To get the right perspective on life

Eternity

It can be both useful and enriching to occasionally retract and become absorbed by the greatness of the universe and one’s own smallness. To walk alone along a beach with the salty wind in the nostrils and listening to the sound of rolling waves and crying gulls or to gaze at a starry sky a cloudless night, untouched by light pollution, can give an intense sense of being an interconnected part of something which is much bigger than ourselves.

No matter how big and important we consider us to be privately or in our professional life, we are just a small thread in a much larger fabric. Humans have existed for about 200,000 years, which means that there have been 10,000 generations before us and if we as a species avoid destroying the earth we live on, we may be followed by another 10,000 generations, which by itself is only a tiny fraction of our planet’s life span.

We live in a world where the smallest small drop of water contains a multitude of lives that are more beautiful and complex than we can ever imagine. Being an interconnected part of the infinite universe does not only make us small, it also makes us important – not by ourselves, but by what we are a part of.

As human beings, with all the pain and concerns we constantly carry with us, there is an immense power in this knowledge. And the worries that in difficult times may seem overwhelming can then be reduced to their correct proportions.

And on the contrary, in moments of supremacy, when everything goes our way, the great surrounding around us should give us the right proportions also to our successes so that we can live our lives with greater humility.

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Att få det rätta perspektivet på livet

Eternity

Det kan vara både nyttigt och berikande att då och då dra sig tillbaka och låta sig absorberas av universums storhet och ens egen litenhet. Att alldeles ensam gå längs en strand och höra vågorna slå och måsarna skrika eller att betrakta en stjärnhimmel en molnfri natt ostörd av de ljusföroreningar som i och kring våra storstäder så ofta stör detta intryck kan ge en intensiv känsla av att vara en sammanlänkad del av något som är mycket större än oss själva.

Oavsett hur stora och viktiga vi känner oss privat eller i vårt yrkesliv, så är vi enbart en liten obetydlig länk i ett mycket större sammanhang. Människan har funnits i ungefär 200 000 år, vilket innebär att det funnits 10 000 generationer människor före oss och om vi som art undviker att fördärva klotet vi lever på så kommer vi kanske att följas av ytterligare 10 000 generationer, vilket i sig enbart är en bråkdel av vår planets livslängd.

Vi lever också i en värld där minste lilla vattendroppe innehåller en mångfald av liv som är mer vacker och komplext än vad vi någonsin kan föreställa oss. Att vi är en sammanlänkad del av det enorma världsalltet gör oss inte enbart små det gör oss också betydelsefulla – inte i oss själva, men utifrån det vi är en del av.

Som människa med alla de vardagsbekymmer vi ständigt bär med oss så finns det en oerhörd kraft i denna vetskap. Och de bekymmer som i svåra stunder kan verka överväldigande kan då kanske reduceras ner till sina rätta proportioner. Tvärtom, så kan i stunder av övermod när allt går vår väg det stora miraklet runtomkring oss ge rätta proportioner också åt våra succéer så att vi därmed kan leva våra liv med större ödmjukhet.

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English