If you want to achieve something – decide that you are already there

On_the_top

Doubting your ability is often the greatest obstacle to achieving your goals. If you have already ruled out your chances, you will never realize your dreams. When you really want to accomplish something, you should instead decide in your mind that you are already there.

If you want to invent something, the first step is to consider yourself as inventor. If you want to compose music, consider yourself a composer. If you want to write a book see yourself as an author. If you want to create art, take the role of an artist.

If you do not really submerge yourself in that feeling, you will remain a temporary guest in the new reality and not really be at home. If, on the other hand, when you struggle with your first painting, you naturally consider yourself an artist, you will also become one, even if it does not guarantee you to become a new Picasso or Chagall.

Once you decide how you want something to be and paints this future reality in your mind, you have already taken several steps towards realising your goal. Not least, visualization helps to remove your unconscious mental blockages that may otherwise obstruct the way between you and your goal.

In her book Creative visualization, Shakti Gawain has described four steps how to efficiently use visualisations to achieve different life goals.

  1. Start by defining your goal, which may be anything – a new job, finding love, a good health, a trip. The goal should be positively formulated. Being slim is a better goal than less fat.
  2. Create a clear picture or idea of ​​how you have already achieved your goal. The clearer and sharper the better. If the goal is a new job, then you’ll see yourself in the new job. Imagine the feeling of going in there in the morning. See the workplace in front of you, talk to the new colleagues.
  3. Focus on your mental image often, but do it without effort. There should be no striving or frustration in the visualisation. You’re already there.
  4. Fill your image with lots of positive energy. Get rid of any doubt that this is your new reality – or something even better than the image you painted up.

By visualising your goals and making it real, you will more easily see the roads leading there and the sacrifices you may need to make on the journey will feel easier and more natural – for in your mind you have already overcome the obstacles.

svensk_flagga Detta blogginlägg på svenska

Om du vill uppnå något – bestäm dig för att du redan är där

On_the_top

Tvivel på din förmåga är ofta det största hindret för att uppnå dina mål. Om du redan på förhand dömt ut dina chanser så kommer du aldrig att förverkliga dina drömmar. När du verkligen vill uppnå något så bestäm dig i stället för att du redan är där

Om du vill uppfinna något, så är första steget på vägen att betrakta dig själv som uppfinnare. Om du vill komponera musik så betrakta dig själv som kompositör. Om du vill skriva en bok se dig själv som en författare. Om du vill skapa konst så tag dig an rollen som konstnär.

Om du inte lever dig in i den känslan, så kommer du att förbli en tillfällig gäst i den nya verkligheten och inte riktigt höra hemma. Om du däremot redan när du kämpar med din första tavla självklart betraktar dig själv som en konstnär så kommer du också att bli en, även om det inte garanterar dig att bli en ny Picasso eller Chagall.

När du bestämt dig för hur du vill att något ska bli och målar upp denna kommande verklighet för ditt inre så har du redan tagit flera steg mot att förverkliga ditt mål. Inte minst hjälper visualiseringen till att plocka bort dina omedvetna mentala blockeringar och låsningar som annars ligger hindrande i vägen mellan dig och ditt mål.

Shakti Gawain har i sin bok Creative visualization beskrivit fyra steg för effektiv användning av visualisering för att uppnå olika livsmål.

  1. Börja med att definiera ditt mål, som kan vara vad som helst – ett nytt jobb, att hitta kärleken, en god hälsa, en resa. Målet ska vara positivt formulerat. Vara smal är ett bättre mål än mindre tjock.
  2. Skapa en klar bild eller idé av hur du redan uppnått ditt mål. Ju klarare och tydligare desto bättre. Om målet är ett nytt jobb, så ska du se dig själv i det nya jobbet. Föreställa dig känslan av att gå in där på morgonen. Se arbetsplatsen framför dig, prata med de nya kollegorna.
  3. Fokusera ofta på din mentala bild, men gör det utan ansträngning. Det ska inte finnas någon strävan eller frustration i visualiseringen. Du är ju redan där.
  4. Fyll din bild med mängder av positiv energi. Gör dig av med alla tvivel på att detta är din nya verklighet – eller något som är ännu bättre än bilden du målat upp.

Genom att ha visualiserat ditt mål och gjort det verkligt så kommer du att lättare kunna se vägarna ditt och de uppoffringar som du kanske behöver göra på vägen kommer att kännas lättare och mer naturliga – för i ditt inre är det klart att du redan har övervunnit hindren.

united-kingdom-flag-1- This blog post in English