Create order in the mess

order

Being well-organized does not need to be in contrast to being creative. On the contrary, most great artists know the place of smallest thing they need for their creative work and the coolest and wildest rock musician may have his sound studio in meticulous order. Keeping track of your things, and not having to spend 10 minutes every morning to find your car keys also frees up a lot of time for other more useful activities, including creative work.

This is easier said than done as we are not genetically programmed to keep track of all of the thousands of gadgets we have in our homes or all the information that pours over us through social media, email and other Internet sources. Our brains have built-in constraints when it comes to attention, focus and keeping several things in the head at the same time.

The American neuropsychologist Daniel Levitin provides in his book The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload, based on modern research on how our brain works, solid advice on how to better organise yourself in your everyday life for increased creativity and self-fulfilment. The trick is to relieve the brain as much as possible from constantly keeping track of the details of everyday life, which not only saves time but also reduces stress and anxiety. The following tips are handy advice from Levitin’s book.

 • Categorise your things by usage or times / situations when you need them and create a specific space for each category of items. Start with a rough primary sorting, and do a more detailed secondary sorting later on as needed. Keep the things you need most often easily at hand.
 • Each thing / category of things should have its specific place – preferably marked in some way. When using something, take the habit to always put it back in its place. This applies not least to the keys when you get home. Never put anything in a place that is intended for something else.
 • Avoid moving things around the house. If you are in need of reading glasses at different places in your home, get several pairs so you do not have to move around and give them a specific place in each room where you need them.
 • Minimise the things you need to keep track of by systematically eliminating everything that you no longer need.
 • If you have lost something, try to remember where you last know you had it, and then try to mentally follow the trail what you did since.
 • Relieve memory: write memos, use a dispenser for your medication.
 • Practice mindfulness, focusing your full attention on what you are doing right now.

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Skapa ordning i röran

order

Att vara välorganiserad behöver inte stå i motsats till att vara kreativ. Tvärtom så har många stora konstnärer full koll på allt de behöver i sin ateljé, och de stökigaste rockmusiker kan ha sin studio i minutiös ordning.  Att ha koll på sina prylar och inte behöva ägna en kvart varje morgon åt att hitta sina bilnycklar friar också upp mycket tid till andra vettigare aktiviteter, inklusive kreativt skapande.

Detta är lättare sagt än gjort då vi inte är genetiskt programmerade till att hålla koll på alla dessa tusentals prylar vi har i våra hem, eller all den information som sköljer över oss via sociala medier, email och andra Internetkällor. Våra hjärnor inbyggda begränsningar när det kommer till uppmärksamhet, fokusering och att hålla flera saker i huvudet samtidigt.

Den amerikanske neuropsykologen Daniel Levitin har i sin bok The organized mind: Thinking straight in the age of information overload utgått från modern forskning om hur vår hjärna fungerar för att ge handfasta råd om hur vi kan bättre organisera oss i vår vardag för ökad kreativitet och självförverkligande. Tricket är att avlasta hjärnan maximalt från att ständigt behöva hålla koll på vardagen, vilket inte bara sparar tid utan också minskar stress och olust. Nedanstående tips är handfasta råd från Levitins bok.

 • Kategorisera dina prylar efter användningsområden eller tidpunkter/situationer då du behöver dem och skapa ett specifikt utrymme för varje kategori av föremål. Grovsortera först och finsortera senare efter behov. Ha de prylar du behöver oftast närmast till hands.
 • Varje sak/kategori av saker ska ha sin specifika plats – gärna utmärkt på något sätt. När du använt något ta till vana att alltid omedelbart lägga tillbaka det på sin plats. Detta gäller inte minst nycklarna när du kommit hem. Lägg aldrig något på en plats som är avsett för något annat.
 • Undvik att flytta runt saker i huset. Om du är i behov av läsglasögon på olika platser i ditt hem så skaffa flera stycken så att du inte behöver flytta runt dem och ge dem en specifik plats i varje rum där du behöver dem.
 • Minimera de saker du behöver ha koll på genom att systematiskt göra dig av med allt som du inte längre behöver.
 • Om du ändå blir av med något så försök komma ihåg var du senast vet att du hade det och försök sedan att mentalt följa spåret vad du gjorde sedan dess.
 • Avlasta minnet: skriv minneslappar, använd en dosett för dina mediciner.
 • Praktisera mindfulness, med totalt fokus på vad du gör just nu.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

Learn how to prioritise – The 80/20 principle

Paretoprincipen

This time of year is often full of New Year’s resolutions about living a better life in the coming year. Perhaps exercising more, spending more time with family and friends or start with a new hobby. But how to find time for these new things, when the life puzzle is difficult to gather already as it is?

In this situation, you may be guided by the pareto principle, or the 80/20 principle, meaning that 20% of what you do gives you 80% of the value. The principle is named after the Italian economist Vilfredo Pareto, who in 1906 noted that 80% of all land in Italy was owned by 20% of the population.

Later, the principle has come to be applied in many other areas and it seems to be true in most contexts, for example most people, use about 20% of their clothes 80% of the time or use their 20 favourite recepies for 80% of their dinners. Note that the important thing about the principle is not the exact proportion, but the lack of symmetry. It might as well be 85/15 or 90/10 – but seldom less less than 80/20.

From this obviously follows the dilemma to identify the 20% that gives the most value. This requires thought, both to apply the principle to your private life and in your role as a manager.

80/20 applied to your private life: Outside the job you should focus on the 20% that gives you the most satisfaction in life. Maybe spending time with children and grandchildren, walking in the nature, sailing, reading novel or engaging in bird watching. If you truthfully look into your heart, you will likely intuitively know what it is that gives you the most joy and energy. If you are unsure, then you might start by writing down a list of everything you do in a week and then ranking.

Then spend your time on the items on the top of the list and deprioritize everything else without any bad conscience.

80/20 applied to your work: At work, the pareto principle means that if you are a manager you should focus on the 20% that can not be done better by any of your team members. If somebody else can do it as well or better than yourself, then you should delegate.

This means you have to be honest and may need to struggle with yourself giving up things that give you joy and satisfaction or where you have your comfort zone. This is often most difficult for those recently promoted from operational activities to a managerial role, not least if the reason for promotion has been operational skills.

You also have to put your ego aside to accept that for many (perhaps most) of the tasks falling within your area of ​​activity there are other employees who are more skilled and capable of performing them. This is another reason for you to focus on those areas where your added value is the greatest.

If you are a recently promoted expert, then your biggest challenge is often to shift focus and allow yourself (or force yourself) to let go of some of the operational work of your new subordinates and fight the impulse to micromanage.

What lies in the 20% that will be your new focus shifts from workplace to workplace and from position to position, but it will also change over time. Not least in the fast-growing startup organization, the effective leadership will require continually new priorities of what to do and what to delegate downwards.

Wishing all my blog readers a happy, productive and creative new year!

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Lär dig prioritera – 80/20-principen

Paretoprincipen

Den här tiden på året är ofta full av nyårslöften rörande att leva ett bättre liv under det kommande året. Kanske träna mer, ägna mer tid och familj och vänner eller börja med en ny hobby. Men hur ska man finna tid till dessa nya saker, när livspusslet är svårt att få ihop redan som det är?

I detta läge kan man få hjälp av paretoprincipen, eller 80/20-principen, som innebär att 20 % av vad du gör ger dig 80 % av värdet. Principen kommer från den italienske ekonomen Vilfredo Pareto som 1906 noterade att 80 % av all mark i Italien ägdes av 20 % av befolkningen.

Senare har principen kommit att appliceras inom många andra områden och den verkar hålla i de flesta sammanhang, t.ex. så gäller för de flesta människor att de använder ungefär 20 % av sina kläder 80 % av tiden eller äter sina 20 favoritrecept 80% av middagarna. Notera att det viktiga med principen inte är den exakta proportionen utan bristen på symmetri. Det kan lika gärna vara 85/15 eller 90/10 – dock mer sällan mindre än 80/20.

Med detta följer givetvis kruxet att identifiera de 20% som ger mest värde. Detta kräver eftertanke, både för att applicera principen på ditt privatliv och i din roll som chef.

80/20 i ditt privatliv. Utanför jobbet bör du fokusera på de 20% som ger dig mest tillfredsställelse i livet. Det kanske är att tillbringa tid med barn och barnbarn, vistas i naturen, segla, läsa skönlitteratur eller att ägna dig åt fågelskådning. Om du rannsakar dig själv så vet du säkert intuitivt vad det är som ger dig mest glädje och energi. Om du är osäker så kanske du ska börja med att skriva ner på en lista allt vad du gör under en vecka och sedan rangordna. Lägg sedan din tid på det som kommer högst på listan och dra ner på allt annat med gott samvete.

80/20 på jobbet. På arbetet innebär paretoprincipen att om du är chef så ska du fokusera på de 20% som inte kan göras bättre av någon av dina medarbetare. Om någon annan kan göra det lika bra eller bättre än du själv så ska du delegera.

Detta innebär att du måste vara ärlig och kanske behöva kämpa med dig själv ge upp saker som ger dig glädje och tillfredsställelse eller där du har din komfortzon. Svårast kan det vara för den som nyligen blivit befordrad från den operativa verksamheten till en chefsroll, inte minst om grunden till befordran varit skicklighet på den operativa sidan.

Du måste också lägga ditt ego åt sidan att acceptera att för många (kanske de flesta) av arbetsuppgifterna som faller inom ditt verksamhetsområde finns det andra som är skickligare och mer kapabla att utföra dem. Detta är ytterligare en anledning att du ska fokusera på de områden där ditt mervärde är det största.

Om du är nybliven chef så är sannolikt din största utmaning att skifta fokus och tillåta dig (eller tvinga dig) själv att släppa det operativa arbetet till dina nya underställda och bekämpa impulsen att detaljstyra.

Vad som ligger i de 20% som ska bli ditt nya fokus skiftar från arbetsplats till arbetsplats och från position till , men det kommer också att skifta över tiden. Inte minst i den snabbt växande uppstartsorganisationen, så kommer det effektiva chefskapet att kräva ständigt nya prioriteringar av vad du själv ska göra och vad du ska delegera.

Önskar alla bloggläsare ett gott, kreativt och givande nytt år!

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

Eight ways to boost your creative life energy

Young woman doing cartwheel on grass

Everything runs on energy, and so does your creativity. When it comes to creativity, the energy is not the kind of that could be counted in calories, but instead your life force energy, the one that in Eastern philosophy often is called Chi.

You can easily feel when your creative energy is high. You know the days when the sun is shining brighter, your stride is lighter, and you feel like taking on any challenge. Such days your mind is alert, and the thoughts are running lose.

You can also easily recognise the opposite.  The days when you are tired or stressed under the pressure of  too many things waiting to be done. Everyone around you is pushing for your attention and your mail inbox is filling up faster than you can empty it. On top of that, you may be out of focus due to worries and concerns.

You are both body and mind, yin and yang, and in order to boost and keep your creative energy, you will need to take care of both, or like the old Romans put it; “Mens sana in corpore sano” (“a healthy mind in a healthy body”).

You have been endowed by a body which is an intricate and beautiful piece of machinery, which unlike your car cannot be exchanged for a newer model. Instead you will need to take care of the one human body model you have the best way you can.

The following eight tips will ensure that you will optimise your creative energy, and live a fuller life.

1. Get enough sleep

Sleep is important for restoring your body after an intense day of work (or play). Sleep is also necessary to consolidate your memories and put them in a broader context. Lack of sleep causes slower brainwaves in your prefrontal cerebral cortex, poor attention, anxiety, memory loss and physical and mental fatigue and for a few days without sleep can lead to acute psychosis. In a previous blog post I have written more about the importance of a good night’s sleep.

2. Eat healthy

Modern western diet with a lot of carbohydrates and industry processed food is the main cause of the global obesity epidemic that comes with a number of chronic diseases, notably type 2 diabetes and cardiovascular disease, including stroke. Many natural and non-processed food items are also anti-inflammatory. In a previous blog post I have been writing on how the right food could increase your creativity.

3. Exercise regularly

In order to keep your energy high and at the same time reduce the risk of disease, regular exercise is important. High-intensity training may be addictive (in a positive way) to some individuals due to the regular excretion of endorphins – the body’s own opiates.

But for those who are less interested in intensive training, it may be comforting to know that also light training, such as half an hour’s brisk walk four times a week brings you all the benefits that are related to good health and increased energy levels. The most important thing is to choose a form of exercise that appeals to you, and that you are likely to continue exercising year after year. Exercising regularly has a number of positive effects:

 • Your health is improving: Regular exercise has a number of positive health effects. Training reduces blood levels of cholesterol, triglycerides, lowers the blood pressure, prevents inflammation, reduces cardiovascular disease, diabetes and colon cancer, strengthens the skeleton, reduces weight, and increases life expectancy.
 • Your sleep is improving: Studies have shown that physical exercise counteracts problems with insomnia.
 • You get an energy kick: Low-intensity exercise (walking) reduces fatigue and gives up to 20% energy boost. The effect of a brisk walk on the immediate energy level is greater than a hard work-out.
 • Your memory is improving: Studies have shown that aerobic exercise, such as running or swimming increases the size of the hippocampus, which regulates memory and learning.
 • Improves your self esteem: Regardless of intensity, training has shown to make us find ourselves more attractive.
 • Improves the sex life: The sex life can of course be improved by higher energy, weight loss and increased self-esteem. But research has also shown that regular exercise increases the sexual ability of men and the sexual desire of women.

4.  Enjoy sex and physical touch

Most forms of soft physical touch (caresses, hugs, massage and sex) feel very enjoyable, and this is partly due to the body secreting the hormone oxytocin, which is sometimes referred to as the “love hormone”.

In the brain, oxytocin is also involved in processes that relates to our social context, connection with other people, trust, empathy and generosity. It is also stress-reducing and anxiolytic and has an important role during pregnancy and lactation. Intimacy and physical touch is therefore very important to our mental well-being in all stages of our lives.

When we have sex, oxytocin plays a major role for our enjoyment, but it’s not the only hormone that does this. At the orgasm, the second “feel-good-hormone”, dopamine, is also excreted, as well as endorphins. But in addition to the positive oxytocin effects , regular sex also has many other benefits, not least for the health.

Sexual activity improves the immune system by increasing the levels of certain antibodies in the blood. Sex in itself is also a form of physical exercise and regular sex therefore gives all the benefits we have seen in the above section. It has also been shown in different studies that sex reduces the experience of pain – including headaches!

In men, regular ejaculations also protect against prostate cancer, and in both sexes, sexual activity keeps the hormones (estrogen and testosterone) in balance.

Finally, regular sex also improves the sexual experience itself and makes the sex better.

4. Minimise the stress factors

The now living generations are probably the most stressed out in history. The work-life balance is getting increasingly difficult. Living both the physical life and a 24/7 online virtual one adds rather than decreases the stress. An eternal strive to earn more money to buy more things is the frosting on the stress cake.

From time to time it could therefore be good to sit down and see what are the stress factors in your life, all the things you do that drain more energy from you than they give you. If possible then try to eliminate as many of them as you can.

If you are really honest with yourself, there are probably a lot of things you do because you feel obliged to, and not because you really want to do them. Life is too short to always try to please others, especially when no one is thanking you. Learn to say NO more often.

In the end who is really grateful for the extra hours you spend at work instead of playing with your children or spending with your friends. You may also do things to please your ego. The kick of feeling indispensible could be very powerful. Realise you aren’t. None of us is.

Just as you can choose what to do, you can also choose how to do it. Of all the hundreds of different small activities that you have to do every day, it is important to put on a reasonable level of ambition.

When you go for lunch on a regular weekday, it is important to go to a restaurant where the food is good enough, but you do not have to spend hours finding the absolute best lunch spot. Same thing when you clean the house. It should be good enough for you to feel satisfied, but every piece of dust under the cupboards need not be gone. And honestly, do you really need that new car, when your old still takes you where you want to go?

The Nobel laureate Herbert Simon has coined the concept of satisficing or the art of living your life at the optimum rather than perfection. Always going for the perfect and choosing between a large number of fairly equivalent alternatives creates stress and fatigue in the form of information overload.

In all aspects of our lives we are overloaded with different alternatives, and all the time choosing between a large number of fairly equivalent options creates stress and fatigue in the form of information overload. Each active decision requires mental energy and modern neuropsychology research has shown that we as humans are only able to make a certain number of considered decisions per day. Then it will stop regardless of how important the decision is.

By instead going for the optimum, you can avoid a lot of stress while you have enough time to invest your full energy on the things that really matter.

In the end, the happiest people are not the ones who have the most but the ones who are happy with what they have and can spend their time on what they are passionate about.

5. Manage your time

This brings us to time management. Let us assume that you now have cut out a lot of things that you no longer spend time on, but what about the rest?

We believe that we are able to multitask, but that’s an illusion. Every time you shift your attention to a new task, energy is required; less for the small tasks and more for the larger, but any shift does have an energy cost.

Therefore always try to get as much uninterrupted time for what you’ll need to do. Turn off the alert signals on your computer and smart phone, put a busy sign on your door, and try to avoid any other distraction.

Also have in mind the pareto principle that 80% of the benefits comes from 20% of the efforts. Therefore, try to identify and focus on the important 20% and if possible cut down on the rest.

6. Look for inspiration

Things and experiences that intrigue you and tickle your mind and fantasy are not only fuel for your creative abilities but also energy boosters. Even though we are creatures of habits, try to challenge yourself at least once every day by doing something out of the ordinary.

Read books that give you new dimensions. Watch a documentary on TV rather than a soap. Visit an art gallery. Go to a poetry slam. Or take a walk in the nature.

7. Find your passion

To live a complete and full life we will need to find a deeper purpose. This may sound grand and overwhelming, but need not to be. You don’t need to find the cure for cancer or become a buddhist monk, but in order to live fully, you would need something that would ignite your passion and give meaning to your life.

What this woul be, will be different to different people, and often something simple, but still of great importance to you. Maybe it is to devote yourself to your grandchildren in a way you did not have time for with your own children, or following your favourite sports team, or solving difficult crossword puzzles.

Your passion may very well change over time, but when you’ve found it in the life where you are right now, stick to it and seize the opportunities to endulge in it. Your surrounding may not always understand or appreciate it, but in the end they will also benefit from you being a more complete person to be around.

8. Strive for happiness

The final tip concerns your happiness. That does not mean that it is the least important, rather the opposite. Dalai Lama and other wise people claim that the real purpose of our lives is to find happiness. In recent years, happiness research has shown how we can change our lives ourselves to become happier. In a previous blog post, I wrote about twelve strategies to incraese your happiness.

If you want to read more about how to increase your life energy, I can also recommend Sanna Ehdin’s excellent book on increasing your energy! Höj din energi! Nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv. (available in Swedish).

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

 

Åtta sätt att öka din kreativa livsenergi

Young woman doing cartwheel on grass

Allt kräver energi, även din kreativitet. När det gäller kreativitet är energin inte den typ som kan räknas i kalorier, men istället din livsenergi, den som i asiatisk filosofi ibland kallas för Chi.

Du kan lätt känna när din kreativa energinivå är hög. Du vet de där de dagarna då solen lyser starkare, dina steg är lättare, och du känner för att anta alla utmaningar. Sådana dagar är ditt sinne alert och tankarna löper fria och obehindrade.

Du kan också lätt känna igen motsatsen. Dagar när du är trött eller stressad av pressen från alltför många saker som väntar på att bli gjorda. Alla omkring dig pockar på din uppmärksamhet och din epost-brevlåda fylls upp snabbare än du kan tömma den. Dessutom kan du vara ute av fokus på grund av oro.

Du är både kropp och själ, yin och yang, och för att öka och behålla din kreativa energi måste du ta hand om båda, eller som de gamla romarna uttryckte det; “Mens sana in corpore sano” (“ett sunt sinne i en sund kropp“).

Du har blivit försedd med en kropp som är en invecklad och vacker maskin, men som till skillnad från din bil inte kan uppgraderas till en nyare årsmodell. Istället måste du ta hand om den enda modellen du har det bästa sättet du kan.

Följande åtta tips kan hjälpa dig att optimerar din kreativa energi och få dig att leva ett rikare liv.

1. Få tillräckligt med sömn. 

Sömn är viktig för att återställa din kropp efter en intensiv dag av arbete (eller lek). Sömnen är också nödvändig för att konsolidera dina minnen och sätta dem i ett bredare sammanhang. Brist på sömn orsakar långsammare hjärnvågor i din prefrontala hjärnbark, sämre uppmärksamhet, ångest, minskat minne och fysisk och mental utmattning och redan ett par dygn utan sömn kan leda till akut psykos. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit mer utförligt om vikten av en god natts sömn.

2. Ät hälsosamt

Modern västerländsk kost med mycket kolhydrater och industriframställd mat är den främsta orsaken till den globala fetmaepidemin som medför ett antal kroniska sjukdomar, särskilt typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke. Många naturliga och obehandlade råvaror är också antiinflammatoriska. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om hur rätt kost kan öka din kreativitet.

3. Träna regelbundet

För att hålla din energinivå hög och samtidigt minska risken för sjukdom är regelbunden träning viktig. Högintensiv träning kan för vissa individer vara beroendeframkallande (på ett positivt sätt) på grund av regelbunden utsöndring av endorfiner – kroppens egna opiater.

Men för dem som är mindre intresserade av intensiv träning kan det vara trösterikt att veta att också lätt träning, t.ex. en halvtimmes rask promenad fyra gånger per vecka ger dig alla fördelar som är relaterade till en god hälsa och ökade energinivåer. Det viktigaste är att välja en övning som appellerar till dig, och att du sannolikt fortsätter att träna år efter år. Att träna regelbundet har en rad olika positiva effekter:

 • Din hälsa förbättras. Regelbunden träning har en rad positiva hälsoeffekter. Träningen minskar blodnivåerna av kolesterol, triglycerider, sänker blodtrycket, verkar inflammationsdämpande, minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, diabetes och tjocktarmscancer, stärker skelettet, ger viktminskning samt ökar livslängden.
 • Din sömn förbättras. Studier har visat att fysisk träning underlättar insomnandet vid sömnsvårigheter.
 • Du får en energikick. Lågintensiv träning (promenad) minskar tröttheten och ger en upp till 20% energiökning. Effekten av en promenad på den allmänna energinivån är större än ett hårt gympass.
 • Ditt minne förbättras. Studier har visat att aerobisk träning, t.ex. att löpträna eller simma ökar storleken på hippocampus, som reglerar minne och inlärning.
 • Förbättrar din självkänsla. Oavsett intensitet så har träning visat sig få oss att se oss själva som mer attraktiva.
 • Förbättrar sexlivet. Sexlivet kan givetvis förbättras av högre energi, viktnedgång och ökad självkänsla. Men forskning har också visat att regelbunden träning ökar den sexuell förmågan hos män och den sexuella lusten hos kvinnor.

4. Njut av fysisk kontakt

De flesta former av mjuk fysisk beröring (smek, kramar, massage och sex) känns mycket njutningsfullt och detta beror bl.a. på att kroppen då utsöndrar hormonet oxytocin, som ibland går under benämningen ”kärlekshormonet”.

I hjärnan är oxytocinet också inblandat i processer som rör vårt sociala sammanhang, anknytning till andra människor, tillit, empati och generositet. Det är också stress- och ångestdämpande och har en viktig roll under graviditet och amning. Närhet och fysisk beröring är därför väldigt viktigt för vårt psykiska välmående i alla skeden av våra liv.

När vi har sex spelar oxytocinet en stor roll för vår njutning, men det är inte det enda hormonet som gör detta. Vid orgasmen utsöndras också det andra ”må-bra-hormonet” dopamin, samt endorfiner. Men förutom oxytocinfrisättningen positiva effekter så har regelbundet sex också många andra fördelar, inte minst för hälsan.

Sexuell aktivitet förbättrar immunförsvaret genom att öka nivåerna av vissa antikroppar i blodet. Sex i sig är ju också en form av fysisk träning och regelbundet sex ger därför alla de fördelar som vi sett i ovanstående avsnitt. Man har också i olika studier visat att sex minskar smärtupplevelser – inklusive huvudvärk!

Hos män skyddar regelbundna utlösningar också mot prostatacancer, och hos båda könen håller sexuell aktivitet hormonerna (östrogen och testosteron) i balans.

Slutligen så förbättrar regelbundet sex också den sexuella upplevelse i sig och gör sexet bättre.

4. Minska stressen i vardagen

De nu levande generationerna är förmodligen de mest stressade i historien. Balansen mellan arbete och fritid blir allt svårare. Att leva både det verkliga livet och ett 24/7 online virtuellt liv adderar snarare än minskar stressen. En evigt strävan att tjäna mer pengar för att köpa fler saker är ytterligare lök på laxen.

Många saker som ökar stressen gör vi för att vi känner oss tvungna, men bland kan vi också göra saker för att behaga vårt ego. Känslan av att känna sig oumbärlig är mycket kraftfull. Det är viktigt att i sådana stunder inse att vi inte är det – ingen är. Det är därför viktigt att då och då sätta sig ner och gå igenom vilka som är de stora stressfaktorerna och försöka rensa bort så många som möjligt av dem. Det kan kännas tufft och ovant att börja säga nej, när vi tidigare alltid försökt vara till lags, men det är nödvändigt för att vi ska kunna må bra.

På samma sätt som det kan vara bra att välja bort saker att göra så kan vi också välja hur vi ska utföra dem som återstår. I alla aspekter av våra liv överöses vi av olika alternativ och hela tiden hamnar vi i situationer då vi måste vi välja mellan ett stort antal ganska likvärdiga alternativ. Detta skapar stress och trötthet i form av informationsöverbelastning. Varje aktivt beslut kräver mental energi och modern neuropsykologisk forskning har visat att vi som människor bara kan ta ett visst antal övervägda beslut per dag. Därefter slutar vår förmåga oavsett hur viktiga besluten är.

Av alla de hundratals olika småaktiviteter som vi ägnar oss åt varje dag så gäller det därför att lägga sig på en rimlig ambitionsnivå. När vi går på lunch en vanlig vardag är det viktigt att gå till en restaurang där maten är tillräckligt bra, men vi behöver inte lägga timmar på att hitta det absolut allra bästa lunchstället. Samma sak när vi städar hemma. Det måste vara tillräckligt bra för att vi ska känna oss nöjda, men vartenda dammkorn under skåpen behöver inte vara borta.

Nobelpristagaren Herbert Simon har myntat begreppet satisficing (saknar bra svensk översättning) för konsten att i vardagen nöja sig med tillräckligt bra i stället för att i varje läge sträva efter det allra bästa. På detta sätt kan man både undvika en massa bekymmer samtidigt som man får tillräckligt med tid över att satsa hela sin energi på de saker som verkligen betyder något. De lyckligaste människorna är inte de som har mest och gör mest, utan de som är nöjdast med vad de har och kan ägna sin tid åt sådant de brinner för.

Genom att istället sänka ambitionen och välja det optimala kan du undvika mycket stress samtidigt som du skapar tillräckligt med tid för att lägga din fulla energi på de saker som verkligen betyder något. I slutändan är de lyckligaste människorna inte de som har mest utan de som är nöjda med vad de har och kan ögna sig åt sina passioner.

5. Hantera din tid

Detta leder oss till hur vi handskas med vår tid. Låt oss anta att du nu har skurit bort många saker som du inte längre lägger din tid på, men hur är det med resten? Vi tror att vi kan “multi-taska”, men det är en illusion.

Varje gång du skiftar uppmärksamheten till en ny uppgift krävs energi; mindre för de små uppgifterna och mer för de större, men varje skifte har en energikostnad. Därför bör du alltid försöka få så mycket oavbruten och ostörd tid som möjligt för vad du verkligen behöver göra.

Stäng av alla alarmsignaler på din dator och smartphone, sätt en Upptagen-skylt på din dörr och försök att undvika alla andra distraktioner. Ha också pareto-principen i åtanken, den som säger att 80% av nyttan kommer från 20% av ansträngningarna. Försök därför identifiera och fokusera på de viktiga 20% och, om möjligt, skära ner på resten.

6. Leta efter inspiration

Ting och upplevelser som fascinerar dig och kittar ditt sinne och fantasi är inte bara bränsle för dina kreativa förmågor utan också energihöjare. Trots att vi som människor är hårdkodade vanedjur, försök att utmana dig själv minst en gång varje dag genom att göra något annorlunda. Läs böcker som ger dig nya dimensioner. Titta på en populärvetenskaplig dokumentär på TV snarare än en dokusåpa. Besök ett konstgalleri. Gå till en poesi slam. Eller ta en promenad i naturen.

7. Hitta din passion

För att leva ett komplett och fullt liv behöver vi hitta en djupare mening. Det kan låta stort och överväldigande, men behöver inte vara det. Du behöver inte hitta botemedlet mot cancer eller bli en buddhistisk munk, men för att leva fullt ut du behöva du något som tänder din passion och ger mening åt ditt liv.

Vad det är, skilja sig från människa till människa, och ofta är det något enkelt men fortfarande av stor personlig betydelse. Kanske är det att ägna dig åt dina barnbarn på ett sätt som du inte haft tid för med dina egna barn eller följa ditt favoritlag, eller att lösa svåra korsord.

Din passion kan mycket väl förändras över tid men när du har hittat det i livet där du är just nu, så håll fast vid det och ta tillfället i akt att dyka ner i det. Din omgivning kanske inte alltid förstår eller uppskattar det, men i slutändan kommer de också att dra nytta av att du är en mer komplett person att vara med.

8. Sträva efter lycka

Det sista tipset gäller din lycka. Det betyder inte att det är den minst viktiga, snarare motsatsen. Dalai Lama och andra kloka personer hävdar att det verkliga syftet med våra liv är att finna lycka. De senaste åren har lyckoforskning visat hur vi själva kan ändra våra liv för att bli lyckligare. Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om tolv strategier för att öka din lycka.

Om du vill läsa mer om hur du kan öka din livsenergi kan jag också rekommendera Sanna Ehdins utmärkta bok Höj din energi! Nyckeln till ett starkt, friskt och lyckligt liv.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

The Fosbury flop and creative leadership: Rewrite the rules

Fosbury

Most companies and organisations operate within a market or field where things by tradition are always made in a certain way and the business is therefore governed by the unwritten rules of that area. By following these unwritten established rules, you have to compete with all the others on the market and can only succeed by constantly becoming a bit better, a bit cheaper, a bit more effective.

An alternative is to see if the rules can be rewritten, and thus completely change the conditions for working within that area. If you’ll succeed, there is suddenly a window of opportunity to establish yourself as a market leader before the competitors catch up.


In the mid-1960s, the American high jumper Dick Fosbury was a mediocre athlete, and definitely not someone fighting for the medal positions in the higher elite. At the beginning of the 20th century there were rules in high jump that the legs should cross the bar first, but after this rule was removed in 1936, the straddle technique with the stomach first gradually replaced the previous scissors style. In 1964, Russians Valeriy Brumel won the Olympic Gold Medal and set an Olympic record at a height of 2.18 m using the straddle technique

At that time, Fosbury was in his High School high jump team. He made good results with the scissor style, but his coach tried to persuade him to switch to the straddle technique to become something more than mediocre.

But the straddle style was not for him, and his personal best remained at 1.63 m. It looked like he had reached the end of the road. But Fosbury did not want to give up. He persuaded the coach to let him go back to the scissor style and tried to squeeze himself by lifting his hips and pushing his shoulders back. This made something happen. The more he stretched his back first over the rib, the higher he came and at the next training he managed to beat his person-best by 15 cm. Over the next two years, he developed his own style and became better and better, but most bystanders regarded the jump, which was now becoming known as the Fosbury flop, as a joke.

In 1966, he had received a sports scholarship to Oregon State University. His new coach, Berny Wagner, was skeptical when he saw him, but decided to first film the strange jump before judging it. He put the rib at 198 cm and let the camera roll. When latter reviewing the film, it showed that Fosbury had sailed over with a good 15 cm margin, and Wagner was convinced that here was a jumper with potential.

Ranked only 61st in the world, Fosbury managed to make the US team for the 1968 Mexico City Olympics with the lowest possible margin and was not considered a medal hope. Prior to the contests, he visited the Aztec pyramids in Teotihuacan, camped outside and drank beer and missed the opening ceremony. When the high jump competition began on October 20, at the low height of 2.0 m, the crowd began to laugh at Fosbury’s strange style, but as the bar was raised, the audience turned side and began to cheer him.

With the adrenaline pumping and a total focus he managed 2.20 m along with Ed Caruthers also from the US and the Russian Valentin Gavrilov. At 2.22 m, the Russian fell out with three missed jumps. Fosbury had so far missed one single jump while Caruthers had failed five times at different heights. The bar was now set at 2.24 m, an Olympic record height. Both Caruthers and Fosbury missed their first two jumps. It was now Fosbury’s turn. He waited his maximum allowable two minutes, pumped his hands and bounced towards the bar, threw himself up in the air and slid over. Caruther failed again and the Olympic gold medal had gone to Dick Fosbury.


Dick Fosbury did not remain in the absolute high jump elite, and other jumpers have since made heights that were previously regarded as unthinkable (Javier Sotomayor’s current world record is at 2.45 m). But Dick Fosbury has his name forever engraved in sports history as the one who had the ability and dared to challenge earlier norms to see his sport from another point of view.

Successful newcomers, almost always appear by changing the rules, not by doing as things have always been done before. Some other examples of this are.

 • In the 1950s, young Ingvar Kamprad, with a background in the mail order industry, ran a small furniture company in the small village Älmhult. An employee one day came up with the idea of ​​unscrewing the legs of the table Lövet to more easily send it to the customers in a flat package. The IKEA concept was born, and today the company is the world’s largest in its kind with 135,000 employees in 45 countries.
 • Pysslingen started in 1984 as the first privately run kindergarten in Sweden. Although initially opposed by strong legislation (Lex Pysslingen), the business continued to grow and eventually the legislation was changed. Today, Pysslingen runs 120 private kindergartens and 55 elementary schools.
 • That same year, 18-year-old Michael Dell succeeded in breaking into the very competitive US computer market by offering cheap customised computers by prepayment mail order.
 • The Swedish media mogul Jan Stenbeck, started in 1987 to broadcast commercial TV from London via satellite to circumvent the Swedish television monopoly.
 • The young Finn Linus Torvalds, created in 1991 Linux, a new computer operating system that instead of closed patents is based on a fully open source where anyone who wants can help improve the system
 • Pelle Andersson and three friends were in 1992 reflecting whether there were alternative ways to make newspapers. Three years later, the first edition of the free newspaper Metro was printed. Today, Metro is daily read by 18 million people in 23 countries and 15 languages.
 • Low cost airlines could suddenly take over a significant part of the airline market by departing from airports outside of cities with lower fees, allowing customers to book themselves over the Internet instead of expensive agencies, reduce service onboard and invest in fewer aircraft types in their fleets.

Tip: You can try to use the same concept within your own area. Start by writing down as long a list as possible on any unwritten rules that apply to your business. Then go through the points one by one and try to think if there are any limitations that can be broken creatively. Among the possible changes, the seeds for the most promising innovations could often be found among the odd and different ideas.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska