The amazing ability of self-awarenss

self-awareness

One of the most important abilities that distinguishes us from most animals is our ability of self-awareness. We can, if we so wish, with our imagination place us outside ourselves, and observe ourselves with (partly) independent eyes. Doing this with a combination of self-criticism and self-compassion is a good exercise that can help us grow as human beings.

With this I mean to seek as true an image as possible about who we really are, with our strengths as well as our weaknesses. This should be done with a large amount of self-love. No one is perfect, and if we are unable to love ourselves, we can neither love others on a deeper level, nor allow others to truly love us.

True self-reflection is not easy, and we often fool ourselves based on the emotional state we happen to be in at the moment, but we also tend to create our own narrative of our life that we would like to paint more brightly than all the gray shades of reality.

When we reflect on who we really are, it’s important also to be our own mirror that reflects our inner self. This is not always easy, as we are easily affected by what we constantly hear others say about ourselves. We may hear that we do not strive enough, that we do not listen, that we do not care, that we only think of ourselves. Many times it’s the negative comments that dominate, not least in many failing relationships.

Certainly, there may sometimes be grains of truth in such comments, and if we want to develop and grow as human beings, it may be worth reflecting on whether there is something to learn from the criticism, or maybe it’s even something we are not aware of – our blind spots. We then have the opportunity to decide for ourselves if there is something we need to change.

But more often than not, the criticism we encounter from others is a projection of the other person’s own inner frustrations and feelings of shortcomings, which are off- loaded on us, as it is always easier to blame others than to change your own actions and attitudes.

I have written in a previous blog post that all of our experiences take place within us. Everything begins with our own thoughts that are inner reflections on all the impressions that reach us from the outside.

With self-awareness, imagination, and with the help of our inner ethical and moral compass, it is our own responsibility to draw conclusions from our awareness of who we are and who we want to be and then act upon this with detemination.

svensk_flagga   Detta blogginlägg på svenska

Den fantastiska förmågan till självmedvetenhet

self-awareness

En av de viktigare sakerna som skiljer oss från de flesta djur är vår förmåga till självmedvetande. Vi kan, om vi så önskar, med vår föreställningsförmåga ställa oss utanför oss själva, och betrakta oss själva med (delvis) oberoende ögon. Att då och då göra detta med både självkritik och självkärlek, är en nyttig övning som kan hjälpa oss att växa som människor.

Med detta menar jag att söka en så sann bild som möjligt om vem vi verkligen är, med våra styrkor såväl som våra svagheter. Detta måste ske med ett stort mått av kärlek mot oss själva. Ingen är perfekt, och om vi inte har förmåga att älska oss själva, så kan vi varken älska andra på ett djupare plan, eller tillåta andra att verkligen älska oss.

Sann självreflektion är inte lätt, och vi lurar ofta oss själva utifrån vilket känslomässigt tillstånd vi råkar befinna oss i just i stunden, men också eftersom vi har en tendens att skapa en egen berättelse om vårt liv, som vi gärna vill göra mer positiv än verklighetens alla gråtoner.

När vi reflekterar över vilka vi verkligen är, så är det viktigt att själva vara spegeln som reflekterar vårt inre jag. Detta är inte alltid så lätt, då vi lätt blir färgade av vad vi hela tiden hör andra säga om oss. Vi kanske får höra att vi inte anstränger oss tillräckligt, att vi inte lyssnar, att vi inte bryr oss, att vi bara tänker på oss själva. Många gånger är det de negativa kommentarerna som dominerar, inte minst i många relationer som börjar knaka.

Visst kan det finnas ibland korn av sanning kring sådana kommentarer, och om vi vill utvecklas som människor kan det vara värt att reflektera över om det ligger något i kritiken, eller kanske det till och med är något som vi inte är medvetna om – våra blinda fläckar. Vi har då en möjlighet till självreflektion för att se om det är något vi behöver ändra.

Men oftare än så är kritiken vi möter från andra en projektion av den andra personens egna inre frustrationer och känslor av tillkortakommanden, som lastas på oss då det alltid är lättare att skylla problem på andra än att ta tag i dem själv.

Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om att alla våra upplevelser sker inom oss. Allting börjar med våra egna tankar som är inre reflektioner på alla de intryck som når oss utifrån.

Med självmedvetande, föreställningsförmåga, och med hjälp av vår inre etiska och moraliska kompass är det sedan vårt eget ansvar att dra slutsatserna från vårt medvetande om vem vi är och vem vi vill vara och sedan handla därefter.

united-kingdom-flag-1-   This blog post in English

It’s the journey that gives the effort its worth

campfire2

Even if we like to believe that what we have achieved is the result of earlier set goals that we have consistently been struggling to achieve, life is often rather the result of a series of random events. At least that’s how it’s been for me.

Nevertheless, success in life can be facilitated if you know what you want to achieve and if you then formulate this as personal goals. When you then look at the goals, make them as vivid as you can in your inner mind.

Step in your imagination into the feeling of having already achieved them. How would you feel? How would it affect your life? What other aspects of your life will change?

This should be an effortless exercise – as you are already there! Such an inner sense of goal fulfillment will trigger the brain’s reward system and you will associate the goal with a strong sense of well-being.

But be careful not to fool your brain too much so that it is made to believe that you no longer have to fight to get there. With a strong ability to imagine and highly activated reward system, this may actually happen.

In your mind, therefore, you always need to alternate between the sweet feeling of having reached your goal in your imagination and the adventorous quest to get there.

In order for this to work optimally, you should not only fill the goal of joy and positive feelings but equally fill your journey with positive emotions.

Just as Odysseus let his dream of Ithaka guide him on his journeys, let your own goals dwell at the horizon but make sure to enjoy your way there.

You may be inspired by Karin Boye’s poem On the move (I rörelse):

The sated day, is never first.
The best day is a day of thirst.

With all the goals and meanings on our earth,
it’s still the journey that gives the effort its worth.

The best goal is a night-long rest,
with fire lit and broken bread the only fest.

In places where you only stay one night,
the sleep feels safe and dreams are bright.

Break up, break up! The sun wakes night with morning kiss.
Our great adventure is an endless bliss.

The translation is largely my own, but I got inspired to dare making my first attempt of translating poetry and some help by my fellow blogger, Katherine Shipp.

Thanks Katherine!

svensk_flagga  Detta blogginlägg på svenska

Det är vägen som är mödan värd

campfire2

Även om vi i efterhand gärna vill tro att det vi uppnått är resultat av tidigt uppsatta mål som vi sedan ihärdigt kämpat för att uppnå, så är livet oftast mer ett resultat av en serie slumpmässiga händelser. Så har det i alla fall varit för mig.

Trots detta så kan framgång i livet underlättas om man vet vad man vill uppnå och för sig själv formulerar detta som personliga mål.

När du sedan betraktar de uppsatta målen, så gör dem gärna så levande du kan för ditt inre. Lev dig i din fantasi in i känslan av att ha uppnått dem. Hur kommer du att känna dig? Hur kommer det att påverka ditt liv? Vilka andra aspekter av ditt liv kommer att förändras?

Detta kan ske utan ansträngning – du är ju redan där. En sådan inre känsla av måluppfyllelse triggar i gång hjärnans belöningssystem och du kommer att associera målet med en stark känsla av välbefinnande.

Men var samtidigt försiktig så att du inte lurar din hjärna så bra att den förleds att tro att du inte längre behöver kämpa för att nå dit. Med en stark inlevelseförmåga och aktiverade belöningssystem så kan detta faktiskt hända.

I dina tankar behöver du därför hela tiden pendla mellan sötman av att ha nått målet och strävan att komma dit. För att detta ska fungera så bra som möjligt så bör du inte bara fylla målet med glädje och positiva känslor utan också färden dit.

Precis som Odysseus lät sin dröm om Ithaka styra honom på sina resor, låt dina egna mål stanna vid horisonten men se till att njuta av din väg där.

Låt målet hägra vid horisonten men se till att njuta av vägen dit. Ta gärna inspiration av Karin Boyes dikt On the move (I rörelse):

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd
men det är vägen som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

 

united-kingdom-flag-1-  This blog post in English

 

If you want to achieve something – decide that you are already there

On_the_top

Doubting your ability is often the greatest obstacle to achieving your goals. If you have already ruled out your chances, you will never realize your dreams. When you really want to accomplish something, you should instead decide in your mind that you are already there.

If you want to invent something, the first step is to consider yourself as inventor. If you want to compose music, consider yourself a composer. If you want to write a book see yourself as an author. If you want to create art, take the role of an artist.

If you do not really submerge yourself in that feeling, you will remain a temporary guest in the new reality and not really be at home. If, on the other hand, when you struggle with your first painting, you naturally consider yourself an artist, you will also become one, even if it does not guarantee you to become a new Picasso or Chagall.

Once you decide how you want something to be and paints this future reality in your mind, you have already taken several steps towards realising your goal. Not least, visualization helps to remove your unconscious mental blockages that may otherwise obstruct the way between you and your goal.

In her book Creative visualization, Shakti Gawain has described four steps how to efficiently use visualisations to achieve different life goals.

  1. Start by defining your goal, which may be anything – a new job, finding love, a good health, a trip. The goal should be positively formulated. Being slim is a better goal than less fat.
  2. Create a clear picture or idea of ​​how you have already achieved your goal. The clearer and sharper the better. If the goal is a new job, then you’ll see yourself in the new job. Imagine the feeling of going in there in the morning. See the workplace in front of you, talk to the new colleagues.
  3. Focus on your mental image often, but do it without effort. There should be no striving or frustration in the visualisation. You’re already there.
  4. Fill your image with lots of positive energy. Get rid of any doubt that this is your new reality – or something even better than the image you painted up.

By visualising your goals and making it real, you will more easily see the roads leading there and the sacrifices you may need to make on the journey will feel easier and more natural – for in your mind you have already overcome the obstacles.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

Om du vill uppnå något – bestäm dig för att du redan är där

On_the_top

Tvivel på din förmåga är ofta det största hindret för att uppnå dina mål. Om du redan på förhand dömt ut dina chanser så kommer du aldrig att förverkliga dina drömmar. När du verkligen vill uppnå något så bestäm dig i stället för att du redan är där

Om du vill uppfinna något, så är första steget på vägen att betrakta dig själv som uppfinnare. Om du vill komponera musik så betrakta dig själv som kompositör. Om du vill skriva en bok se dig själv som en författare. Om du vill skapa konst så tag dig an rollen som konstnär.

Om du inte lever dig in i den känslan, så kommer du att förbli en tillfällig gäst i den nya verkligheten och inte riktigt höra hemma. Om du däremot redan när du kämpar med din första tavla självklart betraktar dig själv som en konstnär så kommer du också att bli en, även om det inte garanterar dig att bli en ny Picasso eller Chagall.

När du bestämt dig för hur du vill att något ska bli och målar upp denna kommande verklighet för ditt inre så har du redan tagit flera steg mot att förverkliga ditt mål. Inte minst hjälper visualiseringen till att plocka bort dina omedvetna mentala blockeringar och låsningar som annars ligger hindrande i vägen mellan dig och ditt mål.

Shakti Gawain har i sin bok Creative visualization beskrivit fyra steg för effektiv användning av visualisering för att uppnå olika livsmål.

  1. Börja med att definiera ditt mål, som kan vara vad som helst – ett nytt jobb, att hitta kärleken, en god hälsa, en resa. Målet ska vara positivt formulerat. Vara smal är ett bättre mål än mindre tjock.
  2. Skapa en klar bild eller idé av hur du redan uppnått ditt mål. Ju klarare och tydligare desto bättre. Om målet är ett nytt jobb, så ska du se dig själv i det nya jobbet. Föreställa dig känslan av att gå in där på morgonen. Se arbetsplatsen framför dig, prata med de nya kollegorna.
  3. Fokusera ofta på din mentala bild, men gör det utan ansträngning. Det ska inte finnas någon strävan eller frustration i visualiseringen. Du är ju redan där.
  4. Fyll din bild med mängder av positiv energi. Gör dig av med alla tvivel på att detta är din nya verklighet – eller något som är ännu bättre än bilden du målat upp.

Genom att ha visualiserat ditt mål och gjort det verkligt så kommer du att lättare kunna se vägarna ditt och de uppoffringar som du kanske behöver göra på vägen kommer att kännas lättare och mer naturliga – för i ditt inre är det klart att du redan har övervunnit hindren.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English