom regelbunden meditation, och vissa människor som regelbundet praktiserar andlig meditation, upplever sig ha lättare tillgång till vanligen undermedvetna tankar när de mediterar under tiden för fullmånen och särskilt då under en supermåne.

Är detta sant? Inte vet jag, men nästa gång du kan ta reda på det själv kommer att vara natten 2-3 januari 2018. Om du ännu inte börjat meditera regelbundet, så är det kanske dags att börja nu.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Tankar om lycka från en pilgrimsvandring

pilgrimwalk

För några dagar sedan skrev jag här på bloggen om 12 strategier för att öka lyckan. Av en slump (eller inte) kom detta tema tillbaka i dag under en  “pilgrimsvandring” anordnad av Färentuna kyrka. Vi var sex personer, i olika åldrar, som under tre timmar vandrade i Eldgarnsö naturreservat och samtalade kring vad lycka egentligen är och vad som gör oss lyckliga.

Den vackra naturen och de klara höstfärgerna gjorde säkert sitt till, men en gemensam upplevelse var att närvaro i naturen för oss var en starkt bidragande “lyckofaktor”. Men vad är då lycka?  Vi kom fram till att lycka inte är en ständigt berusande känsla utan mer en stillsam förnöjsamhet med livet i stunden, eller som en av vandrarna så fint uttryckte det “att ha kommit till en punkt i livet där man kan säga att om allt skulle ta slut här och nu så är jag ändå nöjd”.

Lycka är inte pengar eller materiella ting, utan förmågan att hitta och uppskatta de små tingen i tillvaron, något som ofta blir lättare med åren och ökad livserfarenhet. Detta kräver närvaro, oavsett om det är närvaro i naturen, närvaro i våra relationer eller närvaro med ett djur.

Vi lever tyvärr i en konsumtions- och prestationsvärld där måttstocken ofta är andras berättelser på sociala medier. Vi översköljs av bilder på fester, skrattande människor, vackert stylade hem och till synes perfekta förhållanden, utan att få motbilderna i form av vardagsstress, odiskade tallrikar och kanske gräl, ensamhet och sjukdom. Det kan då verka som att alla andra lever så mycket lyckligare liv än vi själva.

Om lycka då uppfattas som ett tvång och att vi måste vara lyckliga, så tror jag aldrig att vi når dit. Lyckan är inte en strävan utan en förmåga att bara kunna vara, och en förmåga att uppskatta och vara tacksam för vad vi har här och nu. Det måste då också vara OK att inte känna sig lycklig, men, som det föreslogs, “en liten knuff i rätt riktning” av en god vän är inte fel.

Att leva ett liv helt fritt från sorger och bekymmer är vare sig möjligt eller kanske ens något eftersträvansvärt. Lycka är inte avsaknad av svåra händelser utan i stället förmågan att hitta tillvarons glädjeämnen både när allt är bra och mitt i de livskriser som drabbar oss alla.

Lyckliga stunder kan finnas också i det djupaste mörker, och kontrasterna kan då göra ögonblicken av lycka mer intensiva. Jag såg detta själv på nära håll då jag för många år sedan arbetade en tid på en barncanceravdelning. Barnen där var imponerande i sin styrka och vishet och många av dem var fantastiska förebilder i konsten att fullt ut njuta av de korta stunderna av lek och glädje mitt i all sjukdom, smärta och ibland även död.

Lycka kan vara kopplat till mål i ens liv som ger mening – en vilja att uppnå något viktigt. Men detta mål (och resan dit) måste då ge ett inre och större värde bortom pengar, status, titlar och prestige. En fåfäng tro att dessa yttre symboler ska ge lycka kommer bara att leda till besvikelse.

För egen del var det en stor befrielse då jag för något år sedan upptäckte att jag nått så långt jag ville i karriären och därmed kunde släppa tankarna på att hela tiden gå vidare. Jag har ett meningsfullt arbete där jag kan göra nytta för andra och givande intressen vid sidan om (inklusive den här bloggen). Jag känner en djup tacksamhet för detta liksom en tacksamhet för mina relationer och för min förmåga att kunna njuta av naturen och där känna mig som en del i något större än mig själv.

Allt detta har gett mig ett inre lugn som är lycka för mig. Jag behöver fortfarande bli bättre på att prioritera det som är viktigt (på jobbet och privat) och lättare kunna säga nej utan att känna dåligt samvete, men i stort är ändå balansen där.

Till sist en liten glimt av en annan lycka i nuet mitt under vandringen. Vi fick en magisk stund när vi matade några kor med nedfallna äpplen. Deras råmanden när de åt av äpplena var ett klart uttryck av lycka!

cows

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Reflections on happiness during a pilgrimage

pilgrimwalk

A few days ago, I wrote on the blog about 12 strategies to increase happiness. By chance (or not), this theme came back today during a “pilgrimage walk” organised by the Färentuna church. We were six people, of different ages, who for three hours walked in Eldgarnsö Nature Reserve and talked about what happiness really is and what makes us happy.

The beautiful scenery and the crisp autumn colours certainly heldped, but a common experience was that presence in nature for us was a strong contributing “luck factor”. But what then is happiness? We realised that happiness is not a constant intoxicating feeling, but more of a calm sense compassion with life in the moment, or as one of the participants so well expressed it “to come to a point in life where one could say that if everything was to end here and now I would still be satisfied”.

Happiness is not about money or posessions, but the ability to find and appreciate the little things in our existence, something that often becomes easier with age and more life experience. This requires presence, whether it is a presence in nature, presence in our relationships or presence with an animal.

Unfortunately, we are living in a world of consumption and performance, where the measuring stick too often is the stories other people are sharing on social media. We are drowned in pictures of parties, laughing people, beautifully styled homes and seemingly perfect relationships, without getting the counter-images of everyday stress, unwashed plates and perhaps grief, loneliness and illness. It may then seem that everyone else lives so much happier life than we do.

If happiness is perceived as something compulsary and that we “must” be happy, I never think we will get there. Happiness is not a striving but an ability to be, present and an ability to appreciate and be grateful for what we do have, here and now. It must also be OK to not feel happy, but, as suggested, “a little push in the right direction of a good friend” may not be a bad thing.

Living a life completely free from pain and sorrows is neither possible nor perhaps even desirable. Happiness is not the absence of difficult life events, but instead the ability to find the pleasures and see the beauty of things both when times are good and in the midst of one of the life crises that inevitably will affect us all.

Happy moments can also be found in the deepest darkness, and the contrasts can then make the moments of happiness even more intense. I experienced this myself, when I many years ago was working in a child cancer ward. The children there were amasing in their strength and wisdom and many of them were admirable role models in the art of fully enjoying the short moments of play and joy, in the midst of all the sickness, pain and sometimes even death.

Happiness can be linked to goals in one’s life that have a deeper meaning – a desire to achieve something important. But this goal (and the journey there) must then provide an inner and greater value beyond money, status, titles and prestige. A vain belief that these external symbols will give happiness will only lead to disappointment.

For my own part, it was a great relief when I discovered some years ago that I had reached as far as I wanted in my career and could thus let go of the striving to move upward. I have meaningful work where I can make a positive change to others and rewarding interests outside work (including this blog). I feel a deeply grateful for this as well as a gratitude for my relationships, for my ability to enjoy nature and an inner sense to be connected to something bigger than myself.

All of this has given me an inner calm, which is happiness to me. I still need to become better at prioritising what’s important (at work and privately) and be more comfortable in saying no without having a bad conscience, but overall there is still a good balance.

Finally, a little glimpse of another happiness in the present moment during the walk. We had a magical moment when we fed some cows with fallen apples. Their mooings while eating the apples was a clear expression of happiness!

cows

Mindfulness and Meditation

sea_heart

Is mindfulness the same as meditation? Is mindfulness a type of meditation? What is the difference between mindfulness and meditation? Questions like these are always present in my programs for beginners. So I thought it would be interesting to write a post explaining what mindfulness and meditation are, and what the relation between these two […]

via Mindfulness and Meditation — 4C Mindfulness

Twelve strategies to increase your happiness

IMG_0088

We all carry within us a great potential for positive energy that can be expressed in friendship, love, compassion, appreciation of nature.

The most unhappy people often have difficulty accessing this positive energy. They believe that happiness should be given to them from outside and when they don’t receive it, they feel bitter and unfairly treated. And the more bitter they are, the more they encapsulate their own positive energy potential. It is important to reverse these viscious circles.

In her book, The how of happiness: A new approach to getting the life you want, the scientist Sonja Lyubomirsky identifies twelve different evidence-based success strategies that we can all use to increase our happiness.

1. Express gratitude. Gratitude is the wonder and appreciation of life’s various large and small gifts. Too often we focus on the things we do’t have. Rarely, we take the time to reflect on everything good and positive that life is giving us.

One way to access happiness is to consciously and consistently try to see and be grateful for the positive aspects of life even in the hardest moments; to see the glass as half full instead of half empty. The ability to feel grateful means that we can enjoy what we have instead of focusing on what we don’t have.

Life is never black or white. Even in the deepest pains and sorrows there are moments of light, and being grateful for these moments helps us to move on. Persons who have been seriously ill or otherwise close to death, often appreciate the small joys of life.

The fact is that the older we become, the more we value the small everyday details that we did not even reflect on in our youth. It’s then not money and gadgets that are important, but family, friends and other human contacts.

Gratitude for what you have gives empathy and makes you happier, more spiritual, more forgiving, less materialistic and less prone to anxiety, jealousy, depression, anger and bitterness.

2. Be optimistic and think positively. If gratefulness is an apprecition of what is now and what has been, optimism is to think positively of the future; a belief and attitude that everything will become the best.

Optimism is not passive. The ability to see future opportunities is rather a driving force providing the motivation to do something about it, instead of giving up passively in advance and saying that good things will not happen to me anyway.

If the dream may be to become a veterinarian, the optimist will believe in her own ability and struggle to get high enough grades to be admitted to Vet School, while the pessimist who has already decided that it will not happen, does not consider it worthwhile to fight .

The optimist is also better than the pessimist to acquire a battery of different strategies to address situations when life becomes an uphill battle.

Optimism is not just an innate basic attitude but something that can be exercised. However, determination and perseverance is often necessary. It also requires knowing what you want to achieve and while on your way keep an eye on opportunities that pass by. The more you exercise optimism, the more integrated it will be in your thinking.

3. Avoid negative thoughts and stop comparing with others. Many unhappy people tend to dig deep into their troibles and adversities. When something happens to them, they often twist and turn the occurrence, running it over and over again, and have difficulty releasing it from their minds and move on.

Sometimes this focus on the negative and the feeling of being deceived and ill-treated, becomes a self-fulfilling prophecy when people in their surroundings ultimately tend to avoid them. Negative thoughts also drain energy and degrade performance, leading to further adversities.

These unhappy people also tend to constantly compare themselves with those seemingly having a better life than themselves, making them feel unsuccessful and less worthy. Sometimes it may even be that a comparison with those who being worse off leads to further misery as they may feel guilty instead. But more often they can be fulfilled by malice.

In contrast to this behavior, happy persons tend to spend significantly less time thinking about what has happened, and instead accept that life has its ups and downs. Happy persons also compare themselves to others to a much lesser extent than the unhappy, whether these other people are better or worse off. Instead, they measure success or backlash after an inner scale. This also allows them to more easily enjoy the success of others.

If you belong to those people who tend to submerge in negative thoughts, the most important way to happiness may be to try to break this destructive pattern.

4. Do kind things. According to the Bible, Jesus says, “Whatever you want others to do for you, do also the same for them.” Compassion and good deeds is however not specific for Christianity, but are fundamental elements in all the other major religions; Islam, Judaism, Buddhism, and Hinduism.

It has long been known that happier people are kinder and more generous to their fellow human beings than unhappy persons, but Lyubomirsky’s research has also shown that good actions in themselves lead to increased happiness and that kindness and happiness interact in virtuous circles.

Good deeds also have a tendency to infect. When it comes to using this strategy to increase happiness, it is clear to increase these actions beyond what you normally do. If you consciously focus them on a particular day, they have more effect than smearing them out over the week. It is also important to vary and make things that feel right in the moment.

By doing good things you get an inner satisfaction even if no one else knows about your action, e.g. putting money in a stranger’s overdue parking metre. The ability to give without expecting to get something back, is one of the most powerful happiness factors available. But by being kind to others, you will often receive kindness back, because those around you will be happy to return the favous.

However, it is important to watch out so that you are not being used, as this feeling can give rise to less instead of more happiness.

5. Care for your relationships. This strategy has great similarities to being kind. Happy persons have more often stronger family ties, more friends and better love relationship than unhappy persons. This is not so strange. We are flock animals and close and reliable relationships with people around us have been a precondition for our survival during millions of years of evolution.

But conversely, we also become happier by having a strong network around us and a well-functioning relationship with our family and our partner. Happiness and relationships tend, as well as kindness, to strengthen each other in virtuous circles.

But we are not only happier, we are also getting healthier. People with strong social networks are both healthier and live longer than those who have fewer contacts. Fortunately, we are not becoming used to and lose appreciation for human relationships in the same way we become accustomed to material things.

Spending time and caring for your relationships can therefore be a very important long-term strategy for increasing your happiness and  well-being.

Robin Sharma has described this very well in one of his many wise books, Who will cry whn you die?. He writes “When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice” The book is an excellent guide in the art of living fully in a way that brings happiness to our lives.

6. Learn to cope. During the course of life, we will all (albeit to various degrees) encounter suffering, adversity and tragedy. Crucial to our happiness level is how well we cope with these unavoidable events.

A mostly male strategy is to intellectualise, i.e. to problematise what has happened, try to understand and then logically find solutions to move on. A more female strategy is to approach it emotionally, either by finding ways to dispel thoughts or seeking emotional support from friends and relatives.

With more chronic adversities, a combination of these two strategies is preferable. Men have much to win from learning more emotional approaches, while women could sometimes also be more problem-oriented, especially if it does not fall natural to them.

Regardless of your gender, it is important to try to identify the positive aspects that accompanies all adversities and mature and get wiser from suffering and difficulties. There is much in the old saying that what does not kill you will strengthen you.

7. To learn to forgive. One of the most powerful happiness strategies is forgiveness, and the more you suffer from another person’s actions, the more important it is for your own sake to forgive.

The natural reaction when someone hurts us is giving back or possibly avoiding that person. Both of these actions belittle us and limit our possibilities. Forgiveness prevents us from the bitterness that could otherwise become rooted within us and sometimes giving us much more suffering than the original injustice.

Forgiveness, therefore, is made primarily for our own sake. People who forgive are healthier, happier, more harmonious and less hateful, hostile, bitter and depressed than people who do not forgive.

Forgiveness does not mean to reconcile and become friends again. Nor is it about accepting a behaviour (it is always the person never the act you forgive), or that you forget about the injustice.

The forgiveness only means turning your own bitterness and willingness to hurt the other person into empathy and a feeling that you can move on without being burdened by what happened. When you release the bitterness, there will be more space inside to absorb positive energy, and a negative spiral could be turned to a positive one,

8. To strive for flow. Flow is an important key to creativity and happiness. The phenomenon is the amazing feeling that can arise when you are so completely absorbed by an activity that you lose sight of both time and space and become one with the action. The jazz saxophonist becomes one with the instrument, the alpinist becomes one with the mountain and the video gamer one with the game.

Typical for getting into flow, is that the action needs to be challenging, but within what’s possible. Flow also requires a constant feedback that you are on the right track. In flow you have full control and are totally present in the experience, and everything else loses its significance.

9. Enjoy life. Enjoyment has been defined as thoughts and behaviors that give rise to, reinforce and prolong well-being. The enjoyment is timeless. The enjoyment right now is strongly linked to the ability to be completely present in the present. It can be linked to an activity that gives rise to flow, but it can also be about taking a step back and enjoying something beautiful in nature, to consider a piece of art, to listen to beautiful music or to feel another human body. The more we connect our minds, the more we can enjoy the experience.

Enjoyment can be linked to past pleasurable or nostalgic memories of happy moments you have experienced. It may be your graduation day, the birth of your children or the first intoxicating feeling of being in love.

But you can also enjoy the future by fantasising about and visualising pleasurable things ahead of you. Common to all enjoyment, no matter when, is its reinforcement if you share the experience with others.

10. Set new goals. Having a goal to strive for where you are driven by your own inner motivation gives a great measure of satisfaction and raises your happiness levels. But it is also important to enjoy the journey itself towards the goal. I have written about this in a previous blog post; To find your Ithaka.

11. To exercise religion and spirituality. Content and happy people are often anchored in some kind of higher values ​​beyond oneself, giving a deeper meaning to life. For some people, these higher values ​​exist in religion, for others in a more general spirituality or in a completely secular philosophy of life such as humanism.

Believers and spiritual people are generally happier than non-believers and also find it easier to come back after a difficult life crises . Although this has been shown in many studies, it is more uncertain why.

Possible explanations may lie in a healthier lifestyle, stronger social networks, or beliefs acting as a comfort in difficult situations. If one believes that there is a greater meaning behind life’s difficulties, it may also be easier to accept these without bitterness.

Faith or spirituality can also be linked to other happiness-promoting factors such as forgiveness. Spirituality is not the same as religiousity. One does not need to associate with a particular belief, community or church to be spiritual.

Instead, it is about the belief that you are part of a larger context beyond time and space coupled with a sense of reverence for phenomena around us whether it’s nature, your children or something else.

12. Take care of your  body. A good way to take care of your body is through regular meditation, a habit that, in addition to making you  more conscious, harmonious and happy with your life, also reduces mental stress, lowers the blood pressure, increases blood flow to the brain, enhances your intellectual capacity and improves your immune system.

Another important way to take care of your body is of course through regular physical exercise. In studies in depressed patients, regular exercise had the same effect on depression as antidepressant medication. Physical activity also gives you better energy in daily life.

Taking care of the body also means eating right, which I wrote about in a previous blog post; How the right diet could increase your creativity.

Using the strategies

Some of these strategies may come completely naturally to you, while others may bring greater resistance. The important thing is not to try to embrace all twelve strategies, at least not all the time, but to pick out some that feel important and significant to you and that you believe could make a difference in your daily life.

Common for all of them is that they will increase the moments of joy and satisfaction in your everyday life. The best chance to succeed is if the strategies can significantly change something that makes you unhappy.

If your happiness, for example has suffered from bitterness over someone who has betrayed or deceived you, forgiveness could be the most important strategy. If instead you have grown up feeling guilty of pleasure, the most important strategy for you may be to increase the amount of moments of pleasure and enjoyment and learn not to have a bad conscience for feeling good.

But whatever you do to increase your happiness, variation is important, as doing the same thing over and over again may make you accustomed to it and that reduces the effect of the action.

united-kingdom-flag-1- Detta blogginlägg på svenska

Tolv strategier för att öka din lycka

IMG_0088

Inom oss alla finns det ett stort mått och potential av positiv energi som kan komma till uttryck i vänskap, kärlek, medkänsla, och uppskattning av allt omkring oss.

De olyckligaste människorna har ofta svårt att komma åt denna positiva energi. De tror att lyckan ska ges till dem utifrån och när de inte får den så känner de sig bittra och orättvist behandlade. Och ju bittrare de är desto mer kapslar de in den positiva energin som de faktiskt bär med sig. Det gäller att vända på alla sådana tendenser.

I sin bok Lyckans verktyg – en vetenskaplig guide till att hitta sin lycka pekar forskaren Sonja Lyubomirsky på tolv olika vetenskapligt välgrundade lyckostrategier som vi kan använda oss av.

1. Att uttrycka tacksamhet. Tacksamhet är en förundran över och uppskattning av livets olika stora och små gåvor. Alltför ofta fokuserar vi våra tankar på allt det som vi inte har. Mer sällan tar vi oss tid att reflektera över allt gott och positivt som livet ger oss.

Ett sätt att komma åt lyckan är att medvetet och konsekvent försöka se och vara tacksam över de positiva aspekterna av livet även i de svåraste stunderna; att se glaset som halvfullt i stället för halvtomt. Förmågan att känna tacksamhet gör att vi kan glädja oss åt det vi har i stället för att fokusera på det som vi inte har.

Livet är aldrig svart eller vitt. Även i den djupaste sorg finns glädjeämnen och tacksamheten i dessa situationer hjälper oss att komma vidare. Den som någon gång har varit svårt sjuk eller på annat sätt sett döden på nära håll uppskattar ofta mer de små glädjeämnena i livet.

Faktum är att ju äldre vi blir desto värdefullare finner vi de små vardagsdetaljerna som vi inte ens reflekterade över i vår ungdom. Ofta är det inte då inte pengar och prylar som räknas utan familjen, vännerna och andra mänskliga kontakter.

Tacksamhet för det vi har föder empati och gör oss mer lyckliga, mer andliga, mer förlåtande, mindre materialistiska och mindre benägna till ångest, avundsjuka, depression, ilska och bitterhet.

2. Att vara optimistisk och tänka positivt. Om tacksamheten är en uppskattning över vad som är nu och vad som har varit så är optimism att tänka positivt om framtiden; en tro och inställning att allt kommer att ordna sig till det bästa.

Optimismen är inte passiv. Snarare är förmågan att se framtida möjligheter en drivkraft och en motivation att göra något åt saken i stället för att i förväg passivt ge upp och säga att de goda sakerna ändå inte kommer att hända mig. Om drömmen kanske är att bli veterinär så kommer optimisten att tro på sin egen förmåga och kämpa på för att skaffa sig tillräckligt bra betyg för att komma in på utbildningen, medan pessimisten som redan bestämt sig för att det inte går inte anser det lönt att kämpa.

Optimisten är också bättre än pessimisten på att skaffa sig ett batteri av olika strategier att ta till i de situationer då livet är motigt. Optimism är inte enbart en medfödd grundinställning utan något som kan tränas upp. Ofta krävs det dock beslutsamhet och ihärdighet. Det gäller också att veta vad man vill uppnå och på vägen dit hålla uppsikt över möjligheter som passerar förbi. Ju mer du övar desto mer integrerat kommer optimismen att bli i ditt tänkande.

3. Att undvika grubblerier och sluta jämföra sig med andra. Många olyckliga människor har en tendens att gräva ner sig i sina motgångar. När något händer dem så vänder och vrider de ofta på det inträffade, grubblar över det och har svårt att släppa tankarna och gå vidare.

Ibland blir detta fokus på det negativa och känslan av att vara sviken och illa omtyckt bli självuppfyllande profetior då människor i deras omgivning till sist tenderar att undvika dem. Grubblerier dränerar dessutom energi och försämrar prestationsförmågan vilket leder till ytterligare motgångar.

Dessa olyckliga människor tenderar också att ständigt jämföra sig med dem som har det bättre än dem själva, vilket får dem att känna sig misslyckade och mindre värda. Ibland kan det t.o.m. vara så att jämförelse med dem som har det sämre leder till olycka då de i stället kan känna skuldkänslor. Men oftare kan de uppfyllas av skadeglädje.

I motsats till detta beteende så tenderar lyckliga människor i stället att grubbla och tänka betydligt mindre på sådant som har hänt för att i stället acceptera att livet har sina uppgångar och nedgångar. Lyckliga människor jämför sig också i betydligt mindre grad med andra än de olyckliga, oavsett om dessa andra människor är bättre eller sämre lottade.

De mäter i stället framgång eller bakslag efter en inre måttstock. Detta gör också att de lättare kan glädja sig åt andras framgångar. Om man tillhör de människor som har en tendens att gräva ner sig i grubblerier kan därför den viktigaste vägen till lycka vara att försöka bryta detta destruktiva mönster.

4. Att göra snälla saker. Enligt bibeln säger Jesus ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det skall ni också göra för dem”. Medkänsla och goda handlingar är bärande inslag också inom de andra stora religionerna islam, judendom, buddhism, och hinduism.

Det har länge varit känt att lyckligare människor är snällare och godare mot sina medmänniskor än olyckliga, men Lyubomirskys forskning har också visat att snälla handlingar i sig leder till ökad lycka och att snällhet och lycka samverkar i goda cirklar. Goda gärningar har också en tendens att smitta av sig.

När det gäller att använda sig av denna strategi för att öka sin lycka gäller det att klart öka dessa handlingar utöver det man normalt gör. Om man medvetet fokuserar dem till en viss dag så har de större effekt än om de smetas ut över veckan. Det är också viktigt att variera sig och göra sådant som känns rätt i stunden.

Genom att göra goda handlingar får man en inre tillfredsställelse även om ingen annan känner till ens handling, t.ex. genom att lägga pengar i en parkeringsautomat. Förmågan att ge utan baktanken att få något tillbaka är en av de kraftfullaste lyckofaktorerna som finns. Men genom att vara snäll mot andra får man också ofta mångfalt tillbaka genom att omgivningen då gärna ställer upp i gengäld.

Det gäller dock att se upp så att man inte blir utnyttjad, då denna känsla kan ge upphov till mindre i stället för mer lycka.

5. Att vårda sina relationer. Denna strategi har stora likheter med att vara snäll. Lyckliga personer har oftare än olyckliga starka familjeband, många vänner och en bra kärleksrelation. Detta är inte så konstigt. Människan är ett flockdjur och nära och pålitliga relationer till människor runt omkring oss har under evolutionens årtusenden varit en förutsättning för vår överlevnad.

Men omvänt blir vi också lyckligare av att ha ett starkt nätverk runt omkring oss och en välfungerande relation med vår familj och vår partner. Lycka och relationer tenderar alltså, liksom snällhet, att stärka varandra i positiva cirklar. Men vi blir inte bara lyckligare, vi blir också friskare. Människor med starka sociala nätverk är både friskare och lever längre än dem som har färre nära kontakter.

Tursamt nog så blir vi inte tillvanda av mänskliga relationer på samma sätt som vi blir av materiella ting. Att lägga ner tid och omsorg på att vårda sina relationer kan därför vara en långsiktigt mycket viktig strategi för att öka vår lycka och vårt välbefinnande.

Robin Sharma har beskrivit detta väl i en av sina många kloka böcker, Vem gråter vid din grav. Han skriver ”När du föddes grät du, medan dina medmänniskor gladde sig. Lev ditt liv på ett sådant sätt att dina medmänniskor gråter medan du själv gläder dig när du dör.” Boken är en handfast vägledning i konsten att leva fullt ut på ett sätt så att vi är nöjda med vårt liv.

6. Att lära sig att härda ut. Under livets gång råkar vi alla, om än olika hårt, ut för lidande, motgångar och tragedier. Avgörande för vår lyckonivå är hur bra vi handskas med dessa oundvikliga händelser.

En mestadels manlig strategi är att intellektualisera, d.v.s. att problematisera det som hänt, försöka förstå och sedan logiskt hitta lösningar för att komma vidare. En mer kvinnlig strategi är att angripa det inträffade mer känslomässigt, antingen genom att hitta sätt att skingra tankarna eller att söka känslomässigt stöd hos vänner och närstående.

Vid mer kroniska motgångar är en kombination av dessa två strategier att föredra. Män har mer att vinna på att lära sig mer känslomässiga angreppssätt, medan kvinnor kan behöva bli mer problemorienterade, sannolikt för att detta inte alltid faller sig lika naturligt för dem.

Gemensamt för både män och kvinnor är vikten av att försöka identifiera de positiva aspekterna som också följer med alla motgångar, t.ex. att man uppskattar livet mer efter en svår sjukdom och att vi som människor mognar av lidande och svårigheter. Det ligger mycket i det gamla ordspråket att det som inte dödar oss stärker oss.

7. Att lära sig att förlåta. En av de kraftfullaste lyckostrategierna är förlåtelse och ju mer vi lidit av en annan människas handlingar desto viktigare är det för vår egen skull att förlåta. Den naturliga reaktionen när någon gjort oss illa är att ge igen eller möjligen att undvika den personen. Bägge dessa handlingar förminskar oss själva och begränsar våra möjligheter.

Genom förlåtelse förhindrar vi den bitterhet som annars kan slå rot i oss och ibland ge oss betydligt större lidande än den ursprungliga oförrätten. Förlåtelse gör vi därför främst för vår egen skull. Människor som förlåter är friskare, lyckligare, mer harmoniska och mindre hatfyllda, fientliga, bittra och deprimerade än människor som inte förlåter.

Förlåtelse behöver inte betyda att vi försonas och åter blir vänner. Det är inte heller detsamma som att vi ursäktar ett beteende (det är alltid personen aldrig handlingen som vi förlåter), eller att vi glömmer bort oförrätten. Förlåtelsen innebär bara att vi vänder vår egen bitterhet och vilja att skada den andra människan till empati och en känsla av att vi kan gå vidare utan att tyngas av det som skett.

När vi släpper bitterheten kommer det att finnas mer plats inombords dit positiv energi från omgivningen kan strömma. En negativ spiral har vänts till en positiv.

8. Att sträva efter flow. Flow är en viktig nyckel både till kreativitet och lycka. Fenomenet är den fantastiska känsla som kan uppkomma när man är så helt uppslukad av en aktivitet att man tappar uppfattning av både tid och rum och blir ett med sin handling. Jazzsaxofonisten blir ett med sitt instrument, bergsbestigaren blir ett med berget och Tv-spelaren ett med sitt spel.

Gemensamt för flow är att handlingen ska vara utmanande, men inom det man klarar av. Flow kräver också en konstant återkoppling att man är på rätt väg. I flow har man full kontroll och är totalt närvarande i sin upplevelse. Allting annat tappar då sin betydelse.

9. Att njuta av livet. Njutning har definierats som tankar och beteenden som ger upphov till, förstärker och förlänger välbehagskänslor. Njutningen är tidlös. Njutningen just nu är starkt kopplad till förmågan att vara helt och hållet närvarande i nuet.

Den kan vara kopplad till en aktivitet som ger upphov till flow, men den kan också röra sig om att ta ett steg tillbaka och njuta av något vackert i naturen, att betrakta ett konstverk, att lyssna på vacker musik eller känna en annan människa kropp emot sig.

Ju mer vi kopplar på våra sinnen desto mer kan vi njuta av upplevelsen. Men njutningen kan också vara kopplad till en dåtid; glada eller nostalgiska minnen av lyckliga stunder vi upplevt. Det kan kanske vara vår studentdag, födelsen av våra barn eller förälskelsens första berusning.

Men vi kan också njuta av framtiden genom att fantisera om och visualisera lustfyllda saker som ligger framför oss. Gemensamt för all njutning, oavsett var i tiden den befinner sig, är att den förstärks om vi delar upplevelsen med andra.

10. Att sätta upp nya mål. Att ha ett mål att sträva efter där vi drivs av vår egen inre motivation ger ett stort mått av tillfredsställelse och höjer våra lyckonivåer. Men det är också viktigt att njuta av själva resan till målet. Detta har jag tagit upp i ett tidigare blogginlägg Att hitta sin Ithaka.

11. Att utöva religion och andlighet. Nöjda och lyckliga människor är ofta förankrade i någon form av högre värden som ligger bortom dem själva och som ger en djupare mening med livet. För en del människor finns dessa högre värden i religionen, för andra i en mer allmänt hållen andlighet eller i en helt sekulär livsfilosofi som humanismen.

Troende och andliga personer är generellt sett lyckligare än icke-troende och har också lättare att komma tillbaka efter svåra livskriser. Även om detta är klarlagt så är det mer osäkert varför. Möjliga förklaringar kan ligga i en hälsosammare livsstil, starkare sociala nätverk eller att tron fungerar som en tröst i svåra situationer. Om man tror att det finns en större mening bakom livets svårigheter kan det också vara lättare att acceptera dessa utan bitterhet.

Tron eller andligheten kan också vara kopplad till andra lyckobefrämjande faktorer såsom förlåtelse. Andlighet är inte detsamma som religiositet. Man behöver inte vara knuten till en viss tro, samfund eller kyrka för att vara andlig.

Andligheten ligger i stället i en uppfattning av att vi är en del av ett större sammanhang som ligger bortom tid och rum kopplat med en förmåga att känna vördnad för företeelser omkring oss oavsett om det är naturen, våra barn eller något annat.

12. Att ta hand om kroppen. Ett bra sätt att ta hand om kroppen är genom regelbunden meditation, en vana som förutom att göra oss mer medvetna, harmoniska och tillfreds med våra livet också minska vår psykiska stress, sänker vårt blodtryck och ökar blodflödet till hjärnan, förstärker vår intellektuella kapacitet och förbättrar vårt immunförsvar.

Ett annat utmärkt sätt att ta hand om kroppen är att regelbundet röra på sig. I studier på deprimerade patienter hade regelbunden motion lika stor effekt på nedstämdheten som antidepressiv medicinering. Fysisk aktivitet ger oss också bättre ork i det dagliga livet.

Att ta hand om kroppen innebär också att äta rätt, vilket jag skrivit om i blogginlägget Hur rätt kost kan öka din kreativitet.

Att använda sig av strategierna

En del av de här strategierna kommer kanske helt naturligt, medan andra möter större motstånd. Det viktiga är inte att försöka omfamna samtliga tolv strategier utan att försöka välja ut några stycken som känns viktiga och väsentliga och som skulle kunna göra en skillnad i det dagliga livet.

Gemensamt för dem alla är att de ökar antalet stunder av glädje och tillfredsställelse i vår vardag. Bäst chans att lyckas är om strategierna på ett väsentligt sätt kan ändra något som bidrar till att vi inte är lyckliga.

Om vår lycka t.ex. solkas av att vi känner bitterhet över någon som svikit eller bedragit oss, så kan förlåtelse vara en viktig strategi. Om vi har vuxit upp med att känna skuld över att njuta, så kan den viktigaste strategin för oss vara att öka antalet stunder av njutning och lära sig att inte känna dåligt samvete av att må bra.

Men oavsett vad man gör för att öka lyckan så är det viktigt med variation. Att hela tiden göra samma sak ger snabbt en tillvänjning som minskar effekten av handlingen.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English